Viết hoá đơn vat khi bán hàng cho khu chế xuất

Chủ đề   RSS   
 • #103271 17/05/2011

  amywar

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Viết hoá đơn vat khi bán hàng cho khu chế xuất

  công ty tôi có bán hàng bảo hộ lao động cho doanh nghiệp trong khu chế xuất - kế toán bên họ yêu cầu tôi phải viết hoá đơn vat với thuế là 0%

   vậy tôi xin hỏi là tôi viết như vậy có được  không  nếu được thì  tôi cần những thủ tục gì để cơ quan thuế công nhận tôi viết như vậy là được?

      cảm ơn
  Cập nhật bởi amywar ngày 17/05/2011 10:49:36 CH
   
  42328 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #103942   20/05/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2742 lần


  Kế toán bên mua (DN thuộc KCX) yêu cầu bên bạn xuất hoá đơn với VAT 0% là hoàn toàn đúng.

  Bán hàng vào KCX được coi là hàng hoá XK tại chỗ. Với mặt hàng XK như cty bạn vào KCX để được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0% thì căn cứ  điểm 1.2 khoản 1 mục II phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định thủ tục khi xuất khẩu như sau:

  - Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

  - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

  - Có tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu..

  Hiện tại, BTC đang lấy ý kiến rộng rãi để xây dựng TT hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% với xk tại chỗ. Bạn tham khảo văn bản :

      BỘ TÀI CHÍNH

   


           

   Số:           /2011/TT-BTC

   

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

                         Hà Nội, ngày         tháng        năm 2011

   

  Dự thảo ngày 21/02/2011

   

  THÔNG TƯ

   

  Hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%

  đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ

  ­­­

   

  Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

  Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

              Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

              Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,

              Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ như sau:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

  Thông tư này hướng dẫn về điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ:

              1. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ” là hàng hoá do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác để tiếp tục gia công, sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài.

  2. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ coi như hàng xuất khẩu;

   

  Điều 3. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ:

  - Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hoá được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam, trong đó ghi rõ mặt hàng, số lượng, giá trị, tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhận hàng tại Việt Nam.

  - Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hóa đã giao cho doanh nghiệp tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài, cụ thể như sau:

  + Đối với doanh nghiệp xuất khẩu: tờ khai hải quan được khai đầy đủ, có xác nhận, ký tên, đóng dấu của 04 bên (Doanh nghiệp xuất khẩu, Doanh nghiệp nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu).

  + Đối với doanh nghiệp nhập khẩu: tờ khai hải quan được khai đầy đủ, có xác nhận, ký tên, đóng dấu của 03 bên (Doanh nghiệp xuất khẩu, Doanh nghiệp nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu).

  + Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đều làm thủ tục tại một Chi cục Hải quan thì Chi cục Hải quan này ký xác nhận cho cả phần Hải quan làm thủ tục xuất khẩu và Hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

  - Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Điểm 1.3. c.3 Mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

  - Hoá đơn GTGT của hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, ghi rõ tên người mua phía nư­ớc ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam.

  - Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư.

  Điều 4: Trường hợp không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

  Thương nhân Việt Nam có hợp đồng bán hàng hoá cho thương nhân nước ngoài, thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng hoá đó cho thương nhân khác tại Việt Nam nhưng hàng hoá giao cho thương nhân tại Việt Nam không được tiếp tục gia công, sản xuất để xuất khẩu mà để phục vụ sản xuất, gia công hàng hoá bán nội địa thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Thương nhân Việt Nam giao hàng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

  Điều 5. Tổ chức thực hiện.

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

  2. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.

   

  Nơi nhận:

  - VP TW Đảng và các Ban của Đảng;

  - VP QH, VP Chủ tịch nước;

  - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;

  - Viện kiểm sát NDTC; Toà án NDTC;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Cơ quan TW của các đoàn thể;

  - UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Các đơn vị thuộc Bộ;

  - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

  - Công báo;

  - Website Chính phủ;

  - Website Bộ Tài chính;

  - Lưu: VT, TCT (VT, CS). Đức Hà.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

                  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

   

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 20/05/2011 01:31:40 CH thêm văn bản

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #104408   21/05/2011

  amywar
  amywar

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cảm ơn bạn nhiều-viết như vậy là hoàn toàn đúng,cơ mà đầu vào của mình có thuế 10% vậy thì hoàn thuế kiểu gì nhỉ-thế hóa ra công ty mình đc lợi về 10% thuế đầu vào à.và lúc báo cáo thuế có cần phải thêm giấy tờ thủ tục gì ko nhỉ?? cảm ơn bạn
  Cập nhật bởi amywar ngày 21/05/2011 11:48:16 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #258230   29/04/2013

  khaihaiquankcx
  khaihaiquankcx

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo thông tư TT06/2012/TT-BTC , thông tư196/2012/TT-BTC

  Hàng hóa doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất (trong khu chế xuất hoặc ngoài khu chế xuất hoặc 2 doanh nghiệp chế xuất với nhau).

  + Nếu nhằm mục đích sản xuất thì dù trị giá nhỏ hay lớn cũng bắt buộc phải mở tờ khai hải quan và phải ghi thuế suất VAT là 0% (phải có hợp đồng hoặc đơn đặt hàng và thanh toán qua ngân hàng). 

  (Nếu doanh nghiệp chế xuất đã đăng ký với cơ quan thuế hóa đơn thương mại là hóa đơn xuất khẩu thì doanh nghiệp chế xuất đó không phải nộp hóa đơn VAT mà chỉ nộp hóa đơn thương mại đó cho hải quan khi làm thủ tục - theo công văn 6282 của bộ tài chính).

  + Nếu hàng hóa dịch vụ nhằm mục đích sinh hoạt trong kcx thì không phải mở tờ khai hải quan.

  Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu vấn đề này chi tiết hơn thì lên hệ với các luật sư ở đây hoặc với tôi (người khai hải quan) để được tư vấn thêm theo số không chín ba tám năm năm không năm hai bảy.  Chúc các bạn luôn thuận lợi trong công việc chuyên môn của mình.

   

   

   

  Cập nhật bởi khaihaiquankcx ngày 29/04/2013 04:15:43 CH
   
  Báo quản trị |