Toàn văn điểm mới Luật Quốc phòng 2018

Chủ đề   RSS   
 • #496074 04/07/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 734 lần


  Toàn văn điểm mới Luật Quốc phòng 2018

  >>> Toàn văn điểm mới Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

  Được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 08/6/2018 với 88,3% đại biểu tán thành. Sau đây mình sẽ đi sâu phân tích toàn bộ những điểm mới nổi bật của Luật Quốc phòng 2018 so vơi Luật quốc phòng 2005

  Luật Quốc phòng (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thay thế Luật Quốc phòng 2005

  Trước tiên mình sẽ điểm qua những nội dung chính của Luật:

  Luật gồm 7 chương, 40 điều, giảm 10 điều so với quy định hiện hành, cụ thể:

  chương I: Những quy định chung

  chương II: Hoạt động cơ bản về quốc phòng

  Chương III: Tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm

  Chương IV: Lực lượng vũ trang nhân dân

  Chương V : Bảo đảm quốc phòng   

  Chương VI: Nhiệm vụ, quyền bạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng

  Chương VII: Điều khoản thi hành               

  Luật Quốc phòng (sửa đổi) quy định nguyên tắc, chính sách; hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

  Mình sẽ cập nhật nhanh nhất cho các bạn về toàn bộ những điểm mới của Luật quốc phòng (sửa đổi)

   

   

   
  8190 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #496076   04/07/2018

  MinhPig
  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 734 lần


   

  Luật quốc phòng 2018

  Luật quốc phòng 2005

  Căn cứ pháp lý

  1. Mở rộng phạm vi điều chỉnh

   

  tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; bảo đảm quốc phòng

   

  Không quy định những nội dung này

  Điều 1 Luật Quốc phòng 2018

   

  Bỏ nội dung quy định về đối tượng áp dụng

  Có nội dung này

   

  2. Nguyên tắc hoạt động

  Khẳng định Củng cố, tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyền

  Không quy định nội dung này

  Điều 3 Luật Quốc phòng 2018

  3. Chính sách của Nhà nước về quốc phòng

  - thay đổi tiêu đề từ Chính sách quốc phòng thành Chính sách của Nhà nước về quốc phòng

   

  - Bổ sung nhiều chính sách mới:

   + Huy động nguồn lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

  + Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, tài chính, tinh thần cho quốc phòng trên nguyên tắc tự nguyện, không trái với pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế.

  + Phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  + Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; có chính sách đặc thù ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng.

   

  Không quy định những nội dung này

  Điều 4 Luật Quốc phòng 2018

  4. Quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng

  - Bổ sung về quyền và nghĩa vụ:

  + Công dân được tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; giáo dục quốc phòng và an ninh; trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật.

  + Công dân bình đẳng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

  Không quy định những nội dung này

  Điều 5 Luật Quốc phòng 2018

  5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng

  Bổ sung quy định về về nội dung này

  Không quy định về nội dung này

  Điều 6 Luật Quốc phòng 2018

  Còn nữa,...

   

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 04/07/2018 11:50:44 SA
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  katani (14/05/2019) soledad_89 (18/07/2019)
 • #496255   07/07/2018

  MinhPig
  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 734 lần


  6. Quy định về nền quốc phòng toàn dân

  Đưa ra quy định thành một điều riêng

  - Bổ sung Nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân:

  + Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng;
   
  + Đối ngoại quốc phòng;
   
  + Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại;
   
  + Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh.
   

  Nằm trong mục giải thích từ ngữ

   

  Quy định hiện hành không có những nội dung đó

  Điều 7 Luật Quốc phòng 2018

  7.Phòng thủ quân khu

  Quy định này được bổ sung trong Luật quốc phòng 2018

  Không có nội dung này

  Điều 8

  8. khu vực phòng thủ

  Được đưa ra thành một điều khoản riêng, quy định nhiêm vụ khu vực phòng thủ,Khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội là bộ phận hợp thành phòng thủ đất nước,...

  Nằm trong phần giải thích từ ngữ không quy định về nhiệm vụ cũng như các nội dung có liên quan.

  Điều 9

  9. Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Bổ sung nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh:

  - Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
   
   
  - Giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và quy định khác của pháp luật có liên quan.
   

  Không có nội dung này

  Điều 10

   

  10. Động viên quốc phòng

  Là nội dung được quy định mới đưa ra nhiệm vụ cũng như khái niệm của động viên quốc phòng

  Không có nội dung này

  Điều 11

  11. Công nghiệp quốc phòng, an ninh

  Quy định:

  Nguyên tắc, chính sách, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động, quy hoạch, kế hoạch, nguồn lực, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Không có nội dung này

  Điều 12

  12. Phòng thủ dân sự

  Thay đổi nội dung tiêu đề từ Vị trí phòng thủ dân sự sang Phòng thủ dân sự

   

  Bổ sung nhiệm vụ phòng thủ dân sự

  Không có nội dung về nhiệm vụ phòng thủ dân sự

  Điều 13

  13. Đối ngoại quốc phòng

  Quy định mới về nội dung này về khái niêm, nhiệm vụ, nội dung nguyên tắc

  Không có nội dung này

  Điều 14

  14.   Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng

  Quy định mới về nội dung này

  Bổ sung Nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng bao gồm:

   
  + Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, vùng, địa phương, các dự án quan trọng quốc gia, khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược phải kết hợp với quốc phòng, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc;
   
   
   
  + Một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.

  Không có nội dung này

  Điêu 15

   

  15. Công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương

  Là nội dung được quy định mới

  Không có nội dung này

  Điều 16

  16. Ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

  Bổ sung nội dung:

  + Khi không còn tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
   

  Không có nội dung này

  Điều 18

  17. Thiết quân luật

  Bổ sung các nội dung về:

  + Các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong thời gian thi hành lệnh thiết quân luật 

   
  + Mọi hoạt động tại địa phương thiết quân luật phải tuân thủ lệnh thiết quân luật và các biện pháp đặc biệt.
   
  + Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy đơn vị quân đội, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan thi hành lệnh thiết quân luật, lệnh bãi bỏ lệnh thiết quân luật.

  Không có nội dung này

  Điều 21

   

  18. Giới nghiêm

  Bổ sung các nội dung sau:

  Lệnh giới nghiêm phải xác định nội dung sau:
   
  + Khu vực giới nghiêm;
   
  +  Đơn vị đảm nhiệm và nhiệm vụ thi hành lệnh giới nghiêm;
   
  + Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khu vực giới nghiêm;
   
  + Quy tắc trật tự xã hội cần thiết ở khu vực giới nghiêm.
   
   
  -  Các biện pháp được áp dụng trong thời gian giới nghiêm
   
   
  - Chính phủ quy định trình tự ban bố lệnh giới nghiêm; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thi hành lệnh giới nghiêm.

  Không có nội dung này

  Điều 22

  19. Nguyên tắc hoạt động và trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân

  Bổ sung Trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân

   
  + Trong thi hành lệnh thiết quân luật, giới nghiêm thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
   
   
  + Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia và quy định khác của pháp luật có liên quan;
   
   
  + Khi tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh;
   
   
  e) Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia phòng, chống, khắc phục sự cố, thiên tai, dịch bệnh, việc sử dụng lực lượng vũ trang do Chính phủ quy định.
   

  Không có nội dung này

  Điều 24

  20. Quân đội nhân dân

  Bổ sung :

  - chức năng, nhiệm vụ 

  - Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân 

  Không có nội dung này

  Điều 25

  21. Công an nhân dân

  Bổ sung:

  - chức năng, nhiệm vụ 

  - Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng.

  Không có nội dung này

  Điều 26

  22. Dân quân tự vệ

  Bổ sung:

  - Nhà nước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp

  Không có nội dung này

  Điều 27

  23.  Chỉ huy Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ

  Bổ sung:

  Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân.

  Không có nội dung này

  Điều 28

  24. Bảo đảm nguồn lực tài chính

  Bổ sung:

  ưu tiên đầu tư ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng và một số lực lượng Quân đội nhân dân tiến thẳng lên hiện đại.

  Không có nội dung này

  Điều 30

  25. Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng

  Quy định cụ thể về Tài sản phục vụ quốc phòng:

  - Tài sản công
   
  -  Tài sản trưng mua, trưng dụng,

  Không có nội dung này

  Điều 31

  26. Bảo đảm phục vụ quốc phòng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và đối ngoại

  Quy định mới về nội dung này

  Không có nội dung này

  Điều 32

  27. Bảo đảm hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân

  Quy định mới về nội dung này

  Không có nội dung này

  Điều 33

  28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng

  Bổ sung nhiệm vụ:

  + Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng
   
  + Xây dựng, quản lý, chỉ huy Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng;
   
  + Chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và công tác quốc phòng.
   

  Không có nội dung này

  Điều 35

  29.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành trung ương

  Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn:

  - Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Quốc phòng định kỳ hoặc đột xuất thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng;

  Không có nội dung này

  Điều 36

  30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

  Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn:

  - Quyết định chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên; quyết định chủ trương, biện pháp kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng, kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại của địa phương;

  - Quyết định ngân sách bảo đảm cho hoạt động quốc phòng của địa phương;

  Không có nội dung này

  Điều 37

  31.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp

  Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn:

  - chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với Bộ đội địa phương, lực lượng dự bị động viên, Dân quân tự vệ;

   
  - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác về quốc phòng theo quy định của pháp luật.

   

   

   

   

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 07/07/2018 11:30:33 SA
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  katani (14/05/2019) soledad_89 (18/07/2019)