Tổng cục thuế mâu thuẩn với chính mình- về lương Giám đốc Cty tư nhân+ TNHH MTV

Chủ đề   RSS   
 • #426695 08/06/2016

  ketoana2
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 2113
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 14 lần


  Tổng cục thuế mâu thuẩn với chính mình- về lương Giám đốc Cty tư nhân+ TNHH MTV

  các anh chị nào có kinh nghiệm, thời gian hỏi hay giải đáp giúp với  theo Số: 727/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN   gày 3 tháng 03 năm 2015

   

  thì lương của lương giám đốc cty tư nhân+ TNHH MTV không đựoc tính chi phí

  Nhưng trứơc đó theo CV 
     

  Số: 4568/TCT-TNCN  V/v: Chính sách thuế TNCN., ngày 16 tháng 10 năm 2014

  Thì lại đựoc tính chi phí


  Cả 2 công văn đều căn cứ vào Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 . Nhưng Trả lời trứoc sau bất nhất thế này, DN biết tính sao.
   

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------
  Số: 727/TCT-CS
  V/v chính sách thuế TNDN
  Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2015

  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
  Trả lời công văn số 5248/CT-THNVDT ngày 11/12/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) liên quan đến tiền lương, tiền công của chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:
  "d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh."
  Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.
  Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Vụ PC; Vụ CST (BTC);
  - Cục TCDN;
  - Vụ PC - TCT;
  - Lưu: VT, CS (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  --------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Số: 4568/TCT-TNCN
  V/v: Chính sách thuế TNCN.
  Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014

  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2916/CT-TTHT ngày 25/7/2014 của Cục thuế tỉnh Nam Định về chính sách thuế đối với công ty TNHH một thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
  “d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”
  Tại Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
  “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

  Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế (TCT);
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Lưu: VT, TNCN (2b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn

   

   
  3620 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận