Tư vấn về thuế

Chủ đề   RSS   
 • #345467 19/09/2014

  Tư vấn về thuế

  Ngày 24/06/2014 chúng tôi có ký hợp đồng mua máy móc với nhà cung ứng nước ngoài giá trị hợp đồng 51.000USD trong đó: giá trị máy móc là 44.500 USD, giá trị lắp đặt là 6.500 USD

  Nhưng do sai sót trong quá trình tính thuế khâu nhập khẩu, thay vì số thuế gtgt phải nộp là: 44.500USD*tỷ giá 21.246*10% =94.544.700 thì  chúng tôi lại nộp thuế gtgt hàng nhập khẩu là 51.000*tỷ giá 21.246*10% = 108.354.600. Số tiền thuế nộp nhiều là: 108.354.600 – 94.544.700 = 13.809.900

  Thuế nhà thầu nước ngoài (giả sử tỷ giá thời điểm thanh toán là: 21.260)

  Thuế TNDN nhà thầu nước ngoài: 6.500USD/(1-0.05)=6.842USD*21.260 *5% = 7.273.046

  Thuế GTGT nhà thầu nước ngoài: 6.842USD/(1-50%*10%)=7.202 USD *21.260*50%*10%= 7.655.726

  Tổng thuế nhà thầu nước ngoài phải nộp: 7.273.046 + 7.655.726 = 14.928.772

  Vậy xin hỏi số tiền thuế nộp dư ở khâu nhập khẩu có thể bù trừ với số tiền thuế nhà thầu được không?( Chúng tôi sẽ tiến hành nộp thêm phần chênh lệch: 14.928.772 – 13.809.900 = 1.118.872)

  Mong luật sư giải đáp

  Trân trọng cảm ơn

   

   
  2716 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận