VĂN BẢN HỢP NHẤT số: 11/VBHN-BTC - ngày 26/5/2015 của các ND về Luật QL Thuế

Chủ đề   RSS   
 • #386445 04/06/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  VĂN BẢN HỢP NHẤT số: 11/VBHN-BTC - ngày 26/5/2015 của các ND về Luật QL Thuế

     VĂN BẢN HỢP NHẤT số: 11/VBHN-BTC - ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính (Bản PDF)

     NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 
  Văn bản này được hợp nhất từ 04 Nghị định và văn bản hợp nhất này không thay thế 04 Nghị định dưới đây

  ✔ 1.- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Chỉnh phù quy định chi tiêt một sô điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013;
  ✔ 2. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;
  ✔ 3. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiêm soát hải quan, có hiệu lực kể từ ngàv 15 tháng 3 năm 2015; 
  ✔ 4. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngảy l2 thảng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đồi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

   

   
  3752 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận