thuế thu nhập doanh nghiep

Chủ đề   RSS   
 • #338915 14/08/2014

  vutam1984

  Female
  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thuế thu nhập doanh nghiep

  xin chào luật sư

  doanh nghiep em La CT TNHH 1 thành viên mới thành lập T8/2014, đóng thuế theo PP trực tiếp,

  vậy luật sư cho em hỏi CT em có được miễn thuế Thu nhập trong 2 năm đầu không

   
  2798 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #340989   25/08/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Phải tùy thuộc là công ty kinh doanh cái gì chứ, đâu phải cứ mới thành lập là được miễn. Xem thêm trong Luật thuế TNDN 2013 nhé.

  Điều 13. Ưu đãi v thuế sut

  1. Áp dng thuế sut 10% trong thi gian mười lăm năm đi vi:

  a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hiện d án đầu tư mới tại đa bàn có điu kin kinh tế -xã hi đbiệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

  b) Thu nhập ca doanh nghip t thc hiện d án đu tư mi, bao gm: nghiên cu khoahc và phát triển công nghệ; ứng dụng công ngh cao thudanh mc ng ngh cao đượcưu tiên đu tư phát trin theo quy định ca Lut công ngh cao; ươm tạo công ngh cao, ươmtạo doanh nghip công ngh caođu tư mạo hiểm cho phát trin công ngh cao thuc danhmc công ngh cađược ưu tiên đầu tư phát triển theo quđnh ca Luật công ngh cao; đutư xây dựng - kinh doanh cơ s ươm tạo công ngh cao, ươm tạo doanh nghip cônnghệcao; đu tư phát trin  s h tng đặc biệt quan trọng ca Nhà nước thequđịncpháplutsản xusản phẩm phần mmsản xuất vliu composit, các loi vliu xây dng nhẹ, vậtliệu quý hiếm; sản xuất năng lưntái to, năng lưng sạch, năng lưng t việc tiêu hủy chấtthi; phát trin cônngh sinh hc; bo vệ môi trưng;

  c) Thu nhp ca doanh nghiệp công ngh cao, doanh nghip nông nghing dụng công nghệ cao theo quy định cLuật công nghệ cao;

  d) Thu nhp ca doanh nghiệp t thc hiện d án đu tư mới trong lĩnvc sn xuất (trừ dựán sn xuất mặt hàng thuc din chu thuế tiêu th đặc bitd án khai thákhoáng sn) đápng mt trong hai tiêu chí sau:

  - D án  quy mô vốn đu tư ti thiu sáu ngn t đồng, thc hin gingân không quá banăm k t ngày được cấp Giấy chng nhn đu tư và  tổndoanh thu tối thiu đạt mườinghìn t đng/năm, chậm nhất sau ba năm k từ năm có doanh thu;

  - D án  quy mô vốn đu tư ti thiu sáu ngn t đồng, thc hin gingân khônquá banăm kể từ ngày đưc cấp Giấy chnnhđtư và sử dụng trên bnghìn lao đng.

  2. Áp dng thuế sut 10% đi vi:

  a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hiện hoạt đng xã hi hoá tronlĩnh vgiáo dc -đào to, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường;

  b) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư - kinh doanh nhà ở xã hi đ bán, chothuê, cho thuê mua đi vi các đi tưng quy định ti Điều 53 cLuật nhà ở;

  c) Thu nhp ca cơ quan báo chí từ hot đng báo in, kể cả qung cáo trêbáo in theo quy địnhca Lut báo chí; thu nhp ca  quan xuất bn t hođộng xut bn theo quy đnh cLutxut bản;

  dThnhp cdoannghittrng, chăm cbảo vệ rngnuôtrồng nông, lâm, thy sảnở đa bàn  điều kiện kinh tế - xã hi khó khăn; sản xut, nhân và lai to giống cây trng, vtnuôi; sản xut, khai thác và tinh chế muối, trừ sn xuất mui quy định tại khoản 1 Điu 4 caLuật này; đu tư bquản nông sn sau thu hoch, bo qun nông sn, thủy sản và thực phm;

  đ) Thu nhập ca hp tác xã hot động trong lĩnh vc ng nghip, lâm nghip, ngư nghip,diêm nghip không thuc địa bàn có điu kin kinh tế - xã hi khó khăn hoặc địa bàn  điukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhp chợp tác xã quy đnh tại khon Điu 4cLut y.

  3. Áp dng thuế sut 20% trong thi gian mười năm đi với:

  a) Thu nhp ca doanh nghiệp t thc hiện d án đu tư mới tại địa bàn có điu kin kinh tế -xã hi khó khăn;

  b) Thu nhập ca doanh nghip t thc hiện d án đu tư mi, bao gm: sản xut thép caocp; sn xut sn phm tiết kiệm năng lưng; sn xut mámóc, thiết b phc v cho sảnxut ng nghip, lâm nghip, ngư nghip, diêm nghip; sản xuất thiết b tưi tiêu; sn xut,tinh chế thc ăn gia súc, gia cầmthu sản; phát triển ngành ngh truyền thống.

  T ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhp ca doanh nghip quy định tkhon này được ápdng thuế sut 17%.

  4. Áp dụng thuế sut 20% đi với thu nhp ca Qu tín dụng nhân dân và t chtài chính vi mô.

  Từ ngày 01 thán01 năm 2016thu nhca Qu tín dng nhâdân và tổ chc tài chính vi môđược áp dng thuế suất 17%.

  5. Đi vi d án cần đặc biệt thu hút đu tư  quy mô lớn và công nghệ cao thì thi gian ápdng thuế sut ưu đãi  th kéo dài thêm, nhưng thi gian kéo dài thêm không quá mười lămnăm.

  6. Thời gian áp dng thuế suất ưu đãi quy đnh tại Điu này được tính từ năm đầu tiên d ánđu tư mới ca doanh nghip  doanh thu; đi với doannghiệp công ngh cao, doanhnghip nông nghip ứng dụng công ngh cao được tính t ngày được cp giấy chứng nhn làdoanh nghiệp công ngh cao, doannghiệp nông nghiệp ng dng công nghệ cao; đi vi dán ứndụng công nghệ cao được nh t ngày được cp giấy chứng nhn d án ứng dng côngnghệ cao.

  Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành Điều này.

   
  Báo quản trị |