DanLuat 2015

Tuỳ tiện khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #56049 05/07/2010

  theptoitheday

  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/04/2010
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 1200
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  Tuỳ tiện khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

  Khi tôi đề cập ở đây là trên tay tôi có 2 bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính (xin mạn phép không nêu họ tên). Khi nhìn 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thấy rất rõ :

   Về hình thức của quyết định trên căn cứ vào mẫu 02/XLHC ban hành kèm theo quyết định 1417/2005/QĐ-BCA ngày 07/10/2005 (góc trên bên phải của QĐ). Tuy nhiên, căn cứ tại phần phụ lục của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 thì cho thấy việc dùng mẫu của QĐ 1417/2005/QĐ-BCA ngày 07/10/2005 để ra quyết định là trái pháp luật.

   

  Về nội dung : chỉ có liệt kê 2 cơ sở pháp lý đó là Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính 2002 và Nghị định 34. Xét theo khía cạnh pháp lý để ban hành quyết định phải hội đủ 3 yếu tố : tính hợp lý, hợp pháp và liên quan.

  Tuyệt nhiên 2 quyết định đi thẳng một vèo không cần dẫn chứng pháp lý cụ thể như văn bản pháp lý nào nói TP.HCM là đô thị loại đặc biệt, văn bản nào nói nội thành và ngoại thị,..

  Do đó, đội Tuần tra-dẫn đoàn và đội CSGT Bàn Cờ đã tuỳ tiện áp dụng thẳng vào quyết định mà không viện dẫn căn cứ pháp lý để ban hành quyết định (thậm chí áp dụng sai cơ sở pháp lý và chế tài)

   

  Luận bàn : luật pháp là thể hiện tính nghiêm minh, để thể hiện tính nghiêm minh đó nó đòi hỏi việc áp dụng hình thức văn bản và áp dụng cơ sở pháp lý thật chặt chẽ.

  Tuy nhiên, cho đến thời điểm này tại CA TP.HCM ( ) vẫn đang triển khai mẫu văn bản không còn giá trị pháp lý để làm cơ sở chế tài.

  Có đáng tự hào không khi thu tiền phạt trên sự tuỳ tiện ra hình thức quyết định trái văn bản của Chính phủ (chưa kể phần nội dung), bất chấp sự phản ứng của dân chúng. Vậy các nhà làm luật của ta đâu khi thực thực hiện chức năng giám sát của chính mình!?

  QD cua Doi Tuan tra-dan doan.PC67.CATPHCM


  Doi CSGT Ban Co.PC67,CATPHCM

  Cập nhật bởi admin ngày 18/09/2010 02:59:23 PM

  theptoitheday

   
  13682 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #56294   10/07/2010

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2648)
  Số điểm: 18565
  Cảm ơn: 841
  Được cảm ơn 1012 lần
  SMod

  Tôi nghĩ trong trường hợp này trong khi chờ Bộ Công an in ấn phát hành ấn chỉ mới (ban hành kèm theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP) để thực hiện Nghị định 34 thì đơn vị ban hành Quyết định mà bạn nói trên vẫn sử dụng mẫu ấn chỉ cũ để thực hiện nhưng bạn không nói là bạn cầm 2 tờ QĐ đó ban hành ngày tháng năm nào nên tôi không nói gì thêm vì có thể ngày đơn vị ban hành QĐ đó thì NĐ 34 chưa có hiệu lực thi hành.
  Bản thân các mẫu ấn chỉ (biểu) ban hành kèm theo Nghị định 34 tôi thấy cũng có vấn đề (có thể do cơ quan soạn thảo tham mưu cho Chính phủ để ban hành). Các pác nhìn có thấy chỗ nào không? tôi đơn cử ở hai mẫu sau:

  Mẫu quyết định số 01a

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
  TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------

  Số: ……../QĐ-XPHC

  …….(2)…., ngày … tháng … năm …

  QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  Trong lĩnh vực giao thông đường bộ

  Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

  Căn cứ Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

  Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: ……./BB-VPHC do (3) …………. lập hồi ….. giờ …. ngày …. tháng …. năm ……. tại ............................................................................................................................................

  Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)/tổ chức: ……………………… thực hiện và các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có): ..............................................................................................................................

  ............................................................................................................................................

  Tôi (4): ……………………………………… Cấp bậc/chức vụ:.......................................................

  Đơn vị: .................................................................................................................................

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

  Ông (bà)/tổ chức (5):...............................................................................................................

  Địa chỉ: ................................................................................................................................

  Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ………………………….. Năm sinh (6):.....................................

  Số CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: .....................................................

  Ngày cấp:…/…./…….. Nơi cấp: .............................................................................................

  Với các hình thức sau:

  1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP tại:

  - Điểm …… khoản …… Điều ……….. Mức phạt: ……………………………. đồng.

  - Điểm …… khoản …… Điều ……….. Mức phạt: ……………………………. đồng.

  - ..........................................................................................................................................

  Tổng cộng tiền phạt là: …………………………………….. đồng (Bằng chữ: ............................

  ............................................................................................................................................ )

  2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):....................................................................................

  ............................................................................................................................................

  3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):.........................................................................

  ............................................................................................................................................

  Điều 2. Ông (bà)tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày … tháng … năm ….., trừ trường hợp được hoãn chấp hành quy định của pháp luật vì (7): ………………………………… Quá thời hạn nêu trên, nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

  Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp vào tài khoản số …………………… của Kho bạc Nhà nước (8) ………………………………… trong vòng 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

  Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày (9) …../……./…………. và được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản giao cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xử lý vi phạm hành chính.

  Quyết định này gồm ……. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

  Quyết định này đã giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm
  lúc … giờ … ngày …/…/……

  (Người nhận ký, ghi rõ họ tên)

  Người ra quyết định
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  1 Nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh …, xã … mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

  2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

  3 Ghi họ, tên chức vụ người lập biên bản.

  4 Ghi họ, tên người ra Quyết định xử phạt.

  5 Nếu là tổ chức ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

  6 Đối với cá nhân vi phạm.

  7 Ghi rõ lý do.

  8 Ghi rõ tên, địa chỉ của Kho bạc.

  9 Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.

  Mẫu quyết định số 01b

  …………. (1) ………….
  …………. (2) ………….
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------

  Số: ……../QĐ-XPHC

  Quyển số:...

  …….(3)…., ngày … tháng … năm …

  QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  Trong lĩnh vực giao thông đường bộ

  Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

  Căn cứ Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

  Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: …..…./BB-VPHC lập ngày ……/……./…………. và các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có): ......................................................................................................................

  ............................................................................................................................................

  Tôi: ……………………………………… Cấp bậc, chức vụ:..........................................................

  Đơn vị: .................................................................................................................................

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: ông (bà)/tổ chức:...................................................

  …………………………………………………. Sinh ngày: ………./……/.........................................

  Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ...........................................................................................

  Số CMND hoặc HC/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: .............................................................

  Ngày cấp:…/…./…….. Nơi cấp: .............................................................................................

  Nơi cư trú (hoặc địa chỉ của tổ chức):.....................................................................................

  Đã có hành vi vi phạm: ...........................................................................................................

  ………. quy định tại điểm ….. khoản …… Điều …….. Mức tiền phạt: ........................................

  ………. quy định tại điểm ….. khoản …… Điều …….. Mức tiền phạt: ........................................

  ………. quy định tại điểm ….. khoản …… Điều …….. Mức tiền phạt: ........................................

  Hình thức xử phạt hành chính: ...............................................................................................

  Tổng mức tiền phạt chung: ………………………… (bằng chữ):..................................................

  Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):.......................................................................................

  Biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả (nếu có):..................................................................

  Điều 2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt, ông (bà) hoặc tổ chức có tên tại Điều 1 có trách nhiệm chấp hành Quyết định xử phạt tại: ………………………………., trường hợp có quyết định hoãn chấp hành quyết định phạt tiền thì thực hiện theo quyết định đó. Quá thời hạn nêu trên, nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

  Ông (bà) hoặc tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …../……./……… và được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản giao cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt, 01 bản lưu hồ sơ cơ quan xử lý vi phạm hành chính.

  Quyết định này đã giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm lúc …… ngày …/…/……
  (Người nhận ký, ghi rõ họ tên)

  Người ra quyết định
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  1 Tên cơ quan chủ quản, nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì không cần ghi cơ quan chủ quản.

  2 Tên cơ quan ra quyết định.

  3 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

   
  Báo quản trị |  
 • #56406   12/07/2010

         Theo tôi hai mẫu quyết định trên còn có vấn đề ở chỗ căn cứ ban hành: "Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002"
      Phải là "Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, đã sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2008" mới chính xác.
      Đồng thời, nếu soạn phần căn cứ ban hành trước phần thẩm quyền ban hành quyết định như 2 văn bản trên thì ví dụ trường hợp CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH xử phạt vi phạm theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP bố cục văn bản sẽ "rất không ổn"  
      

   

  Tôi: ……………………………………… Cấp bậc, chức vụ:..........................................................

  Đơn vị: .................................................................................................................................

  QUYẾT ĐỊNH

       Sau từ "QUYẾT ĐỊNH" phải có dấu hai chấm.
      Ngoài ra, Điều 5 Nghị định 34/2010/NĐ-CP vẫn quy định rõ hình thức xử phạt chính là một trong hai hình thức: cảnh cáo, phạt tiền; nhưng hai mẫu quyết định nêu trên chỉ soạn thảo cho hình thức phạt tiền!!!

   
  Báo quản trị |  
 • #56386   12/07/2010

  hovanhong129
  hovanhong129
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 6529
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 27 lần


  1 Tên cơ quan chủ quản, nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì không cần ghi cơ quan chủ quản.

  2 Tên cơ quan ra quyết định.

  3 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

  Theo Tôi:

  - Mẫu 01a và 01b không thống nhất cách ghi chú Tên cơ quan chủ quản: Ghi chú như mẫu 01b là được, mẫu 01a rườm rà, không chính xác. Trong cùng 1 loại văn bản mà có 2 cách ghi chú khác nhau.

  - Ghi chú về địa danh không chính xác.

  Nếu là quyết định do cấp huyện kí, không lẽ lại ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

  - Điều 2 ghi thòi gian chấp hành quyết định xử phạt VPHC bị trùng:

  Điều 2. Ông (bà)tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày … tháng … năm ….., trừ trường hợp được hoãn chấp hành quy định của pháp luật vì (7): ………………………………… Quá thời hạn nêu trên, nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

  Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp vào tài khoản số …………………… của Kho bạc Nhà nước (8) ………………………………… trong vòng 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

  Đoạn này không cần thiết, vì đã được quy định ở đoạn trên rồi

  Tôi chỉ phát hiện có vậy thôi, mong các bạn khác phát hiện tiếp. Cuối cùng cũng mong Xmen chỉ dẫn giúp. Vì quả thực lâu nay nhìn riêng trên từng văn bản thì không để ý, nay so sánh lại mới phát hiện ra những bất hợp lý của nó.


  Hãy hát lên cho yêu đời

   
  Báo quản trị |  
 • #56444   12/07/2010

  NgoThuyKhanh
  NgoThuyKhanh
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2009
  Tổng số bài viết (570)
  Số điểm: 4318
  Cảm ơn: 153
  Được cảm ơn 173 lần


  Chà, các bạn phát hiện hay thật, mình thì chẳng để ý được thế.
  @ #0072bc;">hovanhong129: phải ghi địa danh HC cấp tỉnh là cách vốn dĩ, vì các tỉnh trong cả nước ko trùng tên chứ cấp quận/huyện thì xảy ra trùng là cái chắc, chẳng lẽ phải ghi ra cả tỉnh & quận/huyện thì rắc rối quá.

  Cập nhật bởi NgoThuyKhanh ngày 12/07/2010 09:15:27 PM

  Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt

  Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng

  Ôi Tổ Quốc nếu cần, ta chết

  Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

   
  Báo quản trị |  
 • #56488   13/07/2010

  hovanhong129
  hovanhong129
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 6529
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 27 lần


  NgoThuyKhanh viết:
  Chà, các bạn phát hiện hay thật, mình thì chẳng để ý được thế.
  @ #0072bc;">hovanhong129: phải ghi địa danh HC cấp tỉnh là cách vốn dĩ, vì các tỉnh trong cả nước ko trùng tên chứ cấp quận/huyện thì xảy ra trùng là cái chắc, chẳng lẽ phải ghi ra cả tỉnh & quận/huyện thì rắc rối quá.


  @ngothuykhanh:
  Bạn đừng lo việc trùng tên, vì ngoài địa danh ra còn có con dấu để xác định địa danh đó thuộc tỉnh, huyện nào nữa mà
  Chào bạn

  Hãy hát lên cho yêu đời

   
  Báo quản trị |  
 • #56570   13/07/2010

  NgoThuyKhanh
  NgoThuyKhanh
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2009
  Tổng số bài viết (570)
  Số điểm: 4318
  Cảm ơn: 153
  Được cảm ơn 173 lần


  Hic, mình nghĩ nếu vậy thì nhìn vào phần địa danh sẽ ko xác định được vị trí cơ quan ban hành ngay mà phải kết hợp với con dấu trên văn bản. => Mình vẫn chọn cách ghi mở rộng hơn là chi tiết. Nhưng mình rất vui vì #0072bc;">hovanhong129 đã giải thích thêm quan điểm của bạn, xin tặng bạn nè:

  Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt

  Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng

  Ôi Tổ Quốc nếu cần, ta chết

  Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

   
  Báo quản trị |  
 • #56582   13/07/2010

  theptoitheday
  theptoitheday

  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/04/2010
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 1200
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  Bạn Xmen, blueorchid… thân mến.

  Rất vui khi được trả lời các bạn.

  Ở nơi khác như thế nào thì mình không biết nhưng tại TP.HCM thì hiện dùng mẫu 02,03/XLHC ban hành kèm theo Quyết định số 1417/QĐ-BCA ngày 07/10/2005 cụ thể là:

  Quyết định thứ nhất : số 38846 QĐ/XPVPHC ngày 14 tháng 06 năm 2010 do Trung tá Nguyễn Thanh Việt – Đội trưởng Đội tuần tra dẫn
   
  đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ CATPHCM ký . Xử phạt theo khoản 1a điều 9 mức phạt 150.000đ. (nơi XPVPHC Quận 3).

  Quyết định thứ hai   : số 32640 QĐ/XPVPHC ngày 27 tháng 06 năm 2010 do thượng sĩ Nguyễn Minh Hùng ký trực thuộc Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ (Đội CSGT Bàn Cờ)– Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ CATPHCM ký. Xử phạt theo khoản 1 điều 44 mức phạt 150.000đ. (nơi XPVPHC Đội CSGT Bàn Cờ số 369 Võ Văn Tần Quận 3).

  Thực chất mẫu ra Quyết định (theo QĐ1417/2005 của BCA) pháp lệnh XPVPHC 2002 và Nghị định đã để trống phần số nên họ chỉ việc điền vào. Xét theo tính chất pháp lý rõ ràng hình thức văn bản không tuân thủ phần phụ lục của Nghị định 34/2010/NĐ-CP (2/4/2010). Bởi lẽ,  quan nhà nước cấp dưới phải tuân theo quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên; do đó việc CATP.HCM áp dụng mẫu theo QĐ 1417 của Bộ Công An ban hành ngày 7/10/2005 là làm trái với mẫu tại Nghị định nói trên. Và cũng không thể lý giải rằng ngành CA có tài đoán  văn bản tương lai của nhà làm luật hoặc dưới luật. Và cũng càng không nói rằng do không có đủ kinh phí để in ấn tờ quyết định/biên bản hoặc xài cho hết các xấp quyết định/biên bản còn lưu kho.

  Về nội dung thì rất nhiều điểm không viện dẫn cơ sở pháp lý để ra quyết định như đã trình bày ở trên và còn nhiều điểm khác nữa. (cùng một hành vi nhưng viện dẫn cơ sở pháp lý khác nhau nhưng lại cùng chung một chế tài)

  Mình đã lên Thanh tra CATP, Phòng CSGT CATP, Đội CSGT Bàn Cờ rồi nhưng xem ra họ cố tình nói lãng, thậm chí dùng lời lẽ thiếu thiện chí, gay gắt cau có.

  Cảnh tiếp dân tại Đội CSGT Bàn Cờ thì hết chỗ nói thái độ tiếp dân thì thiếu lễ độ, quân kỷ không nghiêm : trực ban ra tiếp nhưng trực ban là người không có thẩm quyền cùng 2 ông (thiếu uý và thượng sĩ) và ông bận áo dân thường thì cứ nói ra nói vào. Hai ngày sau đó, đại diện Ban chỉ huy – trung tá tiếp thì lại bảo do cơ quan nhà nước ban hành (QĐ 1417), muốn kiện đâu thì kiện, khi vừa bước ra ông ta lại nói “(không tiện nói)….không biết gì”, sao đó thì mấy ông CA bảo ra khỏi cổng và đóng cửa lại mặc dù chưa đến 11h30). Lề lối tác phong làm việc, cảnh tiếp dân không làm người dân hoảng mới là lạ. May là có chuẩn bị tư tưởng nếu không bị mấy ông này hù chắc phải nhập viện sớm.
  Cập nhật bởi daonhan ngày 14/07/2010 08:39:21 AM Cập nhật bởi theptoitheday ngày 13/07/2010 11:43:38 PM Cập nhật bởi theptoitheday ngày 13/07/2010 11:12:02 PM Cập nhật bởi theptoitheday ngày 13/07/2010 11:02:31 PM Cập nhật bởi theptoitheday ngày 13/07/2010 10:54:33 PM

  theptoitheday

   
  Báo quản trị |  
 • #56589   14/07/2010

  hovanhong129
  hovanhong129
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 6529
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 27 lần


  NgoThuyKhanh viết:
  Hic, mình nghĩ nếu vậy thì nhìn vào phần địa danh sẽ ko xác định được vị trí cơ quan ban hành ngay mà phải kết hợp với con dấu trên văn bản. => Mình vẫn chọn cách ghi mở rộng hơn là chi tiết. Nhưng mình rất vui vì #0072bc;">hovanhong129 đã giải thích thêm quan điểm của bạn, xin tặng bạn nè:


  @ngothuykhanh: Việc xác định cơ quan ra quyết định xử phạt VPHC, ngoài con dấu ra còn có phần Tên cơ quan chủ quản/đơn vị ra Quyết định xử phạt nữa mà. Dù sao cũng rất vui vì được bạn tặng hoa. Cám ơn nhiều nhé.
  Cập nhật bởi daonhan ngày 14/07/2010 08:40:13 AM

  Hãy hát lên cho yêu đời

   
  Báo quản trị |  
 • #56620   14/07/2010

  hovanhong129
  hovanhong129
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 6529
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 27 lần


  Trích ý kiến của bạn theptoitheday:

   " Cảnh tiếp dân tại Đội CSGT Bàn Cờ thì hết chỗ nói thái độ tiếp dân thì thiếu lễ độ, quân kỷ không nghiêm : trực ban ra tiếp nhưng trực ban là người không có thẩm quyền cùng 2 ông (thiếu uý và thượng sĩ) và ông bận áo dân thường thì cứ nói ra nói vào. Hai ngày sau đó, đại diện Ban chỉ huy – trung tá tiếp thì lại bảo do cơ quan nhà nước ban hành (QĐ 1417), muốn kiện đâu thì kiện, khi vừa bước ra ông ta lại nói “(không tiện nói)….không biết gì”, sao đó thì mấy ông CA bảo ra khỏi cổng và đóng cửa lại mặc dù chưa đến 11h30). Lề lối tác phong làm việc, cảnh tiếp dân không làm người dân hoảng mới là lạ. May là có chuẩn bị tư tưởng nếu không bị mấy ông này hù chắc phải nhập viện sớm."

  Nếu có bằng chứng thì bạn nên phản ánh đến Thanh tra công an TPHCM để chấn chỉnh cách tiếp dân như vậy.
  Nhân đây có lẽ cũng nên tạo 1 chủ để về công tác tiếp công dân đẻ xem tình hình thực tế như thế nào?
  Cập nhật bởi hovanhong129 ngày 14/07/2010 10:52:55 AM Cập nhật bởi hovanhong129 ngày 14/07/2010 10:52:23 AM

  Hãy hát lên cho yêu đời

   
  Báo quản trị |  
 • #56832   16/07/2010

  theptoitheday
  theptoitheday

  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/04/2010
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 1200
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  Gửi bạn hovanhong129


  Khi đề cập đến vấn đề mà bạn nêu là lên Thanh tra CA TPHCM để góp ý về lề lối tác phong, qui trình tiếp dân, liên quan đến tổ chức cán bộ, trực chỉ huy, trực chiến,...

  Chỉ những ai đã từng đến nơi tiếp dân ở cơ quan CA thì mới biết như thế nào?
  Như bạn nói cần bằng chứng, đây là ý hay. Liệu mỗi người dân chúng ta khi tiếp xúc công an phải cầm máy ghi âm cho dù đó là ở ngoài đường hay ở trong chính cơ quan công an !? [xin miễn luận bàn]

  Nhưng phần quan trọng tôi cho rằng: tư cách đạo đức của một con người có "xuất ngôn phản ngữ" hay không? Nếu một cán bộ công an không trung thực trước tổ chức thì đồng nghĩa rằng tổ chức đó đang buông lỏng công tác cán bộ, trong đề bạt bổ nhiệm; thiếu sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở... Một trong 6 điều Bác Hồ dạy CAND "trung với Đảng, hiếu với dân". Nếu CBCS nào dùng những ngôn từ ngụy biện để bao biện hành vi sai trái của mình thì chẳng khác nào đi ngược với tôn chỉ của ngành và lời tuyên thệ của chính mình trước đó.

  "Thượng tôn pháp luật" câu nói không thể tách rời khi thực thi pháp luật.. Đó là quan điểm chính thống, bởi chỉ như vậy mới tạo niềm tin và sự tín nhiệm từ nhân dân;và là thông điệp có sức ảnh hưởng sâu rộng hơn bao giờ hết.

  theptoitheday

   
  Báo quản trị |  
 • #56939   19/07/2010

  hovanhong129
  hovanhong129
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 6529
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 27 lần


  theptoitheday viết:
  Gửi bạn hovanhong129


  Khi đề cập đến vấn đề mà bạn nêu là lên Thanh tra CA TPHCM để góp ý về lề lối tác phong, qui trình tiếp dân, liên quan đến tổ chức cán bộ, trực chỉ huy, trực chiến,...

  Chỉ những ai đã từng đến nơi tiếp dân ở cơ quan CA thì mới biết như thế nào?
  Như bạn nói cần bằng chứng, đây là ý hay. Liệu mỗi người dân chúng ta khi tiếp xúc công an phải cầm máy ghi âm cho dù đó là ở ngoài đường hay ở trong chính cơ quan công an !? [xin miễn luận bàn]

  Nhưng phần quan trọng tôi cho rằng: tư cách đạo đức của một con người có "xuất ngôn phản ngữ" hay không? Nếu một cán bộ công an không trung thực trước tổ chức thì đồng nghĩa rằng tổ chức đó đang buông lỏng công tác cán bộ, trong đề bạt bổ nhiệm; thiếu sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở... Một trong 6 điều Bác Hồ dạy CAND "trung với Đảng, hiếu với dân". Nếu CBCS nào dùng những ngôn từ ngụy biện để bao biện hành vi sai trái của mình thì chẳng khác nào đi ngược với tôn chỉ của ngành và lời tuyên thệ của chính mình trước đó.

  "Thượng tôn pháp luật" câu nói không thể tách rời khi thực thi pháp luật.. Đó là quan điểm chính thống, bởi chỉ như vậy mới tạo niềm tin và sự tín nhiệm từ nhân dân;và là thông điệp có sức ảnh hưởng sâu rộng hơn bao giờ hết.

  @theptoitheday:
  Khi đặt vấn đề bằng chứng, không phải là mọi người đi đâu, làm gì phải có máy ảnh, ghi âm... Có lẽ bạn hiểu sai cách đặt vấn đề của Tôi. Tôi xin trình bày thêm để bạn hiểu rõ hơn:
  Sở dĩ tôi đề nghị bạn phải có bằng chứng cụ thể thì may ra khiếu nại tố cáo của bạn mới được cơ quan thanh tra công an xem xét, xử lý... 1 quy định trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo là phải có bằng chứng, nếu không có bằng chứng thì không cơ quan nào tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo đó. Vì vậy Tôi mới đặt vấn đề bằng chứng. Tất nhiên Các Luật sư, nhà báo khi tác nghiệp thì phải có bằng chứng... cơ quan thanh tra, điều tra cũng chỉ dựa trên bằng chứng để xem xét, kết luận vụ việc, " Trọng chứng hơn trọng cung mà".

  Tất nhiên bạn đã đúng khi nhận định "Tư cách đạo đức....", nhưng rất tiếc hiện nay nó chưa thành cách sống chủ đạo trong bộ phận lớn cán bộ, công chức , cho nên vấn đề xây dựng " Xã hội công bằng dân chủ văn minh" đang còn là 1 vấn đề khó khăn nan giải hiện nay. Bằng chứng sống động nhất là trường hợp mà bạn đã gặp ở cơ quan công an.
  Cách đặt vấn đề của Tôi là muốn giải quyết vấn đề đó thì xã hội phải có tiếng nói, nhưng đi kèm với tiếng nói phải có bằng chứng cụ thể, chứ chỉ phản ánh chung chung thôi thì không giả quyết được gì cả.Chắc bạn cũng đã thấy, vừa qua báo chí có đưa tin 1 số CSGT làm luật trên các tuyến đường khu vực miền trung đấy thôi, báo chí đưa tin có quay phim chụp ảnh rõ ràng đấy thôi, mà có cơ quan nào giải quyết gì đâu? Áy thế nhưng sau đó vài ba ngày, xảy ra chuyện nhà báo tống tiền CSGT thì lập tức Bộ Công an chỉ đạo phải làm khẩn trương và xử lý nghiêm, Công an Đà nẵng, Khánh hoà vào cuộc liền...

  Sơ qua vậy thôi, chắc bạn cũng hiểu.
  Trân trọng kính chào
  Cập nhật bởi hovanhong129 ngày 19/07/2010 11:31:00 AM Cập nhật bởi hovanhong129 ngày 19/07/2010 11:27:30 AM

  Hãy hát lên cho yêu đời

   
  Báo quản trị |  
 • #57006   20/07/2010

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2648)
  Số điểm: 18565
  Cảm ơn: 841
  Được cảm ơn 1012 lần
  SMod

  Có chỗ này các pác thử xem nhé, nó được quy định tại điều 56 của Pháp lệnh xử lý VPHC năm 2002:
  Trích dẫn:

  Điều 56. Quyết định xử phạt

  1. Thời hạn ra quyết định xử phạt là mười ngày, kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính; đối với vụ vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là ba mươi ngày. Trong trường hợp xét cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá ba mươi ngày. Quá thời hạn nói trên, người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp xử phạt trục xuất; trong trường hợp không ra quyết định xử phạt thì vẫn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này và tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

  Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định tại Điều 121 của Pháp lệnh này.

  2. Khi quyết định xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền chỉ ra một quyết định xử phạt trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm; nếu các hình thức xử phạt là phạt tiền thì cộng lại thành mức phạt chung.

  #c00000;">3. Trong quyết định xử phạt phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung (nếu có), các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có); thời hạn, nơi thi hành quyết định xử phạt và chữ ký của người ra quyết định xử phạt.

  #c00000;">Trong quyết định xử phạt cũng phải ghi rõ cá nhân, tổ chức bị xử phạt nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

  4. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định quy định ngày có hiệu lực khác.

  5. Quyết định xử phạt được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt và cơ quan thu tiền phạt trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

   
  Báo quản trị |  
 • #57008   20/07/2010

  hovanhong129
  hovanhong129
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 6529
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 27 lần


  Tôi không thấy điều gì ở điều 56 Nghị định xử lý VPHC, nhất là đoạn được tô màu đỏ.
  Mời các bạn khác cho ý kiến thêm. Cũng mong được Xmen chỉ ra những bất hợp lý trong việc trích dẫn trên.
  Cám ơn

  Hãy hát lên cho yêu đời

   
  Báo quản trị |  
 • #57302   23/07/2010

  hovanhong129
  hovanhong129
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 6529
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 27 lần


  Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe kéo sơmiromooc thiếu bằng FC, áp dụng từ 01/07/2010. Tuy nhiên trước khó khăn của việc nhiều lái xe chưa có bằng FC, để tháo gỡ vướng mắc xung quanh vấn đề này, ngày13/07/2010 , Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký công văn số 1170/TTg-KTN đồng ý gia hạn việc xử phạt đối với lái xe đầu kéo không có giấy phép lái xe hạng FC. Về chủ trương thì tôi không có ý kiến gì. Nhưng về mặt thể thức văn bản thì Tôi có băn khoăn là Nghị định 34/2010 là một văn bản quy phạm pháp luật, trong khi công văn số 1170/TTg-KTN ngày 13/07/2010 có phải là một văn bản quy phạm pháp luật hay không mà có thể điều chỉnh Nghị định 34/2010. Theo Tôi hiểu thì đây không phải là văn bản Quy phạm pháp luật, mà chỉ là văn bản điều hành. Vậy đề nghị các Luật sư và các thành viên cho ý kiến về việc này.
  Xin cám ơn!
  Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 23/07/2010 11:51:31 AM Cập nhật link

  Hãy hát lên cho yêu đời

   
  Báo quản trị |  
 • #57697   12/08/2010

  charice_myidol
  charice_myidol

  Chồi

  Phú Yên, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 1006
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


      Các bạn đã đề cập nhiều đến vấn đề này rồi. Mình chỉ xin nêu lên quan điểm chung của mình là tại sao việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật một cách tùy tiện và chồng chéo nhau như vây? Ai cũng bàn nhiều về việc sẽ áp dụng văn bản nào thay cho văn bản nào? văn bản nào là phù hợp hơn với công việc cần giải quyết, nhưng tựu trung lại, những vướng mắc này đều xuất phát từ chính bản thân nội tại của các văn bản quy phạm pháp luật, sự áp dụng tùy tiện phải chăng do chính từ những quy định pháp luật trong các văn bản đó thiếu sự rõ ràng, khó hiểu cho người đọc, khi quy định thì lại dẫn chiếu sang điều luật kia hay các văn bản pháp luật khác có nội dung không phù hợp, trái ngược hay chồng chéo lên nhau nhau dẫn đến một hệ quả dở khóc dở cười là mỗi người sẽ hiểu một cách khác nhau về cùng một điều luật nên cách giải quyết sẽ khác nhau mà ai cũng cho mình là có lý hết. Thế mới có chuyện để chúng ta bàn luận chứ. Mình nói đúng hem nào?hihihii...
   
  Báo quản trị |  
 • #57806   12/08/2010

  hovanhong129
  hovanhong129
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 6529
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 27 lần


  Bạn nói rất đúng, đó là đất sống của mấy ông Toà án, VKS, Công an và có thể cả của 1 số Luật sư nữa ( Xin lỗi, tôi không có ý đồ xấu trong việc này)

  Hãy hát lên cho yêu đời

   
  Báo quản trị |  
 • #57840   12/08/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5295)
  Số điểm: 50766
  Cảm ơn: 1840
  Được cảm ơn 3501 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  "Chuyện thường ngày ở huyện" thôi bạn hovanhong129 ơi. Mấy ông Tây ở các nước thuộc Uỷ ban Châu Âu có dự án hỗ trợ thể chế cho Việt Nam còn phải "lắc đầu, lè lưỡi" mà thừa nhận ở Việt Nam, nếu không có văn bản hướng dẫn thì Luật không thể thực hiện được cơ mà. Vậy nên thôi, cứ HÃY HÁT LÊN CHO YÊU ĐỜI như bạn đâm ra hay.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #57871   13/08/2010

  hovanhong129
  hovanhong129
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2010
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 6529
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 27 lần


  Cám ơn Bach thanhDC

  Hãy hát lên cho yêu đời

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-