Hiển thị 1-20 trong 2654 thuật ngữ
133 Trang 12345>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Nấc giá tối thiểu Là khoản chênh lệch giá tối thiểu giữa hai lần phát giá liền kề nhau. ở mỗi vòng phát giá, mức giá của người phát sau phải cao hơn mức giá của người phát trước kế đó tối thiểu bằng nấc giá quy định trong hồ sơ đấu giá 124/2002/QĐ-UB
Năm Là năm mà phương tiện giao thông được sản xuất hoặc năm của mẫu phương tiện giao thông do nhà sản xuất xác định 1921/2002/QĐ-BGTVT
Năm Là năm mà phương tiện giao thông được sản xuất hoặc năm của mẫu phương tiện giao thông do nhà sản xuất xác định 1921/2002/QĐ-BGTVT
Năm Là năm mà phương tiện giao thông được sản xuất hoặc năm của mẫu phương tiện giao thông do nhà sản xuất xác định 1921/2002/QĐ-BGTVT
Năm Là năm mà phương tiện giao thông được sản xuất hoặc năm của mẫu phương tiện giao thông do nhà sản xuất xác định 1921/2002/QĐ-BGTVT
Năm áp dụng giá bán điện là năm tính từ ngày 01 tháng 3 năm đó đến hết tháng 2 của năm tiếp theo. 13/2010/TT-BCT
Năm áp dụng giá bán điện là năm tính từ ngày 01 tháng 3 năm đó đến hết tháng 2 của năm tiếp theo. 13/2010/TT-BCT
Năm áp dụng giá bán điện là năm tính từ ngày 01 tháng 3 năm đó đến hết tháng 2 của năm tiếp theo. 13/2010/TT-BCT
Năm áp dụng giá bán điện là năm tính từ ngày 01 tháng 3 năm đó đến hết tháng 2 của năm tiếp theo. 13/2010/TT-BCT
Năm báo cáo Là Năm hiện tại 651/QĐ-TCT
Năm báo cáo Là Năm hiện tại 651/QĐ-TCT
Năm báo cáo Là Năm hiện tại 651/QĐ-TCT
Năm báo cáo Là Năm hiện tại 651/QĐ-TCT
Năm kế hoạch Là Năm liền kề sau năm hiện tại 651/QĐ-TCT
Năm kế hoạch Là Năm liền kề sau năm hiện tại 651/QĐ-TCT
Năm kế hoạch Là Năm liền kề sau năm hiện tại 651/QĐ-TCT
Năm kế hoạch Là Năm liền kề sau năm hiện tại 651/QĐ-TCT
Năm N Là năm dương lịch tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm 46/2011/TT-BCT
Năm N Là năm dương lịch tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm 46/2011/TT-BCT
Năm N Là năm dương lịch tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm 46/2011/TT-BCT
Năm N Là năm dương lịch tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm 46/2011/TT-BCT
Năm N-1 Là năm liền trước năm N và là năm tiến hành xây dựng chi phí định mức của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu cho năm N 46/2011/TT-BCT
Năm N-1 Là năm liền trước năm N và là năm tiến hành xây dựng chi phí định mức của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu cho năm N 46/2011/TT-BCT
Năm N-1 Là năm liền trước năm N và là năm tiến hành xây dựng chi phí định mức của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu cho năm N 46/2011/TT-BCT
Năm N-1 Là năm liền trước năm N và là năm tiến hành xây dựng chi phí định mức của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu cho năm N 46/2011/TT-BCT
Năm N-2 Là năm áp dụng giá bán điện liền trước năm N-1 13/2010/TT-BCT
Năm N-2 Là năm áp dụng giá bán điện liền trước năm N-1 13/2010/TT-BCT
Năm N-2 Là năm áp dụng giá bán điện liền trước năm N-1 13/2010/TT-BCT
Năm N-2 Là năm áp dụng giá bán điện liền trước năm N-1 13/2010/TT-BCT
Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch 34/2013/TT-NHNN
Năm thực hiện Là năm đang thực hiện kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã đã được phê duyệt 02/2006/TT-BKH
Năm thực hiện Là năm đang thực hiện kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã đã được phê duyệt 02/2006/TT-BKH
Năm thực hiện Là năm đang thực hiện kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã đã được phê duyệt 02/2006/TT-BKH
Năm thực hiện Là năm đang thực hiện kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã đã được phê duyệt 02/2006/TT-BKH
Năm trước Là năm trước của năm đang thực hiện kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã 02/2006/TT-BKH
Năm trước Là năm trước của năm đang thực hiện kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã 02/2006/TT-BKH
Năm trước Là năm trước của năm đang thực hiện kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã 02/2006/TT-BKH
Năm trước Là năm trước của năm đang thực hiện kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã 02/2006/TT-BKH
133 Trang 12345>»