Trích khấu hao đối với giá trị tăng BS sau quyết toán khi TS đã hết thời gian khấu hao

Chủ đề   RSS   
 • #386874 08/06/2015

  Trích khấu hao đối với giá trị tăng BS sau quyết toán khi TS đã hết thời gian khấu hao

  Tại Thông tư 45/2013/TT-BTC qui định đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, DN đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán. Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, DN phải điều chỉnh lại nguyên giá TSCĐ theo giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. DN không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích từ thời điểm TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến thời điểm quyết toán được phê duyệt. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán TSCĐ được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán TSCĐ chia (:) thời gian trích khấu hao còn lại của TSCĐ theo quy định.

  Tuy nhiên, ở đơn vị em xảy ra trường hợp tăng bổ sung giá trị quyết toán cho TSCĐ vẫn đang sử dụng nhưng đã hết thời gian trích khấu hao, vậy nhờ các anh chị giải đáp giúp em chi phí khấu hao cho giá trị bổ sung này có được đưa vào chi phí SXKD của năm nay không? Cám ơn!

   
  3367 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận