DanLuat 2015

Vướng mắc về hoạt động của Hội đồng quản trị

Chủ đề   RSS   
 • #29733 29/07/2008

  ducbks

  Mầm

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:28/11/2007
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 880
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vướng mắc về hoạt động của Hội đồng quản trị

  Tôi là thành viên Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước (làm việc kiêm nhiệm). Số lượng thành viên HĐQT là 5 người, nhiệm kỳ HĐQT 2006-2009. Nay do điều kiện gia đình, tôi làm đơn xin rút khỏi HĐQT và đã được HĐQT nhất trí đưa vào chương trình báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 dự kiến tổ chức trong th 6/2008.
  Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên HĐQT là từ 3 đến 5 người. Vì thế HĐQT dự kiến bổ sung vào chương trình Đại hội thường niên năm 2008 các nội dung sau:
  1/ Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 5 người xuống còn 3 người.
  2/ Tiến hành bầu lại thành viên HĐQT trong số 4 người còn lại để chọn 3 người.
  Hỏi: Việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT khi chưa hết nhiệm kỳ Luật DN 2005 có cho phép hay không.
  Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 03:19:17 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 03:17:37 PM
   
  19377 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #29734   02/06/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Nhiem ky chua het nhung giam thanh vien HĐQT?

  Theo như ý bạn, tôi thấy không ổn, vì ảnh hưởng đến quyền lợi của ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị mà trước đó đã được Đại hội đồng cổ đông bầu, vì nhiệm kỳ của họ vẫn chưa hết. Trong trường hợp này, theo tôi, cần phải làm thủ tục bầu bổ sung, thay thế bằng một thành viên mới (căn cứ khoản 3 Điều 109 và Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2005).

  Có ai có ý kiến khác không nhỉ ?
   
  Báo quản trị |  
 • #29735   04/06/2008

  nganhhong
  nganhhong
  Top 500
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 12341
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Đó là quy định pháp luật, còn theo tôi, doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc này, quyền đó hoàn toàn thuộc về Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, miễn sao đừng có tranh chấp gì.
  Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 03:18:50 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #29835   11/08/2008

  PHAPLUAT88
  PHAPLUAT88

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mỗi sáng lập viên cần tối thiểu bao nhiêu phiếu biểu quyết để có ứng viên của mình trúng cử HĐQT?

  Cong ty TNHH 1 thanh vien Hoang Hung, cong ty co phan Nam A cung voi ong Nguyen Van Binh thanh lap cong ty co phan Hoang Nam va du dinh se phat hanh cac loai co phan voi so luong : 5000 co phan pho thong, 2500 co phan uu dai bieu quyet, 1000 co phan uu dai co tuc va 1000 co phan uu dai hoan lai. Dai hoi dong co dong cong ty Hoang Nam bau 3 nguoi lam thanh vien Hoi dong quan tri. Nhu vay, cho em hoi luat su, moi sang lap vien neu tren can toi thieu bao nhieu phieu bieu quyet de dam bao co it nhat mot ung cu vien cua minh trung cu vao hoi dong quan tri, biet rang dieu le cong ty quy dinh co phan uu dai bieu quyet co so phieu bieu quyet gap doi so voi so phieu bieu quyet cua co phan pho thong?
   
  Báo quản trị |  
 • #29836   02/07/2008

  nganhhong
  nganhhong
  Top 500
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 12341
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Đây là mục Thảo luận mà các bạn cứ hỏi không vậy! Các bạn muốn thảo luận thì cần nêu quan điểm, cách hiểu của mình trước rồi mọi người sẽ cùng trao đổi với bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #29837   03/07/2008

  PHAPLUAT88
  PHAPLUAT88

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo toi truoc tien ta tinh tong so phieu co the duoc bau bang cach bau don phieu tuc la se co:
    5000 co phan pho thong tuong ung voi 5000 phieu bau
    2500 co phan uu dai quyet tuong ung voi 5000 phieu bau(do dieu le cong ty quy dinh co phan uu dai bieu quyet co so phieu gap doi so phieu cua co phan pho thong)
    Do bau don phieu ma chon ra 3 nguoi nen se co (5000+5000)*3=30000 phieu
    Ma de dam bao co it nhat mot ung cu vien cua minh trung cu, moi sang lap vien phai can toi thieu la phai tren 25% tong so phieu bau tuc la phai tren 7500 phieu.
   
  Báo quản trị |  
 • #29866   06/08/2008

  sanhqb
  sanhqb

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:25/06/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tránh xung đột lợi ích trong hợp đồng

  Xin Luật sư tư vấn cho trường hợp sau đây:

  Chi nhánh CN của Công ty A ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty ABC. Công ty ABC là Công ty Cp được thành lập bởi các sáng lập viên là Công ty A, Công ty B, Công ty C, trong đó Công ty A nắm giữ 75% vốn điều lệ. Chủ tịch HĐQT của Công ty A (là cổ đông của Công ty A có số cổ phần nắm giữ 14% vốn điều lệ của Công ty A) đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của Công ty ABC. Giám đốc của Công ty ABC (là cổ đông của Công ty A có số cổ phần nắm giữ 5% vốn điều lệ của Công ty A) và là người đại diện theo pháp luật của Công ty ABC. Điều lệ của Công ty ABC quy định:

  Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

  a)       Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

  b)      Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc);

  c)       Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật doanh nghiệp và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc).

  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% (hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

  4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

  Vậy xin hỏi:

  Hợp đồng này có phải chịu sự điều chỉnh tại Điều 118, Điều 120 của Luật Doanh nghiệp 2005 không? Hợp đồng này có phải được HĐQT Công ty ABC biểu quyết thông qua không? Nếu có thì Chủ tịch HĐQT Công ty ABC có được tham gia biểu quyết không?

  Xin cảm ơn Luật sư!

   
  Báo quản trị |  
 • #29867   07/07/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Áp dụng Điều 120 Luật DN?

  Căn cứ điểm a khoản 15 Điều 4 Luật DN thì Công ty A là Công ty mẹ của Công ty ABC. Trường hợp này áp dụng theo Điều lệ Công ty ABC mà bạn viện dẫn và theo Điều 120 Luật DN. Bởi đây là hợp đồng giữa Công ty A (chi nhánh chỉ đại diện theo ủy quyền) và Công ty ABC, trong khi Công ty A là cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty ABC. Và chủ tịch HĐQT Công ty ABC không có quyền biểu quyết vì là người liên quan (theo điểm a khoản 17 Điều 4 Luật DN).
  Có ý kiến nào khác không nhỉ? xin mời.
   
  Báo quản trị |  
 • #29868   08/07/2008

  MTAThu
  MTAThu
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2008
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 1545
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Xin diễn giải về nội dung điều luật:

  Do công ty ABC ký hợp đồng với chi nhánh công ty A, mà theo bạn #0560a6; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">ducbao đã phân tích thì Chi nhánh công ty A hay công ty A đều bị xem là có quan hệ với công ty ABC (công ty A là cổ đông chiếm 75% cổ phần của công ty ABC) nên hợp đồng, giao dịch giữa công ty ABC với công ty, hoặc chi nhánh công ty A phải tuân theo quy định trong điều lệ cũng như khoản 1, điều 120 của luật Doanh nghiệp, để đảm bảo tính khách quan  trong hoạt động của công ty cổ phần.

  Tiếp tục, chia ra hai trường hợp:

  1/ Nếu hợp đồng tư vấn này có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì hợp đồng phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.  theo thủ tục quy định tại khoản 2 điều 120 luật Doanh nghiệp.

  Theo điều 112 luật Doanh nghiệp, mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

  Do chủ tịch HĐQT công ty ABC là đại diện cổ đông công ty A trong công ty ABC và Giám đốc công ty ABC  - ko nói rõ có thuộc HĐQT hay không  - nhưng chiếm 5% điều lệ công ty A – đều có lợi ích liên quan: nên không được quyền biểu quyết. Trường hợp số phiếu ngang nhau sẽ không áp dụng quy tắc “quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị” mà phải đưa ra Đại hội đồng cổ đông

  2/ Nếu hợp đồng tư vấn này có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải đưa ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty ABC hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thủ tục quy định tại khoản 3 điều 120 luật Doanh nghiệp. Cổ đông công ty A trong công ty ABC không được quyền biểu quyết. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý (chứ không phải cổ đông đại diện 65% phiếu biểu quyết).


   
  Báo quản trị |  
 • #30061   27/08/2008

  d32ntt
  d32ntt

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về Khoản 2, Điều 120, Luật DN số 60/2005/QH11

  Xin Luật sư cho hỏi:
  Theo Khoản 2, Điều 120, Luật DN số 60/2005/QH11 quy định:
  "2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết."
  Như vậy có phải bất cứ hợp đồng và giao dịch nào có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty thì Giám đốc Công ty (người đại diện theo Pháp luật) đều phải gửi đến cho các thành viên HĐQT và phải được chấp thuận thì mới có hiệu lực không?
  Xin cảm ơn Luật sư!

   
  Báo quản trị |  
 • #30062   28/08/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 200
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Hợp đồng, giao dịch phải thông qua HĐQT

  Theo tôi nghĩ bạn có chút lầm lẫn giữa hai loại hợp đồng, giao dịch:

  1.      Loại thứ nhất là hợp đồng, giao dịch của Công ty với các đối tác, khách hàng bình thường. Ở loại giao dịch này Giám đốc/ Tổng giám đốc chỉ phải thông qua Hội đồng quản trị nếu giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Bạn tham khảo điểm g) khoản 2 điều 108 Luật DN.

  2.      Loại thứ hai là hợp đồng, giao dịch của Công ty với với các đối tượng đặc biệt là:

  a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Đối với hợp đồng, giao dịch của Công ty với với các đối tượng đặc biệt này Giám đốc/ Tổng giám đốc bắt buộc phải thông qua Hội đồng quản trị nếu giá trị giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Nếu lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác quy định tại Điều lệ công ty thì Tổng giám đốc bắt buộc phải thông qua Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

   

  Quy định này đặc biệt hữu ích vì nó bảo vệ cho các cổ đông nhỏ không bị các cổ đông lớn, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc lạm quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch mờ ám chuyển tài sản của Công Ty mà mình có trách nhiệm quản lý, quyết định sang các đối tượng đặc biệt mà ở đó họ có lợi ích liên quan.

   
  Báo quản trị |  
 • #30427   28/10/2008

  Hongle588
  Hongle588

  Sơ sinh

  Cao Bằng, Việt Nam
  Tham gia:23/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  chữ ký của người đại diện theo pháp luật

  Một người đang là chủ tịch kiêm giám đốc công ty TNHH 1 thành viên và là người đại diện theo pháp luật. Sau đó lại góp cổ phần vào 1 công ty cổ phần với chức danh là chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng công ty này có người khác làm giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Vậy chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp này có được ký các văn bản (như tờ trình...) không?
   
  Báo quản trị |  
 • #30428   23/10/2008

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 50
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6475
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 35 lần


  Chủ tịch HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau:
  1. Lập chương trình, kế hoạch họat động của hội đồng quản trị
  2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; Triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT.
  3. Tổ chức việc thông qua Quyết định của HĐQT.
  4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Quyết định của HĐQT.
  5. Chủ tọa họp đại hội cổ đông.
  6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Luật DN và Điều lệ công ty
  ---> Vậy bạn tự suy nghĩ.
   
  Báo quản trị |  
 • #30429   27/10/2008

  Trinhnv_dn
  Trinhnv_dn
  Top 500
  Chồi

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1017
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  chữ ký của người đại diện theo pháp luật

  Bạn xem lại điều lệ công ty đó nhé. tại điều lệ quy định cụ thể quyền và TN của CT HĐQT
   
  Báo quản trị |  
 • #30444   28/10/2008

  Trinhnv_dn
  Trinhnv_dn
  Top 500
  Chồi

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1017
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Điều lệ Cty quy định "Các quyết định của HĐQT phải có ít nhất 80% thành viên dự họp thông qua" có được không??

  Tôi quy định trong điều lệ công ty tôi "Các quyết định tại các phiên họp HĐQT phải có ít nhất 80% số thành viên dự họp thông qua" có được không????
   
  Báo quản trị |  
 • #30445   28/10/2008

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 100
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 51 lần


  Quyết định của HĐQT

  Chào bạn,
  Khoản 8 Điều 112 Luật doanh nghiệp đã quy định: Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

  Điều lệ công ty là văn bản do các sáng lập viên công ty đưa ra về hoạt động của công ty trên cơ sở Luật doanh nghiệp. Do đó bạn hoàn toàn có thể quy định trong Điều lệ công ty là quyết định của HĐQT được thông qua khi có ít nhất 80% thành viên dự họp chấp thuận. Quy định này vẫn đúng quy định của Luật doanh nghiệp
   
  Báo quản trị |  
 • #30994   27/02/2009

  longpro111
  longpro111

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  kinh tế

  ba tôi hiện nay làm chủ tịch hội đồng quản trị.nếu như ba tôi mất thì tôi có thể lên thay chức đó hay không?công ty của ba tôi là công ty cổ phần.
   
  Báo quản trị |  
 • #30995   19/02/2009

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 200
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Chào bạn
  Bạn chỉ có thể thừa kế cổ phần theo quy định của pháp luật về thừa kế chứ không được thừa kế chức danh. Chủ tịch Hội đồng quản trị là một chức danh được  Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu theo quy định tại Điều lệ công ty.

   
  Báo quản trị |  
 • #30996   20/02/2009

  longpro111
  longpro111

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cám ơn bạn nhé.cho mình hỏi tiếp

  giả sử hiện tại mình cũng làm ở công ty ba mình luôn thì cổ phần sau khi ba mình mất có tặng cho mình thi lúc đó mình có được bầu lên làm chủ tịch hội đồng quản trị không vậy?
   
  Báo quản trị |  
 • #30997   20/02/2009

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 200
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Bạn có thể được bầu làm CT HĐQT nếu được  Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu theo quy định tại Điều lệ công ty
   
  Báo quản trị |  
 • #30998   27/02/2009

  dangquocdung
  dangquocdung

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về trích lập dự phòng khó đòi

  Doanh nghiệp tôi đang có 1 khoản nợ đang tranh chấp với 1 doanh nghiệp khác. Chúng tôi đã khởi kiện ra toà án kinh tế. Khoản công nợ nói trên phát sinh từ năm 2006, có tài sản thế chấp. Năm 2008 khách nợ đã thanh toán được 2 tỷ. Còn nợ 4 tỷ nữa. Khoản công nợ nói trên còn có liên quan đến 1 vụ án hình sự khác đã sử phúc thẩm và toà phúc thẩm tuyên huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cho tôi hỏi khoản công nợ nói trên có được trích lập dự phòng khó đòi hay không. Xin cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-