Hiển thị 1-20 trong 58 thuật ngữ
3 Trang 123>
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
WAFC (World Area Forecast Center): Trung tâm dự báo thời tiết toàn cầu. 12/2007/QĐ-BGTVT
WAFC (World Area Forecast Center): Trung tâm dự báo thời tiết toàn cầu. 12/2007/QĐ-BGTVT
WAFC (World Area Forecast Center): Trung tâm dự báo thời tiết toàn cầu. 12/2007/QĐ-BGTVT
WAFC (World Area Forecast Center): Trung tâm dự báo thời tiết toàn cầu. 12/2007/QĐ-BGTVT
WAP gateway là Cổng WAP 269/BTTTT-ƯDCNTT
WAP gateway là Cổng WAP 269/BTTTT-ƯDCNTT
WAP gateway là Cổng WAP 269/BTTTT-ƯDCNTT
WAP gateway là Cổng WAP 269/BTTTT-ƯDCNTT
WB World Bank (Ngân hàng Thế giới) 88/2005/TTLT-BTC-BYT
WB World Bank (Ngân hàng Thế giới) 88/2005/TTLT-BTC-BYT
WB World Bank (Ngân hàng Thế giới) 88/2005/TTLT-BTC-BYT
WB World Bank (Ngân hàng Thế giới) 88/2005/TTLT-BTC-BYT
Web browser là Trình duyệt web được cài đặt trên trên máy vi tính của người sử dụng, hỗ trợ gửi/nhận thư, ví dụ Internet Explorer, Mozilla Firefox… 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web browser là Trình duyệt web được cài đặt trên trên máy vi tính của người sử dụng, hỗ trợ gửi/nhận thư, ví dụ Internet Explorer, Mozilla Firefox… 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web browser là Trình duyệt web được cài đặt trên trên máy vi tính của người sử dụng, hỗ trợ gửi/nhận thư, ví dụ Internet Explorer, Mozilla Firefox… 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web browser là Trình duyệt web được cài đặt trên trên máy vi tính của người sử dụng, hỗ trợ gửi/nhận thư, ví dụ Internet Explorer, Mozilla Firefox… 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file(FTP), thư điện tử (Mail), nội dung trang web hay dữ liệu khác. Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. 106/QĐ-UBCK
Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file(FTP), thư điện tử (Mail), nội dung trang web hay dữ liệu khác. Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. 106/QĐ-UBCK
Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file(FTP), thư điện tử (Mail), nội dung trang web hay dữ liệu khác. Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. 106/QĐ-UBCK
Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file(FTP), thư điện tử (Mail), nội dung trang web hay dữ liệu khác. Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. 106/QĐ-UBCK
Web page Là tài liệu được viết bằng ngôn ngữ HTML hoặc XHTML và đặt trên mạng Internet qua một địa chỉ duy nhất và cố định được gọi là URL. Một trang thông tin có thể là một hoặc nhiều trang hợp lại, trang này ở trong trang kia 6486/BNN-VP
Web page Là tài liệu được viết bằng ngôn ngữ HTML hoặc XHTML và đặt trên mạng Internet qua một địa chỉ duy nhất và cố định được gọi là URL. Một trang thông tin có thể là một hoặc nhiều trang hợp lại, trang này ở trong trang kia 6486/BNN-VP
Web page Là tài liệu được viết bằng ngôn ngữ HTML hoặc XHTML và đặt trên mạng Internet qua một địa chỉ duy nhất và cố định được gọi là URL. Một trang thông tin có thể là một hoặc nhiều trang hợp lại, trang này ở trong trang kia 6486/BNN-VP
Web page Là tài liệu được viết bằng ngôn ngữ HTML hoặc XHTML và đặt trên mạng Internet qua một địa chỉ duy nhất và cố định được gọi là URL. Một trang thông tin có thể là một hoặc nhiều trang hợp lại, trang này ở trong trang kia 6486/BNN-VP
Web portal Nghĩa là Cổng thông tin điện tử 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web portal Nghĩa là Cổng thông tin điện tử 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web portal Nghĩa là Cổng thông tin điện tử 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web portal Nghĩa là Cổng thông tin điện tử 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web Services Nghĩa là Dịch vụ web 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web Services Nghĩa là Dịch vụ web 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web Services Nghĩa là Dịch vụ web 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web Services Nghĩa là Dịch vụ web 269/BTTTT-ƯDCNTT
Web services (dịch vụ web) Là các dịch vụ hoạt động trên nền tảng web, với bản chất là các phần mềm ứng dụng được thiết kế để tương tác liên thông với nhau trên môi trường mạng thông qua các chuẩn dựa trên XML. Với các đặc điểm đó, dịch vụ web được xem là một giải pháp, phương án kỹ thuật phục vụ công tác thiết kế và triển khai hệ thống thông tin theo mô hình SOA 282/BTTTT-ƯDCNTT
Web services (dịch vụ web) Là các dịch vụ hoạt động trên nền tảng web, với bản chất là các phần mềm ứng dụng được thiết kế để tương tác liên thông với nhau trên môi trường mạng thông qua các chuẩn dựa trên XML. Với các đặc điểm đó, dịch vụ web được xem là một giải pháp, phương án kỹ thuật phục vụ công tác thiết kế và triển khai hệ thống thông tin theo mô hình SOA 282/BTTTT-ƯDCNTT
Web services (dịch vụ web) Là các dịch vụ hoạt động trên nền tảng web, với bản chất là các phần mềm ứng dụng được thiết kế để tương tác liên thông với nhau trên môi trường mạng thông qua các chuẩn dựa trên XML. Với các đặc điểm đó, dịch vụ web được xem là một giải pháp, phương án kỹ thuật phục vụ công tác thiết kế và triển khai hệ thống thông tin theo mô hình SOA 282/BTTTT-ƯDCNTT
Web services (dịch vụ web) Là các dịch vụ hoạt động trên nền tảng web, với bản chất là các phần mềm ứng dụng được thiết kế để tương tác liên thông với nhau trên môi trường mạng thông qua các chuẩn dựa trên XML. Với các đặc điểm đó, dịch vụ web được xem là một giải pháp, phương án kỹ thuật phục vụ công tác thiết kế và triển khai hệ thống thông tin theo mô hình SOA 282/BTTTT-ƯDCNTT
Webservice Là một công nghệ dịch vụ trên web giúp trao đổi dữ liệu của các hệ thống với nhau 56/QĐ-ĐTĐL
Webservice Là một công nghệ dịch vụ trên web giúp trao đổi dữ liệu của các hệ thống với nhau 56/QĐ-ĐTĐL
Webservice Là một công nghệ dịch vụ trên web giúp trao đổi dữ liệu của các hệ thống với nhau 56/QĐ-ĐTĐL
Webservice Là một công nghệ dịch vụ trên web giúp trao đổi dữ liệu của các hệ thống với nhau 56/QĐ-ĐTĐL
3 Trang 123>