Vướng mắc vấn đề liên quan đến Hội đồng cổ đông

Chủ đề   RSS   
 • #29819 29/07/2008

  petroland01

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 720
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vướng mắc vấn đề liên quan đến Hội đồng cổ đông

  Em muốn hỏi các thủ tục tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản, mẫu phiểu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như thế nào ạ?
  Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 04:57:08 PM
   
  23289 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang 123>
Thảo luận
 • #29820   19/06/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Bạn cần xem kỹ Điều lệ Công ty của bạn và chú ý Điều 104, 105 Luật Doanh nghiệp năm 2005
   
  Báo quản trị |  
 • #29821   19/06/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Điều 105. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
  1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
  2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;
  3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty;
  b) Mục đích lấy ý kiến;
  c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
  đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  e) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
  g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty;
  4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
  Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;
  5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.
  Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
  b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
  c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
  đ) Các quyết định đã được thông qua;
  e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.
  Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;
  6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;
  7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;
  8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

   
  Báo quản trị |  
 • #29845   11/08/2008

  quyconsultant
  quyconsultant

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần - Hot topic

  Câu hỏi dưới đây được đặt trong trường hợp Công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên (và chưa niêm yết)

  1 – Công ty có thể cho cổ đông sáng lập vay vốn hay không?

  2 – Cổ đông sáng lập có thể dùng cổ phần phổ thông của mình để cầm cố, thế chấp vay vốn hay không?

   
  Xin mời các anh chị cùng thảo luận. Chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp.

   
  Trân trọng,

  Quý
  tuquy@auditconsult.com.vn

  0909.090.250

   
  Báo quản trị |  
 • #29846   01/07/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Theo cách hiểu của tôi về quy định pháp luật thì nếu Công ty mới ko phải là tổ chức tín dụng (hoặc không có chức năng cho vay) thì không thể được. Và việc cầm cố, thế chấp cũng không được phép
   
  Báo quản trị |  
 • #29847   02/07/2008

  vuanhtb
  vuanhtb

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  ở đây phải giải quyết theo hai vấn đề khác nhau.
  1. Việc công ty có cho cổ đông sáng lập(cổ đông nói chung) vay vốn hay không đều do HĐQT của công ty quyết định, vì ở đây HĐQT sẽ chịu trách nhiệm trước cổ đông về các quyết định trong thẩm quyền của mình. Đ108LDN quy định rõ, HĐQT quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư. Luật DN không cấm việc này, chính vì vậy việc cho vay vốn này có được hay không là do mục đích đầu tư vay làm gì, khả năng trả nợ thế nào, khả năng tài chính của công ty, cam kết trả nợ như thế nào...?Cũng phải nói thêm rằng hiện nay việc các TVHĐQT của các công ty cổ phần mượn tiền của công ty để đi đầu tư riêng cho mình là rất nhiều, nhưng xử lý họ là rất khó, vì họ không trốn nghĩa vụ trả nợ mà chỉ thực chất là trục lợi vốn nhàn rỗi của công ty mà thôi.

  2. Còn về vấn đề cổ đông sáng lập có quyền dùng CPPT để cầm cố thế chấp hay không không?
  Nếu như cầm ở các tổ chức tín dụng thì hòan tòan được, luật DN chỉ cấm họ không được chuyển nhượng trong thời gian nhất định mà không cấm họ cầm cố, thế chấp, vì đây là 1 dạng tài sản có giá trị.
   
  Báo quản trị |  
 • #30493   05/11/2008

  ducson_tlhp
  ducson_tlhp

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:02/11/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trưởng phòng là cổ đông cty, 2 công ty A và B có được ký kết các hợp đồng kinh tế không ?

  Xin tư vấn dùm :
  Trưởng phòng kinh doanh công ty A làm chủ tịch HĐQT , Trưởng phòng kế toán , Trưởng phòng kỹ thuật công ty A là cổ đông sáng lập công ty B.
  Vậy công ty A và B có được ký các hợp đồng kinh tế không?
   
  Báo quản trị |  
 • #30494   04/11/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Công khai các lợi ích liên quan và hợp đồng, giao dịch phải được ĐHĐ cổ đông hoặc HĐQT chấp thuận

  Cty A và B vẫn được ký các hợp đồng kinh tế với điều kiện:
  - Trưởng phòng KD; Kế Tóan; Kỹ Thuật phải kê khai và thông báo cho Đại hội đồng cổ đông CTY A tại cuộc họp thường niên về Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của CTY B mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó (Điều 118 Luật Doanh nghiệp).
  - Nếu Trưởng phòng KD; Kế Tóan; Kỹ Thuật có cổ phần tại CTY A, thì hợp đồng ký kết phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị CTY B chấp thuận (Điều 120 Luật Doanh nghiệp).
   
  Báo quản trị |  
 • #30495   05/11/2008

  ducson_tlhp
  ducson_tlhp

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:02/11/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chân thành cảm ơn luật sư .
   
  Báo quản trị |  
 • #30518   13/11/2008

  nhunglh123
  nhunglh123

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  các cổ đông sáng lập không góp đủ số vốn đăng ký

  Tôi thành lập 1 Cty cổ phần với 3 cổ đông sgán lập, đã nhận được giấy phép kinh doanh. Nhưng 2 cổ đông kia đã không góp vốn. Nay,  tôi phải làm thế nào, nếu chỉ còn 1 cổ đông thì thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như thế nào?. R ấtmong nhận được sự tư vấn của luật sư.
   
  Báo quản trị |  
 • #30519   13/11/2008

  chichchoe
  chichchoe
  Top 500
  Mầm

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2008
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 565
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  các cổ đông sáng lập không góp đủ số vốn đăng ký

  Bạn đề nghị 02 cổ đông kia xác định lại một cách rõ ràng là có muốn tiếp tục hay ko, nếu họ vi phạm cam kết góp vốn thì bạn nên huy động người khác tham gia và chấm dứt tư cách cổ đông của 02 người kia. Nếu 02 cổ đông kia không muốn tiếp tục và bạn cũng không tìm được người khác tham gia thì bạn nên làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc làm thủ tục giải thể Công ty và tự bạn thành lập DN khác tùy thủ tục nào nhanh và tốt hơn cho DN của bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #30581   24/11/2008

  koala1234vn
  koala1234vn

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cổ đônng sáng lập mua cổ phần

  Gi s khi thành lp vn điu l ca công ty ghi là 2t đng với mệnh giá cổ phần là 100.000vnd/cổ phần nhưng các c đông sáng lp ch mua và tr tin mua 20.000 c phn tương đương vi 1 t đng
  Vậy hành động trên có phù hợp với quy định của PL không?
   
  Báo quản trị |  
 • #30582   23/11/2008

  hoanghiep227
  hoanghiep227

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2008
  Tổng số bài viết (52)
  Số điểm: 451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 3 lần


  không!
  Vì đặc điểm của công ty cổ phần là khả năng huy động vốn. Các cổ đông sáng lập không phải mua hết số cổ phần đã đăng ký vốn điều lệ. Bạn chỉ cần dựa vào Luật Doanh nghiệp 2005 để nói về vấn đề này. Pháp luật chỉ quy định các cổ đông sáng lập phải mua tối thiểu 20% cổ phần phổ thông.
   
  Báo quản trị |  
 • #30680   10/12/2008

  dominhduy
  dominhduy

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi muốn mẫu biên bản họp tính phần trăm doanh thu

  Tôi đang cần mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông trong công ty về việc tính lương và mức khoán phần trăm doanh thu trong tháng đố với các cổ đông và nhân viên.Ai có cho tôi với
  xin gửi về Mail:minhduy@dtchanoi.com hoặc dmdvn@yahoo.com
   
  Báo quản trị |  
 • #30681   09/12/2008

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP được lập theo Điều 106 Luật doanh nghiệp 2005:

  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

  b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

  c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

  d) Chủ toạ và thư ký;

  đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

  g) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

  h) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

  i) Các quyết định đã được thông qua;

  k) Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký.

  Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

  2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

  3. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #30898   07/02/2009

  thang_43
  thang_43

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:26/12/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có hay không sự phân biệt đối xử giữa cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân trong luật Doanh nghiệp 2005 ?

  Luật doanh nghiệp 2005 :
  - Điều 4 mục 15 quy định quyền của Công ty MẸ đối với Công ty CON .
  - Điều 78 mục 5 quy định Quyền và lợi ích ngang nhau của mỗi cổ phần .

  Vậy Một cá nhân sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Công ty CP có được coi là MẸ (hoặc BỐ) của Công ty đó hay không ? Và có được các quyền quy định như điều 4 mục 15 hay không ?
   
  Báo quản trị |  
 • #30899   27/01/2009

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 150
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Cái này pháp luật không có quy định

  Còn về quyền thì như nhau, bất kể cá nhân hay pháp nhân đều hưởng quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần mà họ lắm giữ.

  CÔNG TY LUẬT NAM AN
  VPGD: Tầng 3, số 10 Thái Thịnh II - Đống Đa - Hà Nội
  ĐT: 04.35625193  04.22020422   DĐ: 0912.481.114
  Email: namanlaw@gmail.com   luatnaman@gmail.com
  Giám đốc: Luật sư Mai Xuân Hương
   
  Báo quản trị |  
 • #30900   29/01/2009

  thang_43
  thang_43

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:26/12/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo Bạn maixuanhuong thì " Cái này pháp luật không có quy định " .
  Vậy một cá nhân sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Công ty cổ phần có quyền : bổ nhiệm toàn bộ hoặc đa số thành viên hội đồng quản trị , bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty theo điều 4 mục 15 được hay không ? Có gì mâu thuẫn với việc thông qua các vấn đề trên tại Đại Hội đồng Cổ đông theo các tỷ lệ quy định 65% hoặc 75 % ?
   
  Báo quản trị |  
 • #30901   04/02/2009

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 150
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Không có gì mâu thuẩn cả

  Cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty đều thực hiện việc bổ nhiệm, sửa đổi điều lệ công ty theo quy định mà pháp luật quy định. Nếu việc bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thì việc đó đều phải được thông qua Đại hội đồng cổ đông và quyết định theo tỷ lệ biểu quyết được pháp luật và điều lệ công ty quy định.

  CÔNG TY LUẬT NAM AN
  VPGD: Tầng 3, số 10 Thái Thịnh II - Đống Đa - Hà Nội
  ĐT: 04.35625193  04.22020422   DĐ: 0912.481.114
  Email: namanlaw@gmail.com   luatnaman@gmail.com
  Giám đốc: Luật sư Mai Xuân Hương
   
  Báo quản trị |  
 • #30902   04/02/2009

  thang_43
  thang_43

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:26/12/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ý tôi muốn hỏi cho rõ :
  Những vấn đề ( bổ nhiệm , sửa đổi điều lệ ) phải được thông qua Đại hội đồng cổ đông và quyết định theo tỷ lệ biểu quyết được pháp luật( tối thiểu 65% hoặc 75% Luật DN 2005) và điều lệ Cty quy định như Bạn nói . Điều này có mâu thuẫn với điều 4 mục 15 Luật DN hay không khi có một cổ đông là tổ chức nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đương nhiên có quyền quyết định các vấn đề trên tại Đại hội đồng cổ đông mà không cần đạt đến các tỷ lệ 65% hay 75% .
   
  Báo quản trị |  
 • #30903   07/02/2009

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 150
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Bạn nên đọc lại điều 4 mục 15 Luật Doanh nghiệp

  Điều 14 mục 15 luật Doanh nghiệp chỉ  quy định trường hợp nào được gọi là công ty mẹ của một doanh nghiệp khác chứ không có quy định nào quy đinh cứ sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty là có quyền quyết định những việc trên.
  Tại điều 4 mục 15 có quy định 3 trường hợp để được coi là công ty mẹ của doanh nghiệp khác, trong đó có trường hợp sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

  CÔNG TY LUẬT NAM AN
  VPGD: Tầng 3, số 10 Thái Thịnh II - Đống Đa - Hà Nội
  ĐT: 04.35625193  04.22020422   DĐ: 0912.481.114
  Email: namanlaw@gmail.com   luatnaman@gmail.com
  Giám đốc: Luật sư Mai Xuân Hương
   
  Báo quản trị |