DanLuat 2015

XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Chủ đề   RSS   
 • #473466 02/11/2017

  chichituntin

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/09/2017
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 1 lần


  XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  EM CHÀO MỌI NGƯỜI Ạ, MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THAM KHẢO VÀ GÓP Ý VÀ TÌM LỖI SAI GIÚP EM  QUYẾT ĐỊNH NÀY KHÔNG Ạ? EM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀNỘI

   


  Số: .../QĐ-STP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  

  Hà Nội, ngày ...tháng ... năm 2017

     

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc bổ nhiệm cán bộ

  GIÁM ĐỐC SỞ

  Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 08 năm 2015 quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;

  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

  Căn cứ Nghi định 24/2010/NĐ – CP ngày 15 tháng 03 năm 2010  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

  Căn cứ, quyết định số .../QĐ – STP ngày ...tháng .... năm 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp vè việc công nhận kết quả bổ nhiệm công chức năm 2017 của Sở Tư pháp Hà Nội

  Xét đề nghị của Trưởng phòng tổ chức cán bộ;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A sinh ngày .... tháng.... năm .... giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội vào ngày.... tháng...năm 2017.

  Điều 2. Ông Nguyễn Văn A được hưởng mức lương và các khoản lệ phụ cấp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Điều 3. Trưởng phòng hành chính tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng tài chính kế toán, trưởng các đơn vị khác có liên quan và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể tử ngày kí./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT, TCCB

  GIÁM ĐỐC

  MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GÓP Ý GIÚP EM Ạ.

   

   
  635 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chichituntin vì bài viết hữu ích
  trang_u (03/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-