Hiển thị 1-20 trong 991 thuật ngữ
50 Trang 12345>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Q Lưu lượng dòng chảy của sông, kênh, mương, khe, rạch tiếp nhận nguồn nước thải 11/2012/QĐ-UBND
Q Lưu lượng dòng chảy của sông, kênh, mương, khe, rạch tiếp nhận nguồn nước thải 11/2012/QĐ-UBND
Q Lưu lượng dòng chảy của sông, kênh, mương, khe, rạch tiếp nhận nguồn nước thải 11/2012/QĐ-UBND
Q Lưu lượng dòng chảy của sông, kênh, mương, khe, rạch tiếp nhận nguồn nước thải 11/2012/QĐ-UBND
QA Bảo đảm chất lượng (Quality Assurance) 10/2007/TT-BTNMT
QA Bảo đảm chất lượng (Quality Assurance) 10/2007/TT-BTNMT
QA Bảo đảm chất lượng (Quality Assurance) 10/2007/TT-BTNMT
QA Bảo đảm chất lượng (Quality Assurance) 10/2007/TT-BTNMT
QC Kiểm soát chất lượng (Quality Control) 10/2007/TT-BTNMT
QC Kiểm soát chất lượng (Quality Control) 10/2007/TT-BTNMT
QC Kiểm soát chất lượng (Quality Control) 10/2007/TT-BTNMT
QC Kiểm soát chất lượng (Quality Control) 10/2007/TT-BTNMT
QCVN Là từ viết tắt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam 11/2010/TT-BGTVT
QCVN Là từ viết tắt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam 11/2010/TT-BGTVT
QCVN Là từ viết tắt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam 11/2010/TT-BGTVT
QCVN Là từ viết tắt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam 11/2010/TT-BGTVT
QCVN 02: 2008/BCT Là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp của Bộ Công Thương 11/2011/QĐ-UBND
QCVN 02: 2008/BCT Là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp của Bộ Công Thương 11/2011/QĐ-UBND
QCVN 02: 2008/BCT Là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp của Bộ Công Thương 11/2011/QĐ-UBND
QCVN 02: 2008/BCT Là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp của Bộ Công Thương 11/2011/QĐ-UBND
QCVN 02:2008 là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. 04/2010/QĐ-UBND
QCVN 02:2008 là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. 04/2010/QĐ-UBND
QCVN 02:2008 là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. 04/2010/QĐ-UBND
QCVN 02:2008 là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. 04/2010/QĐ-UBND
QCVN 02:2008/BCT Là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương 1792/2010/QĐ-UBND
QCVN 02:2008/BCT Là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương 1792/2010/QĐ-UBND
QCVN 02:2008/BCT Là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương 1792/2010/QĐ-UBND
QCVN 02:2008/BCT Là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương 1792/2010/QĐ-UBND
QFE (Atmospheric pressure at Aerodrome elevation or at runway threshold): Áp suất khí quyển tại mức cao cảng hàng không, sân bay hoặc tại ngưỡng đường cất hạ cánh. 12/2007/QĐ-BGTVT
QFE (Atmospheric pressure at Aerodrome elevation or at runway threshold): Áp suất khí quyển tại mức cao cảng hàng không, sân bay hoặc tại ngưỡng đường cất hạ cánh. 12/2007/QĐ-BGTVT
QFE (Atmospheric pressure at Aerodrome elevation or at runway threshold): Áp suất khí quyển tại mức cao cảng hàng không, sân bay hoặc tại ngưỡng đường cất hạ cánh. 12/2007/QĐ-BGTVT
QFE (Atmospheric pressure at Aerodrome elevation or at runway threshold): Áp suất khí quyển tại mức cao cảng hàng không, sân bay hoặc tại ngưỡng đường cất hạ cánh. 12/2007/QĐ-BGTVT
QHC Quy hoạch chung xây dựng đô thị 168/2008/QĐ-UBND
QHC Quy hoạch chung xây dựng đô thị 168/2008/QĐ-UBND
QHC Quy hoạch chung xây dựng đô thị 168/2008/QĐ-UBND
QHC Quy hoạch chung xây dựng đô thị 168/2008/QĐ-UBND
QHCT Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 168/2008/QĐ-UBND
QHCT Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 168/2008/QĐ-UBND
QHCT Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 168/2008/QĐ-UBND
QHCT Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 168/2008/QĐ-UBND
50 Trang 12345>»