DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tp.HCM thí điểm giao, cho thuê các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có nhiều trường hợp khu đất có diện tích và hình thể đất nhỏ hẹp, không đủ chuẩn quy hoạch đô thị xây dựng, có nguồn gốc do Nhà nước quản lý có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng để hợp khối, trên cơ sở thỏa thuận hoặc không có tranh chấp.

Trên thực tế, nhu cầu sử dụng đất đối với các khu đất này để hợp khối với nhà hiện hữu của người dân tương đối nhiều tại thành phố.

Dựa vào tình hình thực tế đó, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TP.HCM (dự thảo Quyết định).

Việc ban hành Quyết định này sẽ góp phần giải quyết vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề đối với địa bàn thí điểm TP.HCM, từ đó có chính sách đối với các tỉnh trên địa bàn cả nước.

 

  • Theo quy định pháp luật đất đai:

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (huyện);

Việc quản lý sử dụng đất đai tại địa phương, xem xét nhu cầu sử dụng đất và điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân do UBND cấp tỉnh (huyện) quyết định.

Do đó, nếu UBND cấp tỉnh (huyện) xét thấy các phần đất nêu trên không còn sử dụng làm lối thông hành địa dịch, không còn sử dụng làm cống thoát nước chung; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; không có tranh chấp, khiếu nại của các hộ liền kề khác thì có thể xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất phần đất này cho một hộ liền kề (trong trường hợp do một hộ sử dụng hoặc do thỏa thuận thống nhất giữa các chủ sử dụng liền kề về ranh giới sử dụng đất) hoặc áp dụng hình thức “bán đấu giá” công khai (trong trường hợp nhiều chủ sử dụng liền kề không thống nhất, thỏa thuận được ranh đất sử dụng) cho hộ dân có nhà đất liền kề và có nhu cầu sử dụng theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và theo giá thị trường để chủ hộ hợp khối với nhà hiện hữu; một mặt vừa đảm bảo tính mỹ quan đô thị, an ninh khu vực, mặt khác Nhà nước thu được tiền sử dụng đất cho ngân sách.

Theo UBND TP.HCM, về nguyên tắc, điều kiện chung thì các khu đất thuộc khoảng hở có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND Thành phố.

Trường hợp lớn hơn diện tích tối thiểu thì có hình thể đặc biệt, nhỏ hẹp mà không thể bố trí sử dụng vào mục đích công cộng của địa phương; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; không có tranh chấp, khiếu nại, không vi phạm các quy định pháp luật đất đai; có cam kết đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Nếu các chủ sử dụng đất liền kề thỏa các nguyên tắc, điều kiện nêu trên thì UBND quận, huyện ban hành Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và UBND Thành phố ban hành Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức.

Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường đối với phần đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề gồm 02 trường hợp:

- Trường hợp khu đất đang do 01 hộ sử dụng làm thông hành địa dịch; trường hợp khu đất do nhiều chủ sử dụng đất liền kề cùng sử dụng: nếu các chủ sử dụng đất liền kề thỏa thuận, thống nhất được việc phân chia ranh đất thì giải quyết theo quy định pháp luật; nếu các chủ sử dụng đất liền kề không thỏa thuận, thống nhất được việc phân chia ranh đất thì áp dụng hình thức “bán đấu giá” công khai cho các sử dụng đất liền kề.

- Trường hợp không có người tham gia thì Nhà nước giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất giữa các chủ sử dụng đất liền kề.

Việc Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (điều kiện, thẩm quyền, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục) đã được Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể.

Tuy nhiên, trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhỏ hẹp cho chủ sử dụng đất liền kề với mục đích hợp thửa làm đất ở không thuộc trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 118 Luật Đất đai, mà thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trong “các trường hợp khác” là của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Mặt khác, việc giao đất có diện tích nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề để hợp khối theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất có thể không khả thi vì chỉ có người sử dụng đất liền kề có khả năng hợp khối mới đủ điều kiện tham gia đấu giá. 

Từ những cơ sở nêu trên, căn cứ thẩm quyền quy định tại điểm i khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép UBND Thành phố áp dụng hình thức giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất liền kề trong các trường hợp nêu trên.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 10 điều.

* Về phạm vi điều chỉnh: Quyết định quy định việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Các phần đất nhỏ hẹp theo quy định tại Quyết định này bao gồm thửa đất, khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc thửa đất, khu đất có diện tích lớn hơn diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định nhưng hình thể của thửa đất, khu đất không phù hợp để xây dựng nhà ở, công trình độc lập.

Việc giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với các phần đất nhỏ hẹp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không áp dụng quy định tại Quyết định này mà thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với các phần đất nhỏ hẹp có nguồn gốc do Nhà nước quản lý nhưng để bị lấn, bị chiếm thì giải quyết theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

* Về chủ thể áp dụng: cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật đất đai; Các đối tượng khác có liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* Về nội dung quy định: Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng liền kề; điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng liền kề; hình thức giao đất, cho thuê đất; xác định mục đích sử dụng đất khi thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng liền kề; giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; và thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Chi tiết xem thêm tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

  •  7459
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…