DanLuat 2015

Xin mẫu phụ lục hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #52923 02/06/2010

  nangthuytinh290

  Female
  Sơ sinh

  Ninh Bình, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin mẫu phụ lục hợp đồng

  Xin chào Luật sư, em làm kế toán ở 1 công ty CP (quảng cáo trực tuyến). Bên em ký hợp đồng với khách hàng, bây giờ có sự thay đổi. Sếp bảo em làm thêm phụ lục hợp đồng. Vậy Luật sư có thể cho em xin mẫu được không ạ (Em mới vào nghề nên không biết).
  Mong luật sư giúp đỡ, em cảm ơn ạ
   
  39203 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #52963   03/06/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3155
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 64 lần


  Bạn ơi..
  không có mẫu cụ thể Phụ Lục Hợp đồng trong trường hợp này đâu.
  Theo quy định thì Phụ Lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì được thực hiện cùng hình thức với hợp đồng: bằng văn bản, công chứng, chứng thực,...
  Về hình thức, bạn cứ soạn như một hợp đồng thông thường nhưng thay tên là :
  PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
  (v/v sửa đổi, bổ sung hợp đồng số........ giữa........kí ngày..)
  Tong nội dung thể hiện ý chí và nội dung sủa đổi là được.

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenbuibahuy vì bài viết hữu ích
  hongmaibentre (28/12/2011)
 • #53069   04/06/2010

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 150
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 72 lần
  Lawyer

  Chào em, Em có thể tham khảo phụ lục sau đây để soạn thào: THOÛA THUAÄN GIA HAÏN VAØ ÑIEÀU CHÆNH HÔÏP ÑOÀNG ÑOÁI VÔÙI HÔÏP ÑOÀNG NGUYEÂN TAÉC SOÁ 14/ HÑNT-DRC NGAØY 19/5/2003 Giöõa: COÂNG TY XYZ Ñòa chæ: Ñieän thoaïi: Fax: Ñaïi dieän: Chöùc vuï: Toång Giaùm Ñoác (Sau ñaây goïi laø “Beân Mua”) Vaø: COÂNG TY ABC Ñòa chæ: Ñieän thoaïi: Fax: Ñaïi dieän: Chöùc vuï: Giaùm Ñoác (Sau ñaây goïi laø “Beân Baùn”) Hoâm nay, ngaøy _____________, hai beân ñoàng yù kyù Thoûa Thuaän Gia Haïn Vaø Ñieàu Chænh Hôïp Ñoàng neâu treân theo nhöõng ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän sau ñaây: Thôøi gian hieäu löïc cuûa Hôïp ñoàng nguyeân taéc soá 14/HÑNT-DRC ngaøy 19/5/2003 ñöôïc gia haïn theâm 6 thaùng, töø ngaøy 01/10/2003 ñeán ngaøy 30/3/2004. Beân Baùn seõ cung caáp cho Beân Mua soá löôïng saêm loáp oâ toâ DRC theo quy caùch, chuûng loaïi vaø giaù caû nhö theo thoâng baùo giaù baùn saêm loáp oâ toâ cuûa Coâng ty Cao su Ñaø Naüng phaùt haønh ngaøy 6/10/2003 (ñính keøm). Caùc ñieàu khoaûn khoâng ñöôïc ñeà caäp trong Thoûa thuaän naøy seõ ñöôïc thöïc hieän theo Hôïp ñoàng nguyeân taéc soá 14/HÑNT-DRC ngaøy 19/5/2003. ÑAÏI DIEÄN BEÂN BAÙN _________________ ÑAÏI DIEÄN BEÂN MUA __________________
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ls_lexuanhiep vì bài viết hữu ích
  hongmaibentre (28/12/2011)

0 Thành viên đang online
-