VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH

Chủ đề   RSS   
 • #421103 09/04/2016

  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH

  I.       Cơ s pháp lý quy đnh vic cp phép thành lp, t chc hot đng, phm vi hot đng:

  1.      Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004;

  2.      Luật doanh nghiệp năm 2005;

  3.      Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính;

  4.      Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ;

  5.      Quyết định số 40/2007/QĐ-NHNN ngày 02/11/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành “Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng cổ phần”;

  7.      Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN ngày 19/01/2008 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về việc mở, chấm dứt hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện của TCTD phi NH.

  II.      Điều lệ mẫu:

  1.      Quyết định số 383/2002/QĐ-NHNN ngày 24/4/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành điều lệ mẫu của Ngân hàng TMCP Nhà nước và nhân dân;

  III.     Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Tổng giám đốc:

  1.      Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nhà nước và Nhân dân;

  2.      Quyết định số 516/2003/QĐ-NHNN ngày 26/5/2003 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

  3.      Quyết định số 14/2006/QĐ-NHNN ngày 04/4/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 516/2003/QĐ-NHNN ngày 26/5/2003 của Ngân hàng Nhà nước;

  IV.    Chế độ Tài chính:

  1.      Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/01/2005 của Chính Phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

  2.      Thông tư số 12/2006/TT-BTC ngày 21/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/01/2005 của Chính phủ

  3.      Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng;

  4.      Quyết định số 1146/2004/QĐ-NHNN ngày 10/09/2004 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của NHNN;

  5.      Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/06/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Ngân hàng Nhà nước;                                                                 

  V.     Về tỷ lệ đảm bảo an toàn; Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; Dự trữ bắt buộc:

  1.      Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 của NHNN về việc ban hành "Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng";

  2.      Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/01/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN của NHNN;

  3.      Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD

  4.      Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Ngân hàng Nhà nước

  5.      Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/6/2003 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng;

  6.      Quyết định số 1130/2005/QĐ-NHNN ngày 01/8/2005 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung Quy chế dự trữ bắt buộc ban hành tại QĐ 581/2003/QĐ-NHNN.

  7.      Quyết định số 187/QĐ-NHNN ngày 16/1/2008 của Thống đốc NHNN về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các TCTD.

  VI.    Về cấp tín dụng, bảo lãnh:

  1.      Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng;

  2.      Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11/01/2002 vể sửa đổi Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước;

  2.      Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước;

  3.      Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/12/2005 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của NHNN;

  4.      Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của NHNN về việc ban hành Quy chế bảo lãnh Ngân hàng;

  VII. Bao thanh toán

  1.      Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng.

  VIII. Đồng tài trợ

  1.      Quyết định số 286/2002/QĐ-NHNN ngày 03/4/2002 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng

  2.      Quyết định số 886/2003/QĐ-NHNN ngày 11/8/2003 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 286/2002/QĐ-NHNN

  IX. Bảo đảm tiền vay

  1.      Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng;

  2.      Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng;

  3.      Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

  4.      Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNN/BTP-BCA-BTC-TCĐC ngày 23/04/2001 hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các Tổ chức tín dụng;

  X.   Chiết khấu:

  1.      Quyết định số 1325/2004/QĐ-NHNN ngày 15/10/2004 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đối với khác hàng;

  2.      Quyết định số 17/2006/QĐ-NHNN ngày 20/4/2006 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1325/2004/QĐ-NHNN ngày 15/10/2004;

  3.      Quyết định số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của TCTD đối với khách hàng;

  XI. Uỷ thác cho vay:

  1.      Quyết định số 742/2002/QĐ-NHNN ngày 17/7/2002 của Thống đốc NHNN về việc ban hành quy định uỷ thác và nhận uỷ thác cho vay vốn của TCTD.

  XII.   Vay vốn giữa các Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính:

  1.      Quyết định số 1310/2001/QĐ-NHNN ngày 15/10/2001 của NHNN về việc ban hành Quy chế vay vốn giữa các TCTD;

  XIII. Quy chế phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn trong nước:

  1.      Quyết định 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng (Thay thế Quyết định 02/2005/QĐ-NHNN ngày 04/1/2005);

  XIV. Kiểm tra, kiểm soát nội bộ và Kiểm toán nội bộ:

  1.      Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2006 về ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của TCTD;

  2.      Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Ngân hành Nhà nước về ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ của TCTD;

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 14/04/2017 11:23:09 CH
   
  7988 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #421107   09/04/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Bạn  ơi, cho mình nhiều chuyện một chút, thấy có những văn bản bạn liệt kê đã hết hiệu lực rồi, vậy thì phải áp dụng văn bản mới chứ nhỉ? 

   
  Báo quản trị |  
 • #421131   09/04/2016

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  trang_u viết:

  Bạn  ơi, cho mình nhiều chuyện một chút, thấy có những văn bản bạn liệt kê đã hết hiệu lực rồi, vậy thì phải áp dụng văn bản mới chứ nhỉ? 

  Có vấn đề gì đâu bạn. Tài liệu này, vô tình mình có nên share cho mọi người tham khảo.

  Bạn có thể dùng công cụ web thuvienphapluat.vn, search phần lược đồ, để có văn bản hiện hành và áp dụng. 

  Điều quan trọng bạn có nền tảng để tra cứu cho lĩnh vực bạn cần và áp dụng công việc.

   
  Báo quản trị |