Trách nhiệm hình sự, tội phạm và hình phạt

Chủ đề   RSS   
 • #15685 17/10/2008

  tranglaw

  Lớp 9

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 12125
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trách nhiệm hình sự, tội phạm và hình phạt

  Em muốn hỏi về thực trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác hiện nay ở nước ta như thế nào?

  Theo luật hình sự Việt Nam, người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác phải chịu trách nhiệm hình sự.

  Hãy bình luận về quy định trên và liên hệ với thực xã hội hiện nay.
  Cập nhật bởi BachHoLS ngày 09/11/2010 11:49:19 PM cách dòng
   
  311990 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

55 Trang «<2345678>»
Thảo luận
 • #27998   29/07/2008

  huanthu
  huanthu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có được xemlà tội phạm đã hoàn thành không?

  Một người lẻn vào nhà người khác lấy trộm một tài sản nhỏ gọn giá trị khoảng 530.000 đồng

  Nhưng bị phát hiện, anh ta liền vứt tài sản lại và bỏ chạy.

  Vậy trong trường hợp này tội phạm đã hoàn thành chưa?

  Tại sao?


   
  Báo quản trị |  
 • #27999   06/05/2008

  chienbinhkhongngung86
  chienbinhkhongngung86

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/05/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chào bạn! theo tôi người đó đã được coi là phạm tội. Theo quy định tại khoản 1 Điều 138 BLHS 1999 " Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghì đồng đến dưới năm mươi triệu đồng..."
  ở đây tội phạm đã hoàn thành. Tại vì! để đánh giá người phạm tội đã chiếm đoạt được hay chưa, đã làm chủ được tài sản chưa, phải dựa vào đặc điểm, vị trí tài sản bị chiếm đoạt. Đó có thể là những trường hợp:
  - Nếu vật chiếm đoạt gọn nhỏ thì coi đã chiếm đoạt được khi người phạm tội đã giấu vào trong người.
  - Nếu vật chiếm đoạt không thuộc loại nói trên thì coi chiếm đoạt được khi đã mang được tài sản ra khỏi khu vực bảo quản.
  - Nếu vật chiếm đoạt là tài sản để ở những nơi không hình thành khu vực bảo quản riêng thì coi là chiếm đoạt được khi đã dịch chuyển tài sản khỏi vị trí ban đầu.
  Do vậy trong tội trộm cắp tài sản được coi là hoàn thành khi người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản.
   
  Báo quản trị |  
 • #28000   11/05/2008

  thaohan
  thaohan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/04/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  chào các bạn, như chienbinhkhunglong68 đã nói ta phải xét các trường hợp như các gạch đầu dòng trên như mình có một số ý kiến như sau:
  - nếu vật chiếm đoạt nhỏ gọn thì khi đã chiếm đoạt được nhưng để tẩu thoát người phạm tội đã vứt lại tài sản định trộm cắp thì tội phạm trộm cắp đã hoàn thành
  - nếu vật chiếm đoạt không thuộc loại nói trên thì phải bị đem ra khỏi khu vực bảo quản mới coi là đã hoàn thành hành vi chuyển dịch quyền sỏ hửu đối với tài sản. do đó nếu tội phạm vứt lại tài sản bi đánh cắp khi chưa mang được tài sản ra khỏi phạm vi bảo quản thi không cấu thành tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 138 mà chỉ phạm tội xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp mà thôi.
  qua đây mình xin đưa ra mọt vấn đề là nếu khi người có hành vi trộm cắp nhưng vứt bỏ tài sản định trộm cắp lại trong phạm vi quản lý nghĩa là chưa cấu thành tội trộm cắp, nhưng bị mọi người truy bắt và dùng vũ lực làm bị thương tích trên 11% thì những người đó có đồng phạm cố ý gây thương tích hay không?


   
  Báo quản trị |  
 • #28001   11/05/2008

  chienbinhkhongngung
  chienbinhkhongngung

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/05/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  chào bạn! trước khi trả lời vấn đề của bạn mình xin đính chính lại một chút tên thành viên trả lời câu hỏi này là " chienbinhkhongngung86" chứ không phải là chienbinhkhunglong68" như bạn nghĩ. Đó cũng chính là mình, do vấn đề bảo mật nên mình không thể sử dụng tên thành viên đó nữa, đành lập lại tên thành viên mới này vậy!
  Sau đây mình xin trả lời câu hỏi của bạn: Theo mình người có " hành vi trôm cắp" nhưng chưa  đưa ra khỏi khu vực quản lí tài sản thì chúng ta sẽ xem xét hành vi phạm tội này ở các gian đoạn của "phạm tội chưa đạt" và "phạm tội chưa đạt đã hoàn thành" vì ở đây ta sẽ xét đến yếu tố " chủ quan" của người phạm tội. Khi đặt ra trường hợp này mình nghĩ bạn cũng là một người có vốn hiểu biết về pháp luật nên bạn cũng có thể tham khảo thêm một số sách chuyên khảo về luật để làm rõ quan điểm mà mình đã gợi ý.
  Còn với điều kiện thứ hai bạn đưa ra bị mọi người truy bắt và dùng vũ lực làm bị thương tích trên 11% thì những người đó có đồng phạm cố ý gây thương tích hay không thì bạn có thể tham khảo kĩ những quy định cụ thể của Điều 104 BLHS 1999 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác và bạn hãy chú ý đến các yếu tố về mặt chủ quan của người phạm tội và người gây thương tích nha!

  §iÒu 104. Téi cè ý g©y thư­­¬ng tÝch hoÆc g©y tæn h¹i cho søc khoÎ cña ngư­­êi kh¸c 

  1. Ng­­ưêi nµo cè ý g©y thư­­¬ng tÝch hoÆc g©y tæn h¹i cho søc kháe cña ngư­­êi kh¸c mµ tû lÖ thư­­¬ng tËt tõ 11% ®Õn 30% hoÆc dư­­íi 11% nh­ng thuéc mét trong c¸c trư­­êng hîp sau ®©y, th× bÞ ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®Õn ba n¨m hoÆc ph¹t tï tõ s¸u th¸ng ®Õn ba n¨m:

  a) Dïng hung khÝ nguy hiÓm hoÆc dïng thñ ®o¹n g©y nguy h¹i cho nhiÒu ngư­­êi;

  b) G©y cè tËt nhÑ cho n¹n nh©n;

  c) Ph¹m téi nhiÒu lÇn ®èi víi cïng mét ng­­ưêi hoÆc ®èi víi nhiÒu ng­­ưêi;

  d) §èi víi trÎ em, phô n÷ ®ang cã thai, ngư­­êi giµ yÕu, èm ®au hoÆc ng­­ưêi kh¸c kh«ng cã kh¶ n¨ng tù vÖ;

  ®) §èi víi «ng, bµ, cha, mÑ, ng­­ưêi nu«i dư­­ìng, thÇy gi¸o, c« gi¸o cña m×nh;

  e) Cã tæ chøc;

  g) Trong thêi gian ®ang bÞ t¹m gi÷, t¹m giam hoÆc ®ang bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®­a vµo c¬ së gi¸o dôc;

  h) Thuª g©y th­­ư¬ng tÝch hoÆc g©y thư­­¬ng tÝch thuª;

  i) Cã tÝnh chÊt c«n ®å hoÆc t¸i ph¹m nguy hiÓm;

  k) §Ó c¶n trë ng­­êi thi hµnh c«ng vô hoÆc v× lý do c«ng vô cña n¹n nh©n.

  2. Ph¹m téi g©y th­­ư¬ng tÝch hoÆc g©y tæn h¹i cho søc kháe cña ng­­ưêi kh¸c mµ tû lÖ th­­ư¬ng tËt tõ 31% ®Õn 60% hoÆc tõ 11% ®Õn 30%, nh­­ưng thuéc mét trong c¸c tr­­ưêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm tõ ®iÓm a ®Õn ®iÓm k kho¶n 1 §iÒu nµy, th× bÞ ph¹t tï tõ hai n¨m ®Õn b¶y n¨m.

  3. Ph¹m téi g©y th­­ư¬ng tÝch, g©y tæn h¹i cho søc kháe cña ngư­­êi kh¸c mµ tû lÖ th­­ư¬ng tËt  61% trë lªn hoÆc dÉn ®Õn chÕt ng­ưêi hoÆc tõ 31% ®Õn 60%, như­­ng thuéc mét trong c¸c trư­­êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm tõ ®iÓm a ®Õn ®iÓm k kho¶n 1 §iÒu nµy, th× bÞ ph¹t tï tõ n¨m n¨m ®Õn mư­êi l¨m n¨m.

   4. Ph¹m téi dÉn ®Õn chÕt nhiÒu ngư­­êi hoÆc trong trư­­êng hîp ®Æc biÖt nghiªm träng kh¸c, th× bÞ ph¹t tï tõ m­­ưêi n¨m ®Õn hai m­­ư¬i n¨m hoÆc tï chung th©n.


   
  Báo quản trị |  
 • #28002   01/06/2008

  daosykieu
  daosykieu

  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 3355
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thaohan: Cấu thành đồng phạm

  khi người pham tội lẻn vào nhà và bị dân phát hiện và đánh đuổi thì đây là tinh thần đấu tranh chống tội phạm của quần chúng. Măc dù theo ban Thaohan nói là chưa cấu thành tội phạm, trong trường hợp này đây là trường hợp: người thi hành công vụ do vượt quá phòng vệ nên gây thương tích. (bạn có thể tham khao thêm blhs). Những người này cũng không phải là đồng phạm vì tính chất của sự việc này không cấu thành đồng phạm. Tuy nhiên bạn cũng không nói rõ là sự việc cụ thể như thế nào vì có thể đây là vụ trả thù cá nhân chẳng hạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #28009   17/03/2009

  vitbong
  vitbong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo điều 250 BLHSVN

  cháu muốn hỏi điều 250BLHS có quy định về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có .nếu A đem tài sản mà biết rõ do B ăn trộm mà có mang đến hiệu cầm đồ lấy 100 nghìn về thì có được coi là hành vi của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo điều 250 ko.kính mong các luật sư giải đáp giúp cháu .cháu cảm ơn nhiều
   
  Báo quản trị |  
 • #28010   06/05/2008

  chienbinhkhongngung86
  chienbinhkhongngung86

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/05/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


   Hành vi của B được xác định theo khoản 1 Điều 250 BLHS -  Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có: “ Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba  năm”.

  Tội phạm này quy định hai hành vi phạm tội khác nhau nhưng lại có liên quan với nhau, đó là hành vi chứa chấp và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Dù là chứa chấp hay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì người phạm tội vẫn bị truy cứu TNHS về tội danh chứa chấp hay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhưng điểm đáng lưu ý ở đây là hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có chỉ bị coi là tội phạm khi hành vi đó được thực hiện mà không có sự thỏa thuận, hứa hẹn trước:

  Dấu hiệu “không hứa hẹn trước” ở đây là dấu hiêu bắt buộc CTTP này vì nếu người có hành vi chứa chấp hay tiêu thụ có hứa hẹn trước với người phạm tội thì họ phải bị truy cứu TNHS về tội phạm mà người phạm tội thực hiện để có tài sản mà họ chứa chấp hay tiêu thụ với vai trò là người đồng phạm giúp sức.
   
      Người pham tội chứa chấp hay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thực hiện hành vi của mình là do lỗi cố ý, tức là biết rõ tài sản mà mình chứa chấp hay tiêu thụ là tài sản do người khác phạm tội mà có.

  Qua việc phân tích dấu hiệu pháp lí  trên, xem xét các hành vi phạm tội của B, ta xác định TNHS đối với hành vi của B theo khoản 1 điều 250 

   
  Báo quản trị |  
 • #28011   31/03/2009

  axkinh
  axkinh

  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  toi tieu thu do an cap do nguoi` khac pham toi

  Chau' muon' hoi? chau mua 1 cai xe do nguoi` khac pham toi ma` khong biet nguoi` do la` ai  va bay gio chau da ban chiec xe do cho nguoi` khac va chiec xe do bi cong an bat va` hom qua cong an da goi chau den de lam` ro su viec vay chau  bi su ly hinh` phat voi phap luat nhu nao` va` co phai di tu` khong a
   
  Báo quản trị |  
 • #28012   17/03/2009

  tason
  tason

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:04/02/2009
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  gui axkinh tham khao !

      Sự việc của cháu có thể bị khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 250 Bộ luật hình sự về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", nếu khi cháu mua xe cháu biết đây là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng cháu vẫn mua ; mức hình phạt .Điều 250 BLHS Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy định các mức hình phạt:
  1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp ;

  c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;

  d) Thu lợi bất chính lớn;

  đ) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

  a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;

  b) Thu lợi bất chính rất lớn.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

  a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;

  b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.

   
  Báo quản trị |  
 • #28019   29/07/2008

  hiennano
  hiennano

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bị rủ rê cướp tài sản

  Cháu xin hỏi: có 3 người cướp tài sản ( xe đạp, điện thoại di động )2 trong số 3 người đã bị bắt và khai ra người còn lại ( chỉ bị rủ rê ) người còn lại bỏ trốn, vậy sẽ bị phạt như thế nào ?
  Trong trường hợp ra đầu thú thì mức hình phạt ra sao? Nếu toà xử xong mới ra đầu thú thì hình phạt như thế nào?
  Xin cảm ơn Luật sư rất nhiếu.
   
  Báo quản trị |  
 • #28020   14/05/2008

  chienbinhkhongngung
  chienbinhkhongngung

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/05/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  chào bạn! mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: để giải quyêt được thắc mắc của bạn mình xin nêu ra đây các điều luật liên quan đến vụ việc mà bạn trình bày để bạn có thể xem xét và tự tìm được câu trả lời cho mình.

  Điều 133.
    Tội cướp tài sản 

  1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp;

  c) Tái phạm nguy hiểm;

  d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

  đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

  e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

  g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

  a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

  c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

  c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

   

  Điều 46.  Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

  1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

  a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

  b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;

  c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

  d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;  

  đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái  pháp luật của người bị hại hoặc  người khác gây ra;

  e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

  g) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

  h)  Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

  i) Phạm tội vì bị người khác đe doạ, cưỡng bức;

  k) Phạm tội do lạc hậu;

  l) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

  m) Người phạm tội là người già;

  n) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

  o) Người phạm tội tự thú;

  p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

  q) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm;

  r) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

  s) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc  công tác.

  2. Khi quyết định hình phạt, Toà án còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ  trong bản án.

  3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật hình sự quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

  Điều 53.  Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

   Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Toà án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

   Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.

  Hy vọng với gợi ý trên bạn sẽ sớm giải quyết được thắc mắc của mình!   
  Báo quản trị |  
 • #28051   29/07/2008

  Vietanhhs
  Vietanhhs

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thu lợi bất chính bao nhiêu là thu lợi lớn?

  quy định của bộ luật hình sự về thu lợi bất chính có những mức: lớn, rất lớn, đặc biệt lớn. Vậy thu lợi bao nhiêu là lớn, rất lớn, đặc biệt lớn? Xin các luật sư trả lời giúp!
   
  Báo quản trị |  
 • #28052   03/06/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Tôi nghĩ bạn cần cho biết 1 điều luật cụ thể nào đó, để tiện cho các bạn khác trả lời
   
  Báo quản trị |  
 • #28053   03/06/2008

  Vietanhhs
  Vietanhhs

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chương XVI Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về "Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế" nhắc đến rất nhiều về vấn đề này. Tôi nghĩ bạn có thể xem qua ở đó để có thể thấy rõ vấn đề tôi đang thắc mắc!
   
  Báo quản trị |  
 • #28054   09/06/2008

  VietThuong
  VietThuong
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (137)
  Số điểm: 3221
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 60 lần


  Ta không thể ước lượng khoản tiền thu lợi bất chính là bao nhiêu đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự bởi vì nếu quy định khoản tiền là bao nhiêu thì ở thời điểm hiện tại có thể phù hợp theo quy định của pháp luật nhưng bạn cũng biết đó xã hội thì luôn luôn thay đổi vì thế mà giá trị đồng tiền cũng hay đổi theo. bạn thử nghĩ xem 1tr năm 1999 với năm 2008 thì giá trị thay đổi như thế nào. Nếu như ta quy định một số tiền nhất định thì chẳng lẽ cứ trải qua một giai đoạn phát triển của xã hội thì BLHS lại phải sửa đổi, bổ sung....một điều luật


   
  Báo quản trị |  
 • #28055   06/07/2008

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 75
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


   Tôi đồng ý với bạn VietThuong  khi bạn ấy viết: "...giá trị đồng tiền cũng hay đổi theo. bạn thử nghĩ xem 1tr năm 1999 với năm 2008 thì giá trị thay đổi như thế nào." Tuy vậy, tôi không đồng tình với đoạn viết: "Ta không thể ước lượng khoản tiền thu lợi bất chính là bao nhiêu đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự." Bởi đây không phải chuyện "ước lượng", bạn ạ, mà đó là qui định trong văn bản qui phạm pháp luật. Đành rằng 1 triệu đồng năm 1998 khác xa với 1 triệu đồng năm 2008. Thế nhưng, một khi chưa có văn bản mới sửa đổi bổ sung thì các qui định này vẫn có hiệu lực thi hành.
    Tôi đồng ý với bạn ducbao rằng cần phải nêu rõ theo tội danh gì, điều luật nào thì mới trả lời chính xác được. Tuy vậy, bạn Vietanhhs có thể tham khảo Nghị quyết 02 ngày 17/4/2003 của HĐTP TAND TC khi hướng dẫn về Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo điều 249:

                    NGHỊ QUYẾT

  CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/2003/NQ-HĐTP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
  .........................................

  7. Về các tình tiết "với quy mô lớn", "thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn" quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.
  ....
  7.3. "Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn" được xác định như sau:

  a. Thu lợi bất chính từ năm triệu đồng đến dưới mười lăm triệu đồng là lớn;

  b. Thu lợi bất chính từ mười lăm triệu đồng đến dưới bốn mươi lăm triệu đồng là rất lớn;

  c. Thu lợi bất chính từ bốn mươi lăm triệu đồng trở lên là đặc biệt lớn.

   
  Báo quản trị |  
 • #28044   19/10/2009

  Vietanhhs
  Vietanhhs

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý với khối lượng bao nhiêu thì phạm tội?

  Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý với khối lượng bao nhiêu thì được coi là phạm tội? Và cần phân biệt tội về ma tuý và tội nuôn bán hàng cấm như thế nào? Xin các luật sư tư vấn giúp!
   
  Báo quản trị |  
 • #28045   03/06/2008

  XuanHan
  XuanHan
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 3672
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Chất ma tuý với khối lượng bao nhiêu thì phạm tội ?

      Xin trích nguyên điều luật (để còn nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật nữa!)
      Điều 194 (Bộ luật Hình sự): Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.
      1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy  năm.
      2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
      a) Có tổ chức;
      b) Phạm tội nhiều lần;
      c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
      d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
      đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
      e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;
      g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;
      h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;
      i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;
      k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;
      l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;
      m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  hai mươi gam đến dưới một trăm gam;
      n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;
      o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;
      p) Tái phạm nguy hiểm.
      3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:
      a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;
      b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;
      c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;
      d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;
      đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;
      e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  một trăm gam đến dưới ba trăm gam;
      g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm  năm mươi mililít đến dưới  bảy trăm năm mươi mililít;
      h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.
      4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
      a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;
      b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;
      c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;
      d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;
      đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;
      e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  ba trăm gam trở lên;
      g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;
      h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.
      5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
      Như vậy căn cứ Điều 194 Bộ luật Hình sự, có thể thấy rằng điều luật không quy định số lượng tối thiểu, mà hành vi vi phạm với số lượng thực tế bao nhiêu sẽ có ý nghĩa trong việc định khung và lượng hình phạt. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo thêm Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 để được rõ hơn.
      Còn về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm được áp dụng theo Điều 155 Bộ luật hình sự. Đương nhiên ma túy cũng là hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, nhưng do tính chất “đặc biệt” của nó mà đã được tách ra và được quy định bởi một chương riêng trong Bộ luật Hình sự. Vì vậy, khi đọc khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự bạn sẽ thấy cụm từ: nếu không thuộc các trường hợp vi phạm các tội về ma túy. Cụ thể:
      “Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán  hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại các điều 153, 154, 156, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại  các Điều  193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236  và 238 của Bộ luật này, thì  bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”.

   
  Báo quản trị |  
 • #28046   03/06/2008

  Vietanhhs
  Vietanhhs

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bạn! Câu trả lời của bạn đối với mình thật bổ ích. Mình cũng có ý nghĩ như câu trả lời của bạn nhưng còn đang nghi hoặc. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều!
   
  Báo quản trị |  
 • #28047   04/11/2008

  hoahongcogai_149
  hoahongcogai_149

  Sơ sinh

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn! tôi có một thắc mắc mong được chỉ giúp.

  Nếu người sử dụng thuốc gây nghiện, khi mua về sử dụng và bị công an bắt khi trên người đang tàng chữ chấ gây nghiện đó. Vậy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Nếu đó là sử dụng lần đầu? Và người tàng trữ đẻ sử dụng chất gây nghiện đó sẽ bị phạt theo khoản 1( Điều 194) hay  khoản 1( Điều 201)?
  Mong các bạn giúp tôi nhé!
   
  Báo quản trị |  

Chủ đề đã khép lại!