UBND cấp tỉnh có thể ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương

Chủ đề   RSS   
 • #469258 29/09/2017

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 69 lần


  UBND cấp tỉnh có thể ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương

  Ngày 13/9/2017, để góp phần triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản 2016 có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất thì Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 3319/BTP-BTTP hướng dẫn triển khai thi hành Luật này.

  Cụ thể, liên quan đến thẩm quyền ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 không có quy định về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương cũng như không có quy định về hình thức Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

  Tuy nhiên, tại điểm a khoản 1 Điều 79 Luật đấu giá tài sản quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản tại địa phương có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thi hành, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản, chính sách phát triển nghề đấu giá tài sản. Mặt khác, tại khoản 2 Điều 28 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cũng có quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

  Do vậy, để đảm bảo hiệu quả công tác đấu giá tài sản nói chung, đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương có hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện:

  - Báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc ban hành quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương. Quyết định về đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương không ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất và không quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật đấu giá tài sản. Quyết định về đấu giá quyền sử dụng đất có thể quy định về quỹ đất được đấu giá, việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện đối với người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi trúng đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho người trúng đấu giá và các nội dung khác không thuộc trình tự, thủ tục đấu giá, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật liên quan.

  Chủ động, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc rà soát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý (đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đấu giá tài sản, trong đó có Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và gửi kết quả rà soát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch triển khai Luật đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

   
  1090 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận