Việc tách thửa đất hoặc dồn các thửa đất đã có trên bản đồ địa chính thì có cần trích đo địa chính không? Kinh phí trích đo địa chính được quy định nh

Chủ đề   RSS   
 • #435034 31/08/2016

  tuantnmtpn

  Male
  Sơ sinh

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:29/05/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Việc tách thửa đất hoặc dồn các thửa đất đã có trên bản đồ địa chính thì có cần trích đo địa chính không? Kinh phí trích đo địa chính được quy định nh

  Xin luật sư nghiên cứu và có ý kiến trả lời giúp với câu hỏi và trả lời như vậy có đúng không? Phương án 1 hay phương án 2? Nếu theo phương án 2 thì chỉ trả lời theo cách hiểu Luật một cách chủ quan vì trong Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có điều khoản nào nêu chi tiết như vậy?

  Hỏi: “Việc tách thửa đất hoặc dồn các thửa đất đã có trên bản đồ địa chính thì có cần trích đo địa chính không? Kinh phí trích đo địa chính được quy định như thế nào?”

  Trả lời theo phương án 1

  Trả lời:

  1.1. Tại Khoản 1, 2, 3 Điều 31, Luật đất đai 2013 quy định 1. Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; 2. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện khi có sự thay đổi về hình dạng kích thước diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính; 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính trong phạm vi cả nước; điều kiện hành nghề đo đạc địa chính”

             Theo Khoản 5, Điều 3, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính “5. Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.”

  Khoản 1, Điều 17, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định “1. Chỉnh lý bản đồ địa chính:

  1.1. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện trong các trường hợp sau:

  a) Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình, xây dựng và tài sản trên đất);

  b) Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất);

  c) Thay đổi diện tích thửa đất;

  d) Thay đổi mục đích sử dụng đất;

  đ) Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất;…

  1.4. Khi đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính được phép thực hiện bằng các phương pháp đo đạc đơn giản như: giao hộ cạnh, dóng thẳng hàng, đo bằng thước dây, chuyển vẽ từ bản đồ quy hoạch...”

  Như vậy, theo quy định nêu trên, đối với thửa đất đã được đo bản đồ địa chính khi tách thửa đất, hợp thửa đất thì không cần phải trích đo địa chính mà  thực hiện đo đạc địa chính để chỉnh lý bản đồ địa chính, về trình tự thực hiện được quy định cụ thể  tại Điểm a, Khoản 2, Điểm a, Khoản 3,  Điểm a, Khoản 4, Điều 75 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, theo đó Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện đo đạc địa chính để chia tách, hợp thửa đất.

  Phương án 2:

  Trả lời:

  Theo quy định hiện hành tùy theo trường hợp cụ thể theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân về tách thửa hoặc hợp thửa đất đã được đo bản đồ địa chính thì Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện trích đo địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính, cụ thể:

  - Trường hợp phải trích đo địa chính, đo đạc địa chính để chỉnh lý bản đồ địa chính gồm: Thửa đất chưa được đo vẽ bản đồ địa chính hoặc đã được đo bản đồ địa chính nhưng có sự biến động về ranh giới, diện tích của thửa đất hoặc thực hiện trích đo địa chính theo yêu cầu của người xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  - Đối với thửa đất đã được đo bản đồ địa chính khi hộ gia đình, cá nhân đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa đất mà ranh giới, diện tích tổng thể của thửa đất không thay đổi thì không phải trích đo địa chính.

  1.2. Về kinh phí trích đo địa chính:

  - Đối với dự án sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện trích đo địa chính được quy định tại các Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  quy định về bản đồ địa chính; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  - Trích đo địa chính không sử dụng ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính. "5….Trường hợp trích đo địa chính thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất không sử dụng ngân sách nhà nước thì thực hiện theo hợp đồng dịch vụ, không phải lập phương án thi công.” và quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, quy định Trường hợp trích đo địa chính thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất mà không sử dụng ngân sách nhà nước thì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công đo đạc.”

   

   

   
  3544 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận