xử lý tình huống

Chủ đề   RSS   
 • #207391 15/08/2012

  xử lý tình huống

  II. Nguồn gốc, hồ sơ, quá trình sử dụng đất.

  1. Nguồn gốc sử dụng đất: Hai ba (23) hộ gia đình có đơn khiếu nại ở xóm Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà là những hộ dân xã Thạch Đồng đã lên khai hoang, lập nghiệp tại đây từ năm 1966. Theo danh sách bí thư, xóm trưởng Đồng Xuân lập ngày 03/5/2012. Năm 1966, thực hiện chủ trương của Nhà nước về di dân các xã trong huyện có 31 hộ dân xã Thạch Đồng lên đây khai hoang, trong đó có 27 hộ dân ở lại, có 4 hộ trở về quê hương. Những hộ này đã khai hoang, sử dụng đất ở, đất vườn và đất sản xuất nông nghiệp bắt đầu từ năm 1966.

  2. Hồ sơ, quá trình sử dụng đất (có bảng tổng hợp kèm theo):

  2.1. Hồ sơ đo đạc theo chỉ thị 299/TTg và bản đồ 371.

  Năm 1986, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà được đo đạc bản đồ theo chỉ thị 299/TTg, đất đai của những hộ này đã được đo đạc và vào sổ mục kê. Các thửa đất của 23 hộ dân thuộc tờ bản đồ số 5, số 6, bản đồ 299; trong sổ mục kê kèm theo có 04 thửa của các hộ Phạm Thị Tèo, Văn Hữu Đức, Nguyễn Thị Bảy và Văn Hậu Ty ghi loại đất là 2L (hai lúa) hoặc LM (lúa màu), những hộ còn lại đều ghi ký hiệu là đất T (Thổ cư). Tổng diện tích đất của 23 hộ dân này theo bản đồ đo đạc 299 lập năm 1986 là 52.450,0 m2.

  Sau thời điểm đo đạc bản đồ 299, theo biên bản xác minh của UBND xã Thạch Xuân với các ông Dương Hữu Thanh (nguyên chủ nhiệm HTX Đồng Xuân), ông Dương Đình Hới (nguyên Kế toán trưởng HTX Đồng Xuân), ông Trần Đình Hậu (cán bộ chia đất năm 1989, 1990), ông Trần Văn Thành (nguyên là Trưởng ban kiểm soát HTX Đồng Xuân). Năm 1989, thực hiện Nghị quyết 10 – NQ/TW ngày 5/4/1988 của Bộ chính trị về đổi mới quản lý, kinh tế nông nghiệp, HTX Đồng Xuân có tổ chức đại hội xã viên, do đất ít không cân đối được quỹ đất có bàn bạc thống nhất việc rút đất lúa trong vườn để đem chia ổn định cho bà còn xã viên trong HTX, chỉ để lại đất vườn ở cho các hộ lên khai hoang năm 1966 là 2 sào, những hộ riêng sau là 1,5 sào. Tuy nhiên việc làm này không có văn bản, giấy tờ gì lưu giữ.

  Theo bản đồ 371 lập năm 1997, xác định của chính quyền địa phương thì 23 hộ này có 25 thửa đất với tổng diện tích là 54.569,0 m2 đất, ký hiệu loại đất là T (thổ cư).

   2.2. Hồ sơ cấp giấy CNQSD đất theo Nghị định số64/NĐ-CP.

  Thực hiện Nghị định64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Quyết định số 528 QĐ/UB ngày 15/4/1993 của UBND tỉnh về việc giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích nông nghiệp đầy đủ theo quy định. UBND huyện Thạch Hà đã ban hành Hướng dẫn số 33 – HD/UB ngày 11/10/1993 chỉ đạo các xã tổ chức cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân. Theo hồ sơ giao đất theo NĐ 64 của xóm 14 (nay là xóm Đồng Xuân) được UBND huyện Thạch Hà phê duyệt lưu tại UBND xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà thì xóm Đồng Xuân có 85 hộ với 393 nhân khẩu được giao đất nông nghiệp. Trong số 85 hộ được giao đất theo Nghị định 64/CP có 67 hộ được cấp giấy CNQSD đất, trong số 23 hộ có đơn khiếu nại có 17 hộ được cấp giấy CNQSD đất, tuy nhiên những giấy CNQSD đất này chưa được trao đến tay người dân chỉ lưu giữ tại các cơ quan quản lý.

  Theo giấy CNQSD đất của 17 hộ cấp theo Nghị định số 64 CP thì diện tích đất ở đất vườn của những hộ này dao động từ 760 – 1952 m2. So sánh với diện tích ghi trên bản đồ 371 của các hộ đã giảm xuống từ 0 – 2168 m2, tổng diện tích đất thừa vườn chuyển sang đất 2 lúa của 17 hộ này là 17.820,0 m2, số diện tích này được chuyển thành đất 2 lúa và được giao cho chính những hộ này thời hạn là 20 năm. Ngoài số diện tích đất vườn chuyển sang đất 2 lúa thì khi giao đất theo Nghị định 64/CP các hộ này còn có đất sản xuất nông nghiệp được giao ngoài đồng, tổng diện tích đất nông nghiệp ngoài đồng của 17 hộ là 42.115,0 m2. Lý do là kế thừa chủ trương của HTX Đồng Xuân đã được bà con xã viên nhất trí thực hiện từ năm 1990 sau khi có Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ chính trị. Như vậy diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64 (cả ngoài đồng và đất thừa trong vườn) của 17 hộ là 59.935 m2. Theo báo cáo của UBND xã Thạch Xuân thì trên địa bàn xóm Đồng Xuân có 56 hộ có đất thừa vườn chuyển sang đất 2 lúa, diện tích là 45.457,0 m2.

  2.3. Việc chuyển đổi ruộng đất lần 1 (năm 2001).

  Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/6/2001 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về việc vận động chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn. Năm 2002, UBND xã Thạch Xuân tổ chức thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất của 14/14 xóm. Kết quả chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp ngoài đồng và đất thừa trong vườn (đất lúa trong vườn) tiếp tục được giao ổn định, được thể hiện trong sổ ghi chép kết quả chuyển đổi lần 1 lưu tại xã có các hộ dân ký vào sổ, tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 71.821,0 m2.

  Năm 2004, sau khi đã hoàn thành chuyển đổi ruộng đất lần 1, UBND huyện Thạch Hà đã hợp đồng với trường Trung cấp quản lý đất đai Bỉm Sơn Thanh Hóa đo đạc chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính theo kết quả chuyển đổi. Theo bản đồ chỉnh lý 371 năm 2004 xã Thạch Xuân thì đất thừa trong vườn của các hộ đã được chỉnh lý tách thành các thửa riêng biệt, có diện tích là 19.386,0 m2 và diện tích đất 2 lúa này tiếp tục được giao thời gian 20 năm cho chính các hộ này sử dụng. Ngày 14/4/2006, các hộ gia đình xóm 14 (86 hộ) đã làm đơn xin cấp đổi giấy CNQSD đất diện tích đất ở, đất vườn theo số liệu đã thống nhất từ trước (theo chủ trương của HTX Đồng Xuân năm 1990) và được UBND huyện Thạch Hà cấp giấy CNQSD đất theo Quyết định số1046/QĐ-UBND ngày 01/12/2006, tổng diện tích được cấp là 9,65 ha, trong đó đất ở 1,72 ha, đất vườn là 7,93 ha.

  2.4. Việc chuyển đổi ruộng đất lần 2 (năm 2009).

  Thực hiện Chỉ thị số 40/TU/2009 của Ban thường vụ tỉnh ủy, Nghị quyết số 04/NQ/2009 của Ban chấp hành huyện ủy Thạch Hà. UBND huyện Thạch Hà đã xây dựng Kế hoạch số11/KH-UBND ngày 06/5/2009 để chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó UBND xã Thạch Xuân đã xây dựng Đề án, thành lập ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Trong quá trình chuyển đổi tất cả các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi đều được bàn bạc thống nhất với nhân dân. Kết quả diện tích đất nông nghiệp sau chuyển đổi lần 2 của 23 hộ dân là 54.228,0 m2, tuy nhiên trong khi thực hiện chuyển đổi còn tồn tại:

  + Một là tổ chức bàn bạc chia lại theo khẩu và tính diện tích trên một khẩu thấp hơn, lý do là có nhiều hộ gia đình mới phát sinh chưa có đất sản xuất nông nghiệp. Do đó tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của 23 hộ giảm xuống so với diện tích đất nông nghiệp sau chuyển đổi lần 1 là 17.593,0 m2.

  + Hai là đổi đất sản xuất nông nghiệp liền kề với đất vườn ở (hay còn gọi là đất thừa vườn đã được đo đạc theo bản đồ 371 chỉnh lý) để chia cho các hộ ở ngoài đồng; còn đất sản xuất nông nghiệp liền kề vườn ở của các hộ thì được quy hoạch thành đất công ích (đất 5%), tổng diện tích đất thừa vườn của 23 hộ là …... Trong số diện tích đất 5% được quy hoạch hiện đã bố trí 300 m2 làm đất ở, mở rộng đường 800 m2, làm sân bóng 1225 m2, diện tích đất còn lại vẫn đang trong vườn các hộ và các hộ này vẫn đang sử dụng.

  Theo báo cáo của UBND xã Thạch Xuân thì việc đổi đất nông nghiệp trong vườn ra ngoài đồng chỉ có ở xóm Đồng Xuân, tổng số hộ bị rút đất vườn ra chia ở ngoài đồng là 56 hộ, có diện tích 45.427,0 m2, trong đó có 23 hộ có đơn.

  xin ý kiến hướng xử lý của các Luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

   

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 30/09/2012 09:45:41 CH bỏ in đậm
   
  12634 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #217023   30/09/2012

  leanhthu
  leanhthu
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1840)
  Số điểm: 18030
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1144 lần


  Chào bạn! Những vấn đề bạn trình bày trên tuy tương đối đầy tủ nhưng tôi nghĩ vấn đề khiếu nại, tranh chấp đất đai là một trong vấn đề tương đối phức tạp. Nếu không xem xét kỹ các tài liệu hồ sơ, các văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Xem xét nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất thì rất khó để tư vấn cụ thể cho bạn được.

  Tôi nghĩ anh lên chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu cụ thể trên ra Văn phòng luật sư gần nhất để các luật sư xem xét tài liệu chứng cứ, trao đổi vấn đề cần thiết để đưa những tư vấn cụ thể cho anh được.

  Trân trọng sẻ chia, đôi điều ý kiến!

  Cập nhật bởi leanhthu ngày 30/09/2012 08:36:05 CH

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

  Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |