Về vấn đề ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #252511 02/04/2013

  Về vấn đề ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Xin hỏi luật sư, văn bản sau đây có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Vì sao?

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Số:            /QĐ-UBND

  (DỰ THẢO)

  Hoàng Su Phì, ngày    tháng  3 năm 2013

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đăng ký,

  quản lý hộ tịch và đăng ký, quản lý cư trú

   

   
   

   

  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  Căn cứ Nghị định107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;

  Căn cứ Nghị định158/2005/NĐ-CP Ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

  Xét đề nghị của Trưởng Công an huyện và Trưởng phòng Tư pháp,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và đăng ký, quản lý cư trú”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Dân số, Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thường trực UBND tỉnh;

  - Văn phòng UBND tỉnh;

  - Sở Công an;

  - Sở Tư pháp;

  - Thường trực Huyện ủy;

  - Thường trực HĐND-UBND huyện;

  - Đài TT-TH (TB);

  - Như Điều 3;

  - Lưu VP.

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Hoàng Hải Lý

   

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 02/04/2013 07:06:14 CH xóa bỏ nội dung trùng lặp
   
  2190 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận