Từ 1/1/2020 cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn cần biết điều này

Chủ đề   RSS   
 • #531210 23/10/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 589 lần


  Từ 1/1/2020 cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn cần biết điều này

  Xem thêm:

  >>> Từ 15/11/2019: Cán bộ, công chức nên biết thông tin này

  >>> Những việc cán bộ, công chức cấp xã không được làm

  >>> Từ 1/7: Những vị trí công tác mà cán bộ, công chức phải định kỳ chuyển đổi


  Ngày 03/10/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

  Thông tư này hướng dẫn danh mục, biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Thông tư này.

  Thông tư áp dụng đối với UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là huyện) của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) trong cả nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã.

  Theo đó, các xã sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán theo quy định tại thông tư này

  Đối với mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền.

  Quy định về sổ kế toán được thông tư quy định như sau:

  1. Các xã phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh của xã. Việc bảo quản, lưu trữ sổ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán, các văn bản có liên quan và quy định tại Thông tư này.

  2. Các xã phải theo dõi nguồn thu, nhiệm vụ chi của xã theo mục lục ngân sách Nhà nước và quy định về tài chính, ngân sách phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán với ngân sách nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

  3. Các loại sổ kế toán

  a) Các xã chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.

  b) Mẫu sổ kế toán tổng hợp:

  - Nhật ký - Sổ Cái áp dụng cho các xã thực hiện kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ Cái, dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hoá theo nội dung kinh tế trên các tài khoản kế toán. Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái phản ánh tổng hợp theo trình tự thời gian tình hình tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí.

  - Sổ Cái tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế trên tài khoản kế toán. Số liệu trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí.

  ...

  - Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh quy định trong Thông tư này
   
  - Cục trưởng Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Thông tư này.

  Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2020 thay thế Quyết định 94/2005/QĐ-BTCThông tư 146/2011/TT-BTC ban hành kèm theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC

  Xem chi tiết tại file đính kèm:

   
  2202 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận