Hiển thị 2001-2020 trong 2654 thuật ngữ
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Nhân vật không được chấp nhận (L. Persona non grata; viết tắt PNG), thuật ngữ dùng trong lĩnh vực ngoại giao chỉ một nhân vật ngoại giao bị chính quyền nước sở tại coi là không tốt, không chấp nhận sự có mặt của họ trên lãnh thổ nước mình. Thông thường, nhà nước sở tại trục xuất nhân vật đã bị tuyên bố là PNG. Các nguyên nhân dẫn tới việc một nhân vật ngoại giao bị coi là PNG thường là do thái độ tiêu cực của họ đối với nước sở tại, can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại, lạm dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, đã được thừa nhận chung đối với nhà ngoại giao. Hậu quả pháp lí quan trọng nhất của việc tuyên bố PNG là nước cử đại diện ngoại giao phải có nghĩa vụ triệu hồi đại diện của mình theo thời gian nêu trong tuyên bố PNG. Từ điển Luật học trang 353
Nhân vật không được chấp nhận (L. Persona non grata; viết tắt PNG), thuật ngữ dùng trong lĩnh vực ngoại giao chỉ một nhân vật ngoại giao bị chính quyền nước sở tại coi là không tốt, không chấp nhận sự có mặt của họ trên lãnh thổ nước mình. Thông thường, nhà nước sở tại trục xuất nhân vật đã bị tuyên bố là PNG. Các nguyên nhân dẫn tới việc một nhân vật ngoại giao bị coi là PNG thường là do thái độ tiêu cực của họ đối với nước sở tại, can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại, lạm dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, đã được thừa nhận chung đối với nhà ngoại giao. Hậu quả pháp lí quan trọng nhất của việc tuyên bố PNG là nước cử đại diện ngoại giao phải có nghĩa vụ triệu hồi đại diện của mình theo thời gian nêu trong tuyên bố PNG. Từ điển Luật học trang 353
Nhân vật không được chấp nhận (L. Persona non grata; viết tắt PNG), thuật ngữ dùng trong lĩnh vực ngoại giao chỉ một nhân vật ngoại giao bị chính quyền nước sở tại coi là không tốt, không chấp nhận sự có mặt của họ trên lãnh thổ nước mình. Thông thường, nhà nước sở tại trục xuất nhân vật đã bị tuyên bố là PNG. Các nguyên nhân dẫn tới việc một nhân vật ngoại giao bị coi là PNG thường là do thái độ tiêu cực của họ đối với nước sở tại, can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại, lạm dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, đã được thừa nhận chung đối với nhà ngoại giao. Hậu quả pháp lí quan trọng nhất của việc tuyên bố PNG là nước cử đại diện ngoại giao phải có nghĩa vụ triệu hồi đại diện của mình theo thời gian nêu trong tuyên bố PNG. Từ điển Luật học trang 353
Nhân vật không được chấp nhận (L. Persona non grata; viết tắt PNG), thuật ngữ dùng trong lĩnh vực ngoại giao chỉ một nhân vật ngoại giao bị chính quyền nước sở tại coi là không tốt, không chấp nhận sự có mặt của họ trên lãnh thổ nước mình. Thông thường, nhà nước sở tại trục xuất nhân vật đã bị tuyên bố là PNG. Các nguyên nhân dẫn tới việc một nhân vật ngoại giao bị coi là PNG thường là do thái độ tiêu cực của họ đối với nước sở tại, can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại, lạm dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, đã được thừa nhận chung đối với nhà ngoại giao. Hậu quả pháp lí quan trọng nhất của việc tuyên bố PNG là nước cử đại diện ngoại giao phải có nghĩa vụ triệu hồi đại diện của mình theo thời gian nêu trong tuyên bố PNG. Từ điển Luật học trang 353
Nhân viên an ninh cảng thủy nội địa là người được doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng chỉ định và chịu trách nhiệm đối với việc xây dựng, thực thi và duy trì Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa và là đầu mối liên lạc với các sĩ quan an ninh tàu và nhân viên an ninh công ty 57/2013/TT-BGTVT
Nhân viên bức xạ Là người làm việc trực tiếp với bức xạ, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững quy định của pháp luật về an toàn bức xạ 21/2012/QĐ-UBND
Nhân viên bức xạ Là người làm việc trực tiếp với bức xạ, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững quy định của pháp luật về an toàn bức xạ 21/2012/QĐ-UBND
Nhân viên bức xạ Là người làm việc trực tiếp với bức xạ, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững quy định của pháp luật về an toàn bức xạ 21/2012/QĐ-UBND
Nhân viên bức xạ Là người làm việc trực tiếp với bức xạ, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững quy định của pháp luật về an toàn bức xạ 21/2012/QĐ-UBND
Nhân viên cảnh giới là người được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cảnh giới tại điểm cảnh giới. 08/2014/TT-BGTVT
Nhân viên của một tổ chức Là người làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức đó trong toàn bộ thời gian hành chính 212/2012/TT-BTC
Nhân viên của một tổ chức Là người làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức đó trong toàn bộ thời gian hành chính 212/2012/TT-BTC
Nhân viên của một tổ chức Là người làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức đó trong toàn bộ thời gian hành chính 212/2012/TT-BTC
Nhân viên của một tổ chức Là người làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức đó trong toàn bộ thời gian hành chính 212/2012/TT-BTC
Nhân viên đại lý thuế là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 117/2012/TT-BTC
Nhân viên đại lý thuế là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 117/2012/TT-BTC
Nhân viên đại lý thuế là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 117/2012/TT-BTC
Nhân viên đại lý thuế là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 117/2012/TT-BTC
Nhân viên hỗ trợ giáo dục là người có hiểu biết về giáo dục hoà nhập, hoặc có kiến thức, kỹ năng dạy học, làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên, học sinh trong các hoạt động giáo dục. 39/2009/TT-BGDĐT
Nhân viên hỗ trợ giáo dục là người có hiểu biết về giáo dục hoà nhập, hoặc có kiến thức, kỹ năng dạy học, làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên, học sinh trong các hoạt động giáo dục. 39/2009/TT-BGDĐT
Nhân viên hỗ trợ giáo dục là người có hiểu biết về giáo dục hoà nhập, hoặc có kiến thức, kỹ năng dạy học, làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên, học sinh trong các hoạt động giáo dục. 39/2009/TT-BGDĐT
Nhân viên hỗ trợ giáo dục là người có hiểu biết về giáo dục hoà nhập, hoặc có kiến thức, kỹ năng dạy học, làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên, học sinh trong các hoạt động giáo dục. 39/2009/TT-BGDĐT
Nhân viên khí tượng (MET. Personal Cá nhân thuộc doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không dân dụng. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nhân viên khí tượng (MET. Personal Cá nhân thuộc doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không dân dụng. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nhân viên khí tượng (MET. Personal Cá nhân thuộc doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không dân dụng. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nhân viên khí tượng (MET. Personal Cá nhân thuộc doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không dân dụng. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nhân viên kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay là người trực tiếp điều khiển, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện hoạt động trên khu bay. 06/2006/QĐ-BGTVT
Nhân viên kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay là người trực tiếp điều khiển, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện hoạt động trên khu bay. 06/2006/QĐ-BGTVT
Nhân viên kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay là người trực tiếp điều khiển, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện hoạt động trên khu bay. 06/2006/QĐ-BGTVT
Nhân viên kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay là người trực tiếp điều khiển, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện hoạt động trên khu bay. 06/2006/QĐ-BGTVT
Nhân viên nhà thuốc Là dược sỹ chủ nhà thuốc hoặc người phụ trách chuyên môn và các nhân viên có bằng cấp chuyên môn về dược hoạt động tại nhà thuốc 11/2007/QĐ-BYT
Nhân viên nhà thuốc Là dược sỹ chủ nhà thuốc hoặc người phụ trách chuyên môn và các nhân viên có bằng cấp chuyên môn về dược hoạt động tại nhà thuốc 11/2007/QĐ-BYT
Nhân viên nhà thuốc Là dược sỹ chủ nhà thuốc hoặc người phụ trách chuyên môn và các nhân viên có bằng cấp chuyên môn về dược hoạt động tại nhà thuốc 11/2007/QĐ-BYT
Nhân viên nhà thuốc Là dược sỹ chủ nhà thuốc hoặc người phụ trách chuyên môn và các nhân viên có bằng cấp chuyên môn về dược hoạt động tại nhà thuốc 11/2007/QĐ-BYT
Nhân viên phòng xét nghiệm Bao gồm tất cả những người làm việc trong phòng xét nghiệm như người phụ trách phòng xét nghiệm, người làm xét nghiệm hay làm công tác khử nhiễm. 25/2012/TT-BYT
Nhân viên phòng xét nghiệm Bao gồm tất cả những người làm việc trong phòng xét nghiệm như người phụ trách phòng xét nghiệm, người làm xét nghiệm hay làm công tác khử nhiễm. 25/2012/TT-BYT
Nhân viên phòng xét nghiệm Bao gồm tất cả những người làm việc trong phòng xét nghiệm như người phụ trách phòng xét nghiệm, người làm xét nghiệm hay làm công tác khử nhiễm. 25/2012/TT-BYT
Nhân viên phòng xét nghiệm Bao gồm tất cả những người làm việc trong phòng xét nghiệm như người phụ trách phòng xét nghiệm, người làm xét nghiệm hay làm công tác khử nhiễm. 25/2012/TT-BYT
Nhân viên phục vụ Là người làm việc trên phương tiện nhưng không phải là thuyền viên, người lái phương tiện 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
Nhân viên phục vụ Là người làm việc trên phương tiện nhưng không phải là thuyền viên, người lái phương tiện 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL