DanLuat 2015

UBND huyện Chư Sê đúng hay sai khi yêu cầu phải nộp chứng từ gốc của biên lai tài chính?

Chủ đề   RSS   
 • #19409 02/08/2008

  blackeyes

  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:29/02/2008
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 390
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  UBND huyện Chư Sê đúng hay sai khi yêu cầu phải nộp chứng từ gốc của biên lai tài chính?

  Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai yêu cầu khi tiến hành cấp mới GCNQSD đất cho các hộ gia đình sử dụng đất lại yêu cầu các hộ phải nộp các loại giấy nộp tiền vào kho bạc bản gốc (bản màu đỏ) như giấy nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền QSD đất vào hồ sơ xin cấp GCNQSD đất để lưu lại không trả lại cho dân. Xin hỏi UBND huyện tôi làm như vậy đúng hay sai?

  Tomorrow never come

   
  4705 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #19410   20/07/2008

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 50
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Yêu cầu như vậy là sai!

  Tôi nghĩ, trong trường hợp này bạn chỉ cần pho to các chứng từ này, mang đến UBND phường, xã nào đó bất kì xin chứng thực rồi nộp cho họ các bản pho to có chứng thực này là đủ.
  Trong bất kì trường hợp nào bạn cũng không nộp bản gốc các chứng từ quan trọng đó! 

  Huyện Chư Sê của bạn có các đòi hỏi đó là sai.

  Đây, các qui định về hồ sơ xin cấp bìa đỏ như sau:


  NGHÞ §ÞNH CñA CHÝNH PHñ

  VÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai

  (Sè : 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng  10 n¨m 2004)  

  §iÒu 135. Tr×nh tù, thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt t¹i x·, thÞ trÊn

  1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n nép t¹i ñy ban nh©n d©n x·, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt  mét (01) bé hå s¬ gåm cã:
  a) §¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt;
  b) Mét trong c¸c lo¹i giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai (nÕu cã);
  c) V¨n b¶n ñy quyÒn xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (nÕu cã).

  2. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:
  a) ñy ban nh©n d©n x·, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm thÈm tra, x¸c nhËn vµo ®¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vÒ t×nh tr¹ng tranh chÊp ®Êt ®ai ®èi víi thöa ®Êt; tr­êng hîp ng­êi ®ang sö dông ®Êt kh«ng cã giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai th× thÈm tra, x¸c nhËn vÒ nguån gèc vµ thêi ®iÓm sö dông ®Êt, t×nh tr¹ng tranh chÊp ®Êt ®ai ®èi víi thöa ®Êt, sù phï hîp víi quy ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®­îc xÐt duyÖt; c«ng bè c«ng khai danh s¸ch c¸c trư­êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹i trô së ñy ban nh©n d©n x·, thÞ trÊn trong thêi gian m­êi l¨m (15) ngµy; xem xÐt c¸c ý kiÕn ®ãng gãp ®èi víi c¸c tr­êng hîp xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; göi hå s¬ ®Õn V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trường;

  b) V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hå s¬; x¸c nhËn vµo ®¬n xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi tr­êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ ghi ý kiÕn ®èi víi tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn; tr­êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× lµm trÝch lôc b¶n ®å ®Þa chÝnh hoÆc trÝch ®o ®Þa chÝnh thöa ®Êt ®èi víi n¬i ch­a cã b¶n ®å ®Þa chÝnh, trÝch sao hå s¬ ®Þa chÝnh; göi sè liÖu ®Þa chÝnh ®Õn c¬ quan thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi tr­êng hîp ng­êi sö dông ®Êt ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; göi hå s¬ nh÷ng tr­êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt kÌm theo trÝch lôc b¶n ®å ®Þa chÝnh, trÝch sao hå s¬ ®Þa chÝnh ®Õn Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng;

  c) Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hå s¬, tr×nh ñy ban nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; ký hîp ®ång thuª ®Êt ®èi víi tr­êng hîp ®­îc Nhµ n­íc cho thuª ®Êt;

  d) Thêi gian thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n nµy kh«ng qu¸ n¨m m­¬i l¨m (55) ngµy lµm viÖc (kh«ng kÓ thêi gian c«ng bè c«ng khai danh s¸ch c¸c tr­êng hîp xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ thêi gian ng­êi sö dông ®Êt thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh) kÓ tõ ngµy ñy ban nh©n d©n x·, thÞ trÊn nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ cho tíi ngµy ng­êi sö dông ®Êt nhËn ®­îc giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

   

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

  (Số: 84/2007/NĐ-CP ngày 25  tháng 5 năm  2007)

   

  Điều 4. Thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất

  3.  .... Nếu cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì người nộp hồ sơ thực hiện quyền khiếu nại đối với hành vi hành chính gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ; công chức, viên chức có hành vi gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì phải bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 175 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP);

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-