Trong hợp đồng EPC thì trong biên bản nghiệm thu đơn vị tư vấn (hỗ trợ Chủ đầu tư giám sát công trình) có được trực tiếp ký tên?

Chủ đề   RSS   
 • #512316 15/01/2019

  Trong hợp đồng EPC thì trong biên bản nghiệm thu đơn vị tư vấn (hỗ trợ Chủ đầu tư giám sát công trình) có được trực tiếp ký tên?

  Căn cứ theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định như sau:

  "Điều 8. Nghiệm thu công việc xây dựng

  ...

  3. Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng EPC:

  a) Người giám sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC hoặc người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng;

  b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của tổng thầu EPC.

  Trường hợp tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ thì người phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ ký biên bản nghiệm thu;

  c) Đại diện chủ đầu tư theo thỏa thuận với tổng thầu (nếu có).

  ..." 

  => Theo quy định trên thì đơn vị tư vấn vẫn được quyền ký tên trên biên bản nghiệm thu nếu thuộc vào đối tượng là người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng. Đối với trường hợp này nếu trong hợp đồng tư vấn không có đề cập đến việc tổ chức tư vấn là người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư nên có thể xem việc đơn vị tư vấn (chỉ là hỗ trợ Chủ đầu tư giám sát công trình) thực hiện ký tên trên biên bản nghiệm thu là không phù hợp với quy định của pháp luật.

   

   
  2080 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận