DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp các văn bản pháp luật đất đai

Vừa qua, Dân Luật nhận được nhiều yêu cầu tìm kiếm các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đất đai, để phục vụ các bạn đang học tập và làm việc liên quan đến lĩnh vực đất đai. Sau đây sẽ là tổng hợp các văn bản pháp luật đất đai (bao gồm các văn bản pháp luật từ trung ương đến địa phương).

Tổng hợp văn bản pháp luật đất đai

A. Luật

1. Luật đất đai 2013

B. Nghị định

1. Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

2. Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

4. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

5. Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

6. Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

7. Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

8. Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

9. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

C. Thông tư

1. Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

2. Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

3. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

4. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

5. Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

6. Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

7. Thông tư 09/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

8. Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

9. Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

10. Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

11. Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

12. Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

13. Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất

14. Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

15. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

16. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

17. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

18. Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai

19. Thông tư 42/2014/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

20. Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

21. Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

22. Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa

23. Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

D. Quyết định

1. Quyết định 1989/QĐ-BTC năm 2014 đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

2. Quyết định 1351/QĐ-BTNMT năm 2015 đính chính Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

3. Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

E. Văn bản khác

1. Công văn 7810/BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn về miễn, giảm tiền thuê đất đối với một số trường hợp

2. Hướng dẫn 313/NHCS-TDNN năm 2016 về nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định 63/2015/QĐ-TTg

3. Hướng dẫn 329/NHCS-TDSV về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định 63/2015/QĐ-TTg

4. Công văn 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

5. Công văn 2505/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 triển khai nội dung quản lý đất đai khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành

6. Công văn 435/TCT-CS năm 2016 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

7. Công văn 1887/TCQLĐĐ-CDKĐĐ năm 2015 về trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

8. Công văn 5373/TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi về đất đai

9. Công văn 1953/TCT-CS năm 2015 vướng mắc hồ sơ về đất đai

10. Công văn 4974/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trước Luật Đất đai năm 2013

11. Công văn 14392/BTC-QLCS năm 2015 xử lý tồn tại về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013

12. Công văn 69/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2016 xác nhận thay đổi thông tin về tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

13. Công văn 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2015 về việc không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc

14. Công văn 1862/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo

15. Công văn 1407/TCQLĐĐ-CSPC năm 2014 trả lời Công văn 941/STNMT-VPĐK về xin ý kiến giải quyết đề nghị đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn

16. Công văn 1947/TCT-CS năm 2015 xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với chậm nộp hồ sơ khai nghĩa vụ tài chính về đất

17. Công văn 967/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2016 về thế chấp bằng quyền sử dụng đất

18. Công văn 4591/BTNMT-PC năm 2014 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

19. Công văn 890/TCT-CS năm 2016 về áp dụng văn bản thu hồi đất

20. Công văn 4070/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với bán tài sản thế chấp để thi hành án

21. Công văn 7306/BTC-TCT năm 2016 giải đáp vướng mắc về chính sách lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân

22. Công văn 2609/TCT-CS năm 2014 xác định đối tượng thu tiền sử dụng đất

23. Công văn 431/TCT-CS năm 2016 vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất

24. Công văn 4498/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng là bất động sản

25. Công văn 2459/TCT-CS năm 2015 xác định đối tượng nộp tiền sử dụng đất

26. Công văn 948/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất

27. Công văn 2345/TCT-HTQT năm 2015 xác định giá trị bất động sản trong tổng tài sản của công ty

28. Công văn 7519/BTC-QLCS năm 2015 xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước

29. Công văn 532/TCT-CS năm 2016 về thu tiền sử dụng đất đối với đất được giao trái thẩm quyền có diện tích đất thay đổi do đo lại

30. Công văn 119/BXD-QLN năm 2015 về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

31. Công văn 16576/BTC-QLCS năm 2015 sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

32. Công văn 14972/BTC-QLCS năm 2016 xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất

33. Công văn 3267/TCT-CS năm 2016 khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất

E. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

Danh sách văn bản quy định về bảng giá đất tại 63 tỉnh, thành phố:

Tỉnh thành

Văn bản quy định

Tỉnh thành

Văn bản quy định

An Giang

Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND

Khánh Hòa

Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang

Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND

Bắc Giang

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2014

Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2014

Kon Tum

Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND

Bắc Kạn

Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND

Lai Châu

Nghị quyết 112/2014/NQ-HĐND

Bạc Liêu

Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND

Lâm Đồng

Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND

Bắc Ninh

Nghị quyết 154/2014/NQ-HĐND17

Lạng Sơn

Nghị quyết 153/2014/NQ-HĐND

Bến Tre

Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Lào Cai

Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

Bình Định

Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Long An

Nghị quyết 171/2014/NQ-HĐND

Bình Dương

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND8

Nghị quyết 57/NQ-HĐND8 năm 2015

Nam Định

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND

Bình Phước

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND

Nghệ An

Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND

Quyết định 108/2014/QĐ-UBND

Bình Thuận

Nghị quyết 68/2014/NQ-HĐND

Quyết định 59/2014/QĐ-UBND

Ninh Bình

Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND

Cà Mau

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND

Ninh Thuận

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND

Cần Thơ

Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND

Phú Thọ

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND

Cao Bằng

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2014

Phú Yên

Quyết định 56/2014/QĐ-UBND

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND

Quyết định 59/2016/QĐ-UBND

Quyết định 62/2016/QĐ-UBND

Quyết định 66/2016/QĐ-UBND

Đà Nẵng

Nghị quyết 79/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND

Quyết định 50/2014/QĐ-UBND

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Quảng Bình

Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND

Đắk Lắk

Nghị quyết 136/2014/NQ-HĐND

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

Quảng Nam

Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND

Đắk Nông

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND

Quảng Ngãi

Nghị quyết 40/2014/NQ-HĐND

Điện Biên

Nghị quyết 353/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh

Nghị quyết 174/2014/NQ-HĐND

Quyết định 3238/QĐ-UBND năm 2014

 

Đồng Nai

Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND

Quảng Trị

Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp

Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND

Sóc Trăng

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND

Gia Lai

Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

Sơn La

Nghị quyết 103/2014/NQ-HĐND

Hà Giang

Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND

Tây Ninh

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND

Hà Nam

Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND

Thái Bình

Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

Hà Nội

Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND

Thái Nguyên

Nghị quyết 60/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa

Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND

Hải Dương

Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND15

Thừa Thiên Huế

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND

Quyết định 75/2014/QĐ-UBND

Hải Phòng

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2014

Quyết định 2970/2014/QĐ-UBND

Tiền Giang

Nghị quyết 122/2015/NQ-HĐND

Hậu Giang

Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Trà Vinh

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND

Hòa Bình

Nghị quyết 109/NQ-HĐND năm 2014

Tuyên Quang

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND

TP.HCM

Nghị quyết 29/2014/NQ-HĐND

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Long

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2014

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND

Hưng Yên

Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc

Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND

 

 

Yên Bái

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND

F. Quyết định của Ủy ban nhân dân

Tra cứu hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại 63 tỉnh, thành tại đây

P/S: Ngoài ra, nếu cần hỗ trợ tìm văn bản liên quan đến đất đai, các bạn có thể yêu cầu tại đây.

  •  1180
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…