DanLuat 2015

Xin được giúp về thỏa thuận góp vốn KD

Chủ đề   RSS   
 • #121542 02/08/2011

  thu_mobile

  Sơ sinh

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:02/08/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin được giúp về thỏa thuận góp vốn KD

  Xin được các luật sư chỉ bảo, Khi chúng tôi cùng góp vốn kinh doanh cùng nhau và đã có những thỏa thuận như dưới đây. Và sau 3 tháng làm ăn chung với nhau chúng tôi đã sảy ra những việc như sau.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  VĂN BẢN
  THOẢ THUẬN VỀ VIỆC GÓP VỐN KINH DOANH

  Hôm nay, hồi 12.giờ 00 phút ngày 21/02/2011, tại cửa hàng điện thoại THU_LINH thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi gồm có:
  1. Ông Cao Xuân Thu, sinh năm 1976.
  CMTND số: 070550370 do Công an Tuyên Quang cấp ngày 04/6/2003
  Hiện thường trú tại tổ 16, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
  2. Bà Nguyễn Thuý Diễn, sinh năm 1975.
  CMTND số: 070679648 do Công an Tuyên Quang cấp ngày 24/02/2006
  Hiện thường trú tại tổ 23, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.
  3. Ông Nguyễn Đình Linh sinh năm 1975.
  CMTND số: 070613955 do Công an Tuyên Quang cấp ngày 23/03/2000
  Hiện thường trú tại tổ 23, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.
  Cùng nhau thống nhất lập văn bản thoả thuận về việc góp vốn kinh doanh có nội dung cụ thể như sau:

  Điều 1. Chúng tôi thống nhất chuyển lại quyền kinh doanh và đầu tư xây dựng của kiot Tại tổ 23 phường tân quang, và một số tài sản trong kiốt, có bảng kê chi tiết kèm theo, thành tài sản và quyền sử dụng chung (trên kiot của Công ty dược phẩm ) của ông Nguyễn Đình Linh và bà Nguyễn Thuý Diễn đang có quyền sử dụng và sở hữu. Và ông bà Linh, Diễn cam kết kiốt và tài sản, quyến sử dụng, sở hữu theo hợp đồng mà ông bà Linh , Diễn đã ký với ông Lê Văn cường ngày 24/11/2008 , là hoàn toàn hợp pháp, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, thủ tục, là đủ điều kiện về mặt pháp lý, và đảm bảo thời hạn hợp đồng tối thiểu là tới 31/12/2013, nếu các điều kiện này ông bà Linh, Diễn không đảm bảo được thì coi như số cổ phần của ông bà Linh, Diễn sẽ không còn giá trị, nếu ông bà đảm bảo được các điều kiện trên thì số tài sản và quyền kinh doanh và sử dụng, sở hữu sẽ được tính với tổng số tiền là 300.000.000.VND ( ba trăm triệu đồng chẵn) Để cùng nhau góp vốn mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động mang tên THU_LINH II. hoọăc (Linh mobile) có giấy phép kinh doanh mang tên Nguyễn Thuý Diễn. Để đảm bảo về nguồn vốn cho việc kinh doanh, xây dựng và khai trương Cửa hàng điện thoại THU_LINH II theo đúng tiến độ đã đề ra, chúng tôi thống nhất số tiền mà mỗi bên tham gia thoả thuận này (sau đây gọi là cổ đông góp vốn) phải góp vào số tiền như sau:

  - Ông Cao Xuân Thu góp số tiền là: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng chẵn), chiếm 60% tổng số vốn góp.
  - Ông Nguyễn Đình Linh góp số tiền là: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn), chiếm 20% tổng số vốn góp.
  - Bà Nguyễn Thuý Diễm góp số tiền là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng chẵn), chiếm 20% tổng số vốn góp.

  Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cổ đông góp vốn sẽ được xác định tương ứng với tỷ lệ vốn góp của từng cổ đông. Việc phân chia lợi nhuận trong tháng từ hoạt động kinh doanh của Cửa hàng điện thoại THU_LINH II (sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí) được xác định như sau:
  + Ông Cao Xuân Thu hưởng 60% trên tổng số lợi nhuận.
  + Ông Nguyễn Đình Linh hưởng 20% trên tổng số lợi nhuận.
  + Bà Nguyễn Thuý Diễn hưởng 20% trên tổng số lợi nhuận.

  Điều 3. Phân công công việc của từng cổ đông góp vốn trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Cửa hàng điện thoại THU_LINH II như sau:
  + Ông Cao Xuân Thu phụ trách việc thu, chi tài chính, giám sát và điều hành chung.
  + Ông Ngưyễn Đình Linh phụ trách việc kỹ thuật, dạy học, sửa chữa, giám sát và điều hành nhân viên trong phòng kỹ thuật. Hưởng thêm lương quản lý tương ứng với 5% trên tổng số lợi nhuận đã trừ chi phí
  + Bà nguyễn Thuý Diễn phụ trách việc quản lý điều hành bán hàng trực tiếp tại cửa hàng: Quản lý giờ giấc, công việc của nhân viên trong phòng kinh doanh, Hưởng thêm lương quản lý tương ứng với 5% trên tổng số lợi nhuận đã trừ chi phí.
  Trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình, mỗi cổ đông có trách nhiệm đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao, nếu để xảy ra thiệt hại và thất thoát thì phải có trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại và thất thoát đó.

  Điều 4. Việc điều chỉnh tỷ lệ góp vốn sẽ được thực hiện khi các cổ đông đã bàn bạc và thống nhất thực hiện. Việc chuyển nhượng vốn góp, uỷ thác đầu tư hoặc rút vốn góp của mỗi cổ đông phải được thông báo đến các cổ đông còn lại trước thời gian 01 tháng. Thống nhất nguyên tắc ưu tiên trước cho các cổ đông còn lại nếu có cổ đông muốn chuyển nhượng vốn góp hoặc uỷ thác đầu tư. Những cổ đông được chuyển nhưọng lại nếu dưới 10% cổ phần sẽ không có quyền quản trị.

  Điều 5. Những nội dung thoả thuận ở trên về việc góp vốn kinh doanh của những cổ đông góp vốn sẽ là cơ sở cho việc giải quyết những vấn đề vướng mắc hoặc tranh chấp phát sinh giữa các cổ đông góp vốn trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Cửa hàng điện thoại THU _ LINH II.
  Những vấn đề vướng mắc hoặc tranh chấp phát sinh giữa các cổ đông góp vốn mà trong nội dung văn bản thoả thuận góp vốn này không đề cập đến thì thống nhất sẽ căn cứ theo những quy định của văn bản pháp luật của Nhà nước có hiệu lực tại thời điểm phát sinh tranh chấp để xử lý và giải quyết.
  Trong quá trình triển khai thực hiện những thoả thuận này trong thực tế, nếu có những nội dung nào cần bổ sung, thay đổi thì những cổ đông góp vốn ở trên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và quy định cụ thể tại phụ lục của văn bản thoả thuận này.
  thời hạn góp vốn của các cổ dông chậm nhất là đến hết ngày 30/03/2011
  số lần góp tiền của các cổ đông được ký nhận tại mặt sau trang giấy này
  Văn bản thoả thuận về việc góp vốn kinh doanh này được lập thành 03 bản chính, và có hiệu lực ngay vào ngày 21/2/2011. Mỗi cổ đông góp vốn ở trên giữ 01 bản chính, Văn bản thoả thuận này đã được các cổ đông góp vốn có tên ở trên thống nhất thông qua và ký tên dưới đây ./.

  PHỤ LỤCVĂN BẢN
  THOẢ THUẬN VỀ VIỆC GÓP VỐN KINH DOANH

      Hôm nay, hồi 06.giờ 00 phút ngày 20/03/2011, tại cửa hàng điện thoại THU_LINH thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi gồm có:
  1. Ông Cao Xuân Thu, sinh năm 1976.
  Chức vụ; Là cổ đông lớn ( giám sát, điều hành chung,và có quyền quyết định tất cả mọi công việc, hoạt động trong cửa hàng.) CMTND số: 070550370 do Công an Tuyên Quang cấp ngày 04/6/2003
  Hiện thường trú tại tổ 16, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
  2. Bà Nguyễn Thuý Diễn, sinh năm 1975.
  chức vụ: Là cổ đông, Phụ trách việc quản lý điều hành bán hàng trực tiếp tại cửa hàng: Quản lý giờ giấc, công việc của nhân viên trong phòng kinh doanh,
  CMTND số: 070679648 do Công an Tuyên Quang cấp ngày 24/02/2006
  Hiện thường trú tại tổ 23, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.
  3. Ông Nguyễn Đình Linh sinh năm 1975.
  Chức vụ :phụ trách việc kỹ thuật, dạy học, sửa chữa, giám sát và điều hành nhân viên trong phòng kỹ thuật
  CMTND số: 070613955 do Công an Tuyên Quang cấp ngày 23/03/2000
  Hiện thường trú tại tổ 23, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.
  Cùng nhau bàn bạc thống đính chính, bổ sung phụ lục văn bản thoả thuận về việc góp vốn kinh doanh ngày 20/02/2011 có nội dung cụ thể như sau:
  Điều 1. Quyền lợi
  Chúng tôi cùng nhau thống nhất điều chỉnh lại về mức lương quản lý, Và trách nhiệm của ông bà Linh Diễn như sau:
  - Trong văn bản thoả thuận ngày 20/02/2011 Chúng tôi thống nhất về lương quản lý và trách nhiệm của ông bà Linh, Diễn, tổng của 2 ông bà là 10% lợi nhuận đã trừ chi phí, nay thay đổi nâng lên tổng là 20% tổng lợi nhuận đã trừ chi phí của cả 2 ông bà.Linh, Diễn, ( mức lương này được tính trước khi chia cổ phần )
  Điều II. Trách nhiệm,Nghĩa vụ
  - Ông bà Linh, Diễn phải gắn Trách nhiệm, thời gian và nghĩa vụ của ông bà với cửa hàng là không có giới hạn .( cho đến khi nào cửa hàng còn hoạt động ) tuyệt đối không có quyền rút cổ phần, chuyển công tác, khi chưa được sự đồng ý của ông Thu.
  - Và ông bà Linh, Diễn cam kết lấy 20% cổ phần của mình ra, để bảo lãnh trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.. Nếu ông bà không thực hiện đúng những gì nói trên thì 20% cổ phần mà ông bà Linh Diễn đang sở hữu sẽ thuộc về ông Thu.

  1. Ông Cao Xuân Thu:    2. Ông Nguyễn Đình Linh:       3. Bà Nguyễn Thuý Diễn:
                 

  Xin được tóm tắt nội dung,


  - Đây là thỏa thuận góp vốn giữa 3 người với nhau, Tôi và 2 vợ chồng bạn của tôi là ông bà LINH, DIỄN.
  2 vợ chồng bạn tôi thì có mặt bằng ( cửa hàng) , còn tôi đầu tư toàn bộ về tài chính .Trong khi ông bà Linh, Diễn có được 40% cổ phần, thì trong đó là đã nhờ vay  thêm của tôi 100.000.000 nữa ( có nghĩa 2 vợ chồng ông bà chưa bỏ ra 1 đồng tiền mặt nào cả.)

  - Sau 3 tháng kinh doanh thì , 2 vợ chồng bạn tôi  LINH, DIỄN đã không trung thực trong vấn đề tài chính, và đã thu nợ số tiền là 150.000.000 đồng và đã chi hết cho các khoản chi cá nhân mình, khi tôi phát hiện ra tôi đã tạm thời dừng hoạt động KD để giải quyết, và bê toàn bộ số hàng hóa tại cửa hàng về nhà để bảo vệ ,

  - Vì tôi tự ý dừng hoạt động cửa hàng và bê hàng về , cho nên vợ chồng bạn tôi nói là, tôi làm như thế là, đã vi phạm thỏa thuận lên đòi thanh lý hợp đồng với tôi và đã đem mặt bằng đó đi thế chấp ngầm cho 1 người khác,

  - Bây giờ tôi muốn hỏi các luật sư là, tôi làm như vậy có vi phạm luật ko?? , và làm thế nào tôi có thể lấy lại được của hàng để còn tiếp tục hoạt động kinh doanh, và 2 vợ chồng bạn tôi có quyền chấm dứt hợp đồng được ko??-
   
  1900 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-