Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 sử dụng đất ổn định thì được cấp sổ đỏ.
Còn trường hợp có giấy tờ đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất năm năm 2003 nhưng sử dụng đất không ồn định (bỏ hoang gần 7 năm) có được cấp sổ đỏ không?
Trong thời gian nhà mình bỏ hoang đất gần 7 năm thì ông A vào chiếm đất, sử dụng và được nhà nước cấp sổ đỏ.