Hiển thị 1-20 trong 226 thuật ngữ
12 Trang 12345>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
R (Reagent) thuốc thử 15/2010/TT-BYT
R (Reagent) thuốc thử 15/2010/TT-BYT
R (Reagent) thuốc thử 15/2010/TT-BYT
R (Reagent) thuốc thử 15/2010/TT-BYT
Ra đa giám sát sơ cấp là hệ thống ra đa sử dụng các tín hiệu vô tuyến phản hồi. 63/2005/QĐ-BGTVT
Ra đa giám sát sơ cấp là hệ thống ra đa sử dụng các tín hiệu vô tuyến phản hồi. 63/2005/QĐ-BGTVT
Ra đa giám sát sơ cấp là hệ thống ra đa sử dụng các tín hiệu vô tuyến phản hồi. 63/2005/QĐ-BGTVT
Ra đa giám sát sơ cấp là hệ thống ra đa sử dụng các tín hiệu vô tuyến phản hồi. 63/2005/QĐ-BGTVT
Ra đa giám sát thứ cấp là hệ thống ra đa thứ cấp trong đó sử dụng các bộ thu phát (máy hỏi) và máy đáp. 63/2005/QĐ-BGTVT
Ra đa giám sát thứ cấp là hệ thống ra đa thứ cấp trong đó sử dụng các bộ thu phát (máy hỏi) và máy đáp. 63/2005/QĐ-BGTVT
Ra đa giám sát thứ cấp là hệ thống ra đa thứ cấp trong đó sử dụng các bộ thu phát (máy hỏi) và máy đáp. 63/2005/QĐ-BGTVT
Ra đa giám sát thứ cấp là hệ thống ra đa thứ cấp trong đó sử dụng các bộ thu phát (máy hỏi) và máy đáp. 63/2005/QĐ-BGTVT
Rã lưới là sự cố mất liên kết giữa các nhà máy điện, trạm điện dẫn đến mất điện một phần hay toàn bộ hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện quốc gia. 35/2007/QĐ-BCN
Rã lưới là sự cố mất liên kết giữa các nhà máy điện, trạm điện dẫn đến mất điện một phần hay toàn bộ hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện quốc gia. 35/2007/QĐ-BCN
Rã lưới là sự cố mất liên kết giữa các nhà máy điện, trạm điện dẫn đến mất điện một phần hay toàn bộ hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện quốc gia. 35/2007/QĐ-BCN
Rã lưới là sự cố mất liên kết giữa các nhà máy điện, trạm điện dẫn đến mất điện một phần hay toàn bộ hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện quốc gia. 35/2007/QĐ-BCN
Rà phá bom mìn, vật nổ Là hành động làm sạch khu vực bị ô nhiễm bằng việc dò tìm, xử lý (di dời hoặc phá hủy) tất cả các loại bom mìn, vật nổ trong khu vực 121/2012/TT-BQP
Rà phá bom mìn, vật nổ Là hành động làm sạch khu vực bị ô nhiễm bằng việc dò tìm, xử lý (di dời hoặc phá hủy) tất cả các loại bom mìn, vật nổ trong khu vực 121/2012/TT-BQP
Rà phá bom mìn, vật nổ Là hành động làm sạch khu vực bị ô nhiễm bằng việc dò tìm, xử lý (di dời hoặc phá hủy) tất cả các loại bom mìn, vật nổ trong khu vực 121/2012/TT-BQP
Rà phá bom mìn, vật nổ Là hành động làm sạch khu vực bị ô nhiễm bằng việc dò tìm, xử lý (di dời hoặc phá hủy) tất cả các loại bom mìn, vật nổ trong khu vực 121/2012/TT-BQP
Rà soát kỹ năng bay Là công việc do giáo viên bay thực hiện nhằm rà soát kiến thức và kỹ năng bay trong môi trường huấn luyện phù hợp với giấy phép lái tàu bay và năng định của giấy phép đó 01/2011/TT-BGTVT
Rà soát kỹ năng bay Là công việc do giáo viên bay thực hiện nhằm rà soát kiến thức và kỹ năng bay trong môi trường huấn luyện phù hợp với giấy phép lái tàu bay và năng định của giấy phép đó 01/2011/TT-BGTVT
Rà soát kỹ năng bay Là công việc do giáo viên bay thực hiện nhằm rà soát kiến thức và kỹ năng bay trong môi trường huấn luyện phù hợp với giấy phép lái tàu bay và năng định của giấy phép đó 01/2011/TT-BGTVT
Rà soát kỹ năng bay Là công việc do giáo viên bay thực hiện nhằm rà soát kiến thức và kỹ năng bay trong môi trường huấn luyện phù hợp với giấy phép lái tàu bay và năng định của giấy phép đó 01/2011/TT-BGTVT
Rà soát văn bản Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật, các quy phạm pháp luật riêng biệt thuộc lĩnh vực quản lý đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; các quy chế, quy định của Sở hiện đang còn hiệu lực thực hiện, nhằm phát hiện những văn bản, những quy định trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với thực tiễn đang áp dụng để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định 2692/QĐ-SGTVT
Rà soát văn bản Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật, các quy phạm pháp luật riêng biệt thuộc lĩnh vực quản lý đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; các quy chế, quy định của Sở hiện đang còn hiệu lực thực hiện, nhằm phát hiện những văn bản, những quy định trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với thực tiễn đang áp dụng để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định 2692/QĐ-SGTVT
Rà soát văn bản Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật, các quy phạm pháp luật riêng biệt thuộc lĩnh vực quản lý đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; các quy chế, quy định của Sở hiện đang còn hiệu lực thực hiện, nhằm phát hiện những văn bản, những quy định trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với thực tiễn đang áp dụng để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định 2692/QĐ-SGTVT
Rà soát văn bản Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật, các quy phạm pháp luật riêng biệt thuộc lĩnh vực quản lý đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; các quy chế, quy định của Sở hiện đang còn hiệu lực thực hiện, nhằm phát hiện những văn bản, những quy định trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với thực tiễn đang áp dụng để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định 2692/QĐ-SGTVT
Rà soát văn bản QPPL Là việc xem xét lại văn bản QPPL đã ban hành nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương hoặc quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ 20/2011/QĐ-UBND
Rà soát văn bản QPPL Là việc xem xét lại văn bản QPPL đã ban hành nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương hoặc quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ 20/2011/QĐ-UBND
Rà soát văn bản QPPL Là việc xem xét lại văn bản QPPL đã ban hành nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương hoặc quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ 20/2011/QĐ-UBND
Rà soát văn bản QPPL Là việc xem xét lại văn bản QPPL đã ban hành nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương hoặc quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ 20/2011/QĐ-UBND
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó, nhằm phát hiện những văn bản, quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn để tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 72/2011/QĐ-UBND
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó, nhằm phát hiện những văn bản, quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn để tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 72/2011/QĐ-UBND
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó, nhằm phát hiện những văn bản, quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn để tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 72/2011/QĐ-UBND
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó, nhằm phát hiện những văn bản, quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn để tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 72/2011/QĐ-UBND
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để xử lý bằng các hình thức thích hợp như sửa đổi, bổ sung,hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý 01/2009/TT-BCT
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để xử lý bằng các hình thức thích hợp như sửa đổi, bổ sung,hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý 01/2009/TT-BCT
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để xử lý bằng các hình thức thích hợp như sửa đổi, bổ sung,hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý 01/2009/TT-BCT
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để xử lý bằng các hình thức thích hợp như sửa đổi, bổ sung,hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý 01/2009/TT-BCT
12 Trang 12345>»