Tranh chấp hợp đồng mua bán quyền mua cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #13764 02/07/2008

  copgam

  Sơ sinh

  Đồng Tháp, Việt Nam
  Tham gia:13/02/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tranh chấp hợp đồng mua bán quyền mua cổ phần

  Tôi được giải quyết được mua một số cổ phần tại 02 cty do công ty tôi định thành lập. Việc thành lập 02 công ty mới về thủc tục pháp lý đã hoàn thành, các cổ đông góp vốn đã góp 20% trị giá cổ phần được sở hữu. Do không có khả năng góp tiếp vốn, tôi đã chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần của tôi cho người khác. Hợp đồng đã ký kết và các bên đã đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã ghi trong hợp đồng (hợp đồng đã thực hiện đến nay trên 01 năm). Trong quá trình thành lập và đi vào hoạt động, một trong 02 công ty (nơi tôi có quyền mua số cổ phần theo thông báo của HĐQT) có sự thay đổi về cổ đông tham gia thành lập công ty, và thay đổi tên công ty, nhưng lĩnh vực kinh doanh không thay đổi. Dựa vào nguyên nhân trên, bên ký hợp đồng mua quyền mua cổ phần của tôi yêu cầu tôi phải hoàn trả lại tiền của công ty thay đổi này.
  Trường hợp này tôi có phải trả lại tiền không,giá tôi bán lúc trước theo giá trị trường trên thị trường OTC, giá cao.Nay giá đã giảm rất nhiều,nay bên mua đòi chấm dứt không mua bán, thì tôi trả theo giá nào, thiệt hại về chênh lệch giá ai phải bồi thường. Xin quý thành viên và các luật sư giải đáp và có tư vấn dùm, tôi xin gửi kèm hợp đồng mua bán như sau:

  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

  ---------

   

  HÔÏP ÑOÀNG CHUYEÅN NHÖÔÏNG

  QUYEÀN MUA COÅ PHAÀN

   

              Hoâm nay, ngaøy ……. thaùng ……. naêm  200…, chuùng toâi goàm:

   

  * Beân baùn ( beân A ): ………………………………………………………………………………………………..

   - Soá CMND : ………………………………………………Do CA : ………………………………….caáp ngaøy: …………………………..

   - Ñòa chæ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   - Ñieän thoaïi soá: ……………………………………………………….

   

  * Beân mua ( beân B ): ……………………………………………………………………………………………

   - Soá CMND : ………………………………………………Do CA : ………………………………….caáp ngaøy: …………………………..

   - Ñòa chæ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   - Ñieän thoaïi soá: ……………………………………………………….

             

              Chuùng toâi cuøng tieán haønh kyù keát hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng quyeàn mua coå phaàn nhö sau :

   

  Ñieàu 1: Beân A ñoàng yù chuyeån nhöôïng cho beân B 10.000 coå phaàn cuûa Coâng ty CP Vaän Taûi Nam Vieät vaø 5.000 coå phaàn cuûa Coâng ty CP Vaän Taûi MeâKoâng. Meänh giaù goác moãi coå phaàn laø: 10.000 ñoàng.

   

  Ñieàu 2: Giaù chuyeån nhöôïng vaø hình thöùc thanh toaùn

  - Giaù chuyeån nhöôïng quyeàn mua soá  coå phaàn treân laø: 150.000.000 ñoàng ( moät traêm naêm möôi trieäu ñoàng ).

  - Beân B thanh toaùn cho beân A moät laàn baèng tieàn maët.

   

  Ñieàu 3: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân.

  -         Beân A coù quyeàn vaø nghóa vuï nhö sau:

  + Cung caáp cho beân B caùc chöùng töø chöùng minh quyeàn ñöôïc mua soá coå phaàn neâu treân.

  + Thoâng baùo cho beân B bieát thôøi gian vaø soá tieàn noäp tieáp theo, theo meänh giaù mua khi Coâng ty thoâng baùo.

  + Laøm thuû tuïc chuyeån teân soá coå phaàn treân sang beân B

  + Coù quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng, neáu beân B khoâng tieáp tuïc noäp tieàn theo tieán ñoä Coâng ty thoâng baùo, vaø vi phaïm caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu trong hôïp ñoàng.

  -         Beân B coù quyeàn vaø nghóa vuï nhö sau:

  + Thanh toaùn cho beân A soá tieàn chuyeån nhöôïng theo ñieàu 2 cuûa hôïp ñoàng naøy

  + Noäp tieáp tieàn mua coøn laïi soá coå phieáu neâu treân khi Coâng ty thoâng baùo

  + Coù quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng neáu beân A vi phaïm caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu trong hôïp ñoàng.

   

  Ñieàu 4 : Ñieàu khoaûn chung

              Sau khi beân A chuyeån nhöôïng quyeàn mua soá coå phaàn treân cho beân B, beân B coù  toaøn quyeàn quyeát ñònh treân soá coå phaàn ñaõ mua, beân A khoâng coù baát kyø thaéc maéc hay khieáu kieän naøo ñeán quyeàn lôïi cuaû soá coå phaàn neâu treân.

              Chuùng toâi cam keát thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng ñaõ neâu, neáu beân naøo vi phaïm seõ chòu moïi phí toån gaây ra ñoái vôùi phía beân kia.

              Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 02 baûn coù ñoïc laïi hai beân cuøng nghe vaø thoáng nhaát kyù teân, moãi beân giöõ 01 baûn coù giaù trò phaùp lyù nhö nhau.

   

  BEÂN BAÙN ( BEÂN A )                                       BEÂN MUA ( BEÂN B )

   
  8993 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #13765   01/07/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Theo quan điểm của tôi Hợp đồng này vô hiệu vì vào thời điểm chuyển nhượng bên chuyển nhượng không có giấy tờ hợp pháp chứng minh số cổ phần mình đang sở hữu, do đó các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận.
   
  Báo quản trị |  
 • #13766   02/07/2008

  copgam
  copgam

  Sơ sinh

  Đồng Tháp, Việt Nam
  Tham gia:13/02/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phản hồi trả lời

  Tại thời điểm ký hợp đồng, bên bán đã giao giấy thông báo được quyền mua cổ phần của 02 cty, và phiếu thu tiền góp vốn 20% theo thông báo của 02 công ty.Bên bán đã giao hết giấy tờ liên quan cho bên mua, bên mua công nhận hợp pháp và đã thanh toán tiền cho bên bán.Như vậy hợp đồng có hiệu lực không và theo như câu hỏi ban đầu, người bán có giải quyết trả tiền lại không?
   
  Báo quản trị |  
 • #13767   04/07/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  6 rủi ro thường gặp khi mua cổ phiếu chợ đen

  Bạn đã từng đọc bài này trên Vnexpress chưa? Xin trích lại nhé:

  6 rủi ro thường gặp khi mua cổ phiếu chợ đen

  Bên cạnh 49 loại cổ phiếu, trái phiếu của các công ty được niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán chính thức, thì có một khối lượng khá lớn các loại cổ phiếu khác được giao dịch trên thị trường phi tập trung - OTC.

  Người đầu tư trên thị trường này cần chú ý đến những dạng rủi ro sau đây.

  1. Tranh chấp hay thiệt hại về quyền mua cổ phiếu mới tăng vốn

  Một trong những kỳ vọng lớn nhất về lợi ích của người mua cổ phiếu là quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn. Đây là một khoản thu nhập, một khoản lợi lớn của người sở hữu cổ phiếu. Nhiều loại cổ phiếu giá giao dịch trên thị trường OTC cao gấp 8 lần đến 10 lần, thậm chí 12-14 lần mệnh giá gốc.

  Tuy nhiên, thông thường trước khi phát hành cổ phiếu tăng vốn, công ty tiến hành chốt danh sách cổ đông. Tại thời điểm đó, những ai sở hữu cổ phiếu nằm trong danh sách cổ đông của hội đồng quản trị sẽ được mua thêm cổ phiếu mới theo tỷ lệ được ấn định dựa trên số cổ phiếu đang sở hữu.

  Với những nhà đầu tư mới, người mua cổ phiếu mới trong giai đoạn giao thời, hoặc khi danh sách cổ đông đã được chốt, nếu không biết, tiền đã thanh toán cho người chuyển nhượng, mặc dù cổ phiếu mình đã nắm giữ, nhưng chưa làm xong thủ tục chuyển nhượng, nên mất quyền mua. Quyền mua cổ phiếu mới vẫn thuộc về người chuyển nhượng, trong khi người chuyển nhượng đã bán cổ phiếu của mình đi rồi theo giá thị trường tại thời điểm đó.

  Các nhà đầu tư mới cổ phiếu trên thị trường OTC cần chú ý luôn luôn thỏa thuận bằng giấy, bằng hợp đồng chuyển nhượng với người chuyển nhượng cổ phiếu, ghi rõ ràng quyền lợi mua cổ phiếu mới tăng vốn thuộc về ai. Loại rủi ro nói là phổ biến nhất trên thị trường OTC trong thời gian qua.

  2. Tranh chấp hay thiệt hại về cổ tức

  Cổ tức của công ty được chia cho cổ đông dựa trên số lượng cổ phần cổ đông đang nắm giữ. Rủi ro là ở chỗ, khi mua cổ phiếu, người được chuyển nhượng không nắm bắt được thông tin, không thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó người mua mặc dù nắm giữ cổ phiếu đúng tên mình rồi, nhưng không nhận được cổ tức.

  3. Rủi ro trong mua bán cổ phiếu chưa được chuyển nhượng

  Có cổ phiếu theo quy định nội bộ công ty sau 1 năm mới được chuyển nhượng, nhưng nhiều nhà đầu tư không nắm được thông tin, mua loại cổ phiếu đó. Và trong thời hạn 1 năm chưa làm được thủ tục chuyển nhượng, thì các quyền lợi về quyền mua thêm cổ phiếu tăng vốn, chia cổ tức..., vẫn thuộc về người đứng tên sở hữu cổ phiếu, còn người đã bỏ tiền ra mua, đang nắm giữ cổ phiếu thì bị chiếm đoạt mất quyền lợi.

  4. Rủi ro trong mua bán cổ phiếu ở thời điểm phát hành

  Loại cổ phiếu này trong giới mua bán trên thị trường OTC còn gọi là cổ phiếu cũ và cổ phiếu mới, tức là thời điểm phát hành, kèm theo đó là quyền lợi mà nhà đầu tư có được: cổ tức, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu.

  Bởi vì, thông thường các công ty căn cứ vào năm phát hành cổ phiếu để phân phối quyền lợi cho cổ đông. Người sở hữu cổ phiếu chỉ được hưởng lợi ích tương ứng với số tháng mà cổ phiếu đó đã phát hành. Bởi vậy bỏ tiền ra mua cổ phiếu cùng với giá mua như nhau, nhưng quyền lợi giữa cổ phiếu cũ và cổ phiếu mới là khác nhau.

  5. Rủi ro trong mua bán cổ phiếu khi biến động giá

  Thông thường để chắc ăn và "nắm đằng chuôi", người bán luôn yêu cầu người mua cổ phiếu phải đặt cọc tiền một tỷ lệ nào đó. Khi đó nếu giá cổ phiếu giảm, buộc người mua phải mua số cổ phiếu với giá đã cam kết, nếu không bị mất tiền đặt cọc. Ngược lại, khi giá lên, người bán có xu hướng đánh tháo và dễ dàng đánh tháo, còn số tiền đã đặt cọc không phải lúc nào và trường hợp nào cũng lấy lại ngay được.

  6. Rủi ro trong giao dịch nhận chuyển nhượng quyền mua

  Trong các đợt phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn, cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, hay cán bộ nhân viên công ty được quyền mua cổ phiếu.

  Khi đó, nhiều người do không huy động được tiền hoặc vì nhiều lý do khác, bán quyền mua cổ phiếu của mình. Giá bán quyền mua thường thấp hơn giá thị trường OTC thời điểm đó. Nhà đầu tư mới thấy giá thấp, hấp dẫn thường chấp nhận mua. Nhưng từ khi nộp tiền để mua cổ phiếu cho đến khi nhận được cổ phiếu là cả một khoảng thời gian khá dài, nên đến khi nhận được cổ phiếu thì cổ phiếu vẫn đứng tên chủ sở hữu là người chuyển nhượng.

  Khi đó, nếu giá cổ phiếu đứng nguyên, giảm, hay gặp phải người nghiêm túc, đứng đắn, thì công việc làm thủ tục chuyển nhượng không vấn đề gì. Trong trường hợp gặp phải người không trọng chữ tín, dễ dàng bị đánh tháo và hứa hẹn trả lại số tiền trước kia đã nhận kèm với lãi suất tiền gửi ngân hàng.

  (Theo TBKTVN)

  Trường hợp của bạn thì ngược lại, rủi ro thuộc về người bán. Tuy nhiên Hợp đồng về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải có sự đồng ý của tổ chức phát hành và áp dụng cho những cổ phiếu có quyền mua bán hợp lệ theo đúng quy định thì mới có cơ sở giải quyết. Tiếc là cứ theo nguyên tắc xử lý giao dịch vô hiệu thì hợp đồng của bạn dù ràng buộc thế nào cũng không có giá trị...Thiệt hại về chênh lệch giá do ai cũng có lỗi nên xử công bằng là mỗi người một nửa!

   
  Báo quản trị |  
 • #13768   12/09/2008

  Trinhnv_dn
  Trinhnv_dn
  Top 500
  Chồi

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1017
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tranh chấp hợp đồng mua bán quyền mua cổ phần

  Vấn đề là ở chỗ Theo quy định của Pháp luật và điều lệ DN, cổ phần đó có được phép chuyển nhượng không?
  Bạn nên nhớ hầu hết các cổ phiếu bán quyền đó là của cổ đông sáng lập, nên không được phép bán.
   
  Báo quản trị |