DanLuat 2015

Xin tư vấn về việc thay đổi lại đăng ký kinh doanh khi thành viên không góp vốn theo cam kết

Chủ đề   RSS   
 • #381583 03/05/2015

  Xin tư vấn về việc thay đổi lại đăng ký kinh doanh khi thành viên không góp vốn theo cam kết

  Kính gửi Luật sư

  Công ty tôi mới thành lập được 6 tháng theo hình thức TNHH và có 4 thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại có 02 thành viên không góp vốn theo cam kết và không trả lời điện thoại, email,... và các hình thức trao đổi khác để ký văn bản rút khỏi công ty.

  Vậy chúng tôi phải làm những thủ tục gì để loại bỏ thành phần không cam kết trên ra khỏi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định Pháp luật hiện hành. kính mong ban tư vấn trả lời giúp.

  Trân trọng cảm ơn!

   
  2027 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #381614   03/05/2015

  nguyenvancong90tq
  nguyenvancong90tq
  Top 100
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 217 lần


   

  Thuyneo viết:

   

  Kính gửi Luật sư

  Công ty tôi mới thành lập được 6 tháng theo hình thức TNHH và có 4 thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại có 02 thành viên không góp vốn theo cam kết và không trả lời điện thoại, email,... và các hình thức trao đổi khác để ký văn bản rút khỏi công ty.

  Vậy chúng tôi phải làm những thủ tục gì để loại bỏ thành phần không cam kết trên ra khỏi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định Pháp luật hiện hành. kính mong ban tư vấn trả lời giúp.

  Trân trọng cảm ơn!

   

   

  Chào bác 

  Tôi xin có chút ý kiến về vấn đề của bác như sau:

  Theo quy định tại các khoản 1,2,3,4 Điều 39  Luật doanh nghiệp 2005 quy định như sau

  Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

  Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

  2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

  3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

  a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

  b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

  c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

  Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

  Tại Khoản 4,5 Điều 18 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp quy định nhuwb sau: 

  4. Sau thời hạn cam kết góp lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp vốn đã cam kết góp, thành viên chưa góp vốn vào công ty theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và không có quyền chuyển nhượng quyền góp vốn đó cho người khác; số vốn chưa góp được xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều này.

  5. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn lần cuối, số vốn chưa góp đủ được xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau:

  a) Các thành viên còn lại nhận góp một phần hoặc toàn bộ số vốn chưa góp theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty;

  b) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

  c) Huy động thêm người khác góp đủ số vốn chưa góp.

  NHư vậy bác có thể yêu cầu cac thành viên này cam kết góp vốn vào một thời điểm nhất định sau thời điểm đó nếu thành viên này không góp vốn thì họ đương nhiên không còn là thành viên công ty theo nhuwb quy định của pháp luật doanh nghiệp  nữa

  Thân !

   

  Thuyneo viết:

   

  Kính gửi Luật sư

  Công ty tôi mới thành lập được 6 tháng theo hình thức TNHH và có 4 thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại có 02 thành viên không góp vốn theo cam kết và không trả lời điện thoại, email,... và các hình thức trao đổi khác để ký văn bản rút khỏi công ty.

  Vậy chúng tôi phải làm những thủ tục gì để loại bỏ thành phần không cam kết trên ra khỏi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định Pháp luật hiện hành. kính mong ban tư vấn trả lời giúp.

  Trân trọng cảm ơn!

   

   

  Chào bác 

  Tôi xin có chút ý kiến về vấn đề của bác như sau:

  Theo quy định tại các khoản 1,2,3,4 Điều 39  Luật doanh nghiệp 2005 quy định như sau

  Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

  Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

  2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

  3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

  a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

  b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

  c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

  Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

  Tại Khoản 4,5 Điều 18 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp quy định nhuwb sau: 

  4. Sau thời hạn cam kết góp lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp vốn đã cam kết góp, thành viên chưa góp vốn vào công ty theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và không có quyền chuyển nhượng quyền góp vốn đó cho người khác; số vốn chưa góp được xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều này.

  5. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn lần cuối, số vốn chưa góp đủ được xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau:

  a) Các thành viên còn lại nhận góp một phần hoặc toàn bộ số vốn chưa góp theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty;

  b) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

  c) Huy động thêm người khác góp đủ số vốn chưa góp.

  NHư vậy bác có thể yêu cầu cac thành viên này cam kết góp vốn vào một thời điểm nhất định sau thời điểm đó nếu thành viên này không góp vốn thì họ đương nhiên không còn là thành viên công ty theo nhuwb quy định của pháp luật doanh nghiệp nữ nữa

  Còn về việc thay đổi đăng kí kinh doanh như tiêu đề bác nói thì sau khi bên cam kết khong góp vốn thì bác chỉ cần thay đổi thông tin thành viên cho cơ quan đkkd vì hiện tại đã có 2 thành viên đủ điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên nên sẽ không cần phải thay đổi hình thức pháp lý của công ty bác nhé.

  Thân !

  Cập nhật bởi nguyenvancong90tq ngày 03/05/2015 11:47:43 CH

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-