Xin tư vấn về thẩm quyền thanh tra

Chủ đề   RSS   
 • #384515 22/05/2015

  Xin tư vấn về thẩm quyền thanh tra

  Thanh tra sở Y tế có thẩm quyền thanh tra thu chi ngân sách của Bệnh viện cấp huyện không (Bệnh viện huyện là đơn vị dự toán ngân sách huyện)?

  Xin Luật sư tư vấn. Trân trọng cám ơn!

   
  3132 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #384615   22/05/2015

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50853
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3555 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào bạn!

  Bệnh viện cấp huyện tuy là đơn vị dự toán ngân sách huyện, nhưng về phương diện quản lý thì nó vẫn thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Y tế. Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì vậy mà Thanh tra Sở Y tế hoàn toàn có quyền thanh tra thu chi ngân sách của Bệnh viện cấp huyện theo quy định của pháp luật.

  Các quy định cụ thể đó là Điều 24 Luật thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Điều 7 Nghị dịnh số 122/2014/NĐ-CP.

  Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở

  1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

  2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

  3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

  4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

  5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

  6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

  7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

  8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

  9. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở

  1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra.

  2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

  3. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

  4. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

  5. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.

  Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Y tế

  Thanh tra Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra, Điều 13 của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  1. Xây dựng kế hoạch thanh tra y tế hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt; định hướng các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm.

  2. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

  3. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

  4. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  Trân trọng!

   

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
  vptttsl (22/05/2015)