Hiển thị 1-20 trong 5254 thuật ngữ
263 Trang 12345>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Tá dược Là các chất, không phải là hoạt chất, đã được đánh giá đầy đủ về độ an toàn và được đưa vào hệ phân bố thuốc 2701/2001/QĐ-BYT
Tá dược Là các chất, không phải là hoạt chất, đã được đánh giá đầy đủ về độ an toàn và được đưa vào hệ phân bố thuốc 2701/2001/QĐ-BYT
Tá dược Là các chất, không phải là hoạt chất, đã được đánh giá đầy đủ về độ an toàn và được đưa vào hệ phân bố thuốc 2701/2001/QĐ-BYT
Tá dược Là các chất, không phải là hoạt chất, đã được đánh giá đầy đủ về độ an toàn và được đưa vào hệ phân bố thuốc 2701/2001/QĐ-BYT
Tabmis Là hệ thống thông tin tích hợp, được triển khai tại Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp, các cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyện và một số đơn vị sử dụng ngân sách theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo khả thi Dự án cải cách quản lý tài chính công. 107/2008/TT-BTC
Tabmis Là hệ thống thông tin tích hợp, được triển khai tại Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp, các cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyện và một số đơn vị sử dụng ngân sách theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo khả thi Dự án cải cách quản lý tài chính công. 107/2008/TT-BTC
Tabmis Là hệ thống thông tin tích hợp, được triển khai tại Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp, các cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyện và một số đơn vị sử dụng ngân sách theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo khả thi Dự án cải cách quản lý tài chính công. 107/2008/TT-BTC
Tabmis Là hệ thống thông tin tích hợp, được triển khai tại Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp, các cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyện và một số đơn vị sử dụng ngân sách theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo khả thi Dự án cải cách quản lý tài chính công. 107/2008/TT-BTC
Tác động môi trường Là bất kỳ một sự thay đổi nào gây ra cho môi trường, dù là có hại hoặc có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức gây ra. 3746/QĐ-UBND
Tác động môi trường Là bất kỳ một sự thay đổi nào gây ra cho môi trường, dù là có hại hoặc có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức gây ra. 3746/QĐ-UBND
Tác động môi trường Là bất kỳ một sự thay đổi nào gây ra cho môi trường, dù là có hại hoặc có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức gây ra. 3746/QĐ-UBND
Tác động môi trường Là bất kỳ một sự thay đổi nào gây ra cho môi trường, dù là có hại hoặc có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức gây ra. 3746/QĐ-UBND
Tác động thứ cấp là các tác động gián tiếp của các hoạt động liên quan tới môi trường sau một quá trình phức hợp. 01/2011/TT-BXD
Tác động thứ cấp là các tác động gián tiếp của các hoạt động liên quan tới môi trường sau một quá trình phức hợp. 01/2011/TT-BXD
Tác động thứ cấp là các tác động gián tiếp của các hoạt động liên quan tới môi trường sau một quá trình phức hợp. 01/2011/TT-BXD
Tác động thứ cấp là các tác động gián tiếp của các hoạt động liên quan tới môi trường sau một quá trình phức hợp. 01/2011/TT-BXD
Tác giả Chỉ cá nhân hoặc tổ chức đã tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn bằng chính sự lao động sáng tạo của mình 01/2008/QĐ-UBND
Tác giả Chỉ cá nhân hoặc tổ chức đã tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn bằng chính sự lao động sáng tạo của mình 01/2008/QĐ-UBND
Tác giả Chỉ cá nhân hoặc tổ chức đã tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn bằng chính sự lao động sáng tạo của mình 01/2008/QĐ-UBND
Tác giả Chỉ cá nhân hoặc tổ chức đã tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn bằng chính sự lao động sáng tạo của mình 01/2008/QĐ-UBND
Tác giả công trình là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra công trình. Đồng tác giả công trình là hai người hoặc nhiều người bằng lao động của mình cùng trực tiếp sáng tạo ra công trình. Những người chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả, đồng tác giả mà không trực tiếp tham gia sáng tạo ra công trình thì không được coi là tác giả, đồng tác giả công trình. 14/2010/TT-BKHCN
Tác giả công trình là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra công trình. Đồng tác giả công trình là hai người hoặc nhiều người bằng lao động của mình cùng trực tiếp sáng tạo ra công trình. Những người chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả, đồng tác giả mà không trực tiếp tham gia sáng tạo ra công trình thì không được coi là tác giả, đồng tác giả công trình. 14/2010/TT-BKHCN
Tác giả công trình là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra công trình. Đồng tác giả công trình là hai người hoặc nhiều người bằng lao động của mình cùng trực tiếp sáng tạo ra công trình. Những người chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả, đồng tác giả mà không trực tiếp tham gia sáng tạo ra công trình thì không được coi là tác giả, đồng tác giả công trình. 14/2010/TT-BKHCN
Tác giả công trình là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra công trình. Đồng tác giả công trình là hai người hoặc nhiều người bằng lao động của mình cùng trực tiếp sáng tạo ra công trình. Những người chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả, đồng tác giả mà không trực tiếp tham gia sáng tạo ra công trình thì không được coi là tác giả, đồng tác giả công trình. 14/2010/TT-BKHCN
Tác giả công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ Là người lao động trực tiếp sáng tạo ra công trình sáng tạo 88/2005/QĐ.UBND
Tác giả công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ Là người lao động trực tiếp sáng tạo ra công trình sáng tạo 88/2005/QĐ.UBND
Tác giả công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ Là người lao động trực tiếp sáng tạo ra công trình sáng tạo 88/2005/QĐ.UBND
Tác giả công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ Là người lao động trực tiếp sáng tạo ra công trình sáng tạo 88/2005/QĐ.UBND
Tác giả công trình; tác giả sáng kiến, sáng chế Là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra công trình, sáng kiến, sáng chế 09/2012/QĐ-UBND
Tác giả công trình; tác giả sáng kiến, sáng chế Là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra công trình, sáng kiến, sáng chế 09/2012/QĐ-UBND
Tác giả công trình; tác giả sáng kiến, sáng chế Là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra công trình, sáng kiến, sáng chế 09/2012/QĐ-UBND
Tác giả công trình; tác giả sáng kiến, sáng chế Là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra công trình, sáng kiến, sáng chế 09/2012/QĐ-UBND
Tác giả giống cây trồng Là người trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới; trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới thì họ là đồng tác giả 88/2010/NĐ-CP
Tác giả giống cây trồng Là người trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới; trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới thì họ là đồng tác giả 88/2010/NĐ-CP
Tác giả giống cây trồng Là người trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới; trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới thì họ là đồng tác giả 88/2010/NĐ-CP
Tác giả giống cây trồng Là người trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới; trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới thì họ là đồng tác giả 88/2010/NĐ-CP
Tác giả sáng kiến Là một hoặc nhiều người tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình 42/2012/QĐ-UBND
Tác giả sáng kiến Là một hoặc nhiều người tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình 42/2012/QĐ-UBND
Tác giả sáng kiến Là một hoặc nhiều người tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình 42/2012/QĐ-UBND
Tác giả sáng kiến Là một hoặc nhiều người tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình 42/2012/QĐ-UBND
263 Trang 12345>»