Tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày - Điểm mới đảm bảo an toàn trong tín dụng

Chủ đề   RSS   
 • #494200 14/06/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (766)
  Số điểm: 19624
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 689 lần


  Tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày - Điểm mới đảm bảo an toàn trong tín dụng

  Dự thảo Thông tư (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) quy định theo hướng xác định tỷ giá quy đổi các khoản mục có gốc ngoại tệ sang đồng Việt Nam phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán và chế độ tài chính đối với TCTD.

  Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36 gồm 3 điều và được cụ thể điểm mới như sau:

   

  NỘI DUNG TẠI THÔNG TƯ 36

      NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

   

   

  Bổ sung khoản 25 vào Điều 3 như sau:

  “25. Tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc là tỷ giá giao ngay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng tại thời điểm cuối ngày làm việc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

  Khoản 2c Điều 15 quy định về Tỷ lệ khả năng chi trả

  Tài sản có tính thanh khoản cao và tổng Nợ phải trả được tính theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang đồng Việt Nam (theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày hoặc theo tỷ giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán trong trường hợp không có tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác).

  “Điểm c khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  c) Tài sản có tính thanh khoản cao và tổng Nợ phải trả được tính theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc; đối với các khoản mục phi tiền tệ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng tỷ giá theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với tỏ chức tín dụng.”

  Khoản 3a Điều 15 Tỷ lệ khả năng chi trả

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tính toán và duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam và tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với ngoại tệ (bao gồm đô la Mỹ và các ngoại tệ khác được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày hoặc theo tỷ giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán trong trường hợp không có tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác);

  “Điểm a khoản 3 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tính toán và duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam và tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với ngoại tệ (bao gồm đô la Mỹ và các ngoại tệ khác được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc); đối với các khoản mục phi tiền tệ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng tỷ giá theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với tỏ chức tín dụng;;”.

   

  Khoản 1 Điều 17 quy định về Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam (theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày hoặc theo tỷ giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán trong trường hợp không có tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác) theo công thức sau đây:...

  “Khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo đồng Việt Nam (bao gồm đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc) theo công thức sau đây:...”

   

  Khoản 1 Điều 21 quy định về Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi

  Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam (theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày hoặc theo tỷ giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán trong trường hợp không có tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác), được xác định theo công thức sau:...

  “Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo đồng Việt Nam (bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc) được xác định theo công thức sau:...”

  >>> Xem thêm nội dung dự thảo theo file đính kèm dưới đây: 

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 14/06/2018 03:12:42 CH Cập nhật bởi MinhPig ngày 14/06/2018 03:11:58 CH
   
  1484 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận