Hiển thị 41-60 trong 1013 thuật ngữ
51 Trang <1234567>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Mã nhóm thực phẩm Là số được xếp cho mỗi loại, nhóm thực phẩm theo Hệ thống phân loại thực phẩm do CAC xây dựng để quản lý phụ gia thực phẩm 27/2012/TT-BYT
Mã nhóm thực phẩm Là số được xếp cho mỗi loại, nhóm thực phẩm theo Hệ thống phân loại thực phẩm do CAC xây dựng để quản lý phụ gia thực phẩm 27/2012/TT-BYT
Mã nước ngoài là mã quốc gia của nước ngoài, do tổ chức MSMV quốc gia nước ngoài cấp và quản lý. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã nước ngoài là mã quốc gia của nước ngoài, do tổ chức MSMV quốc gia nước ngoài cấp và quản lý. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã nước ngoài là mã quốc gia của nước ngoài, do tổ chức MSMV quốc gia nước ngoài cấp và quản lý. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã nước ngoài là mã quốc gia của nước ngoài, do tổ chức MSMV quốc gia nước ngoài cấp và quản lý. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã quốc gia là số đầu gồm ba chữ số do tổ chức GS1 cấp cho các quốc gia thành viên. Mã quốc gia của Việt Nam là 893. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã quốc gia là số đầu gồm ba chữ số do tổ chức GS1 cấp cho các quốc gia thành viên. Mã quốc gia của Việt Nam là 893. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã quốc gia là số đầu gồm ba chữ số do tổ chức GS1 cấp cho các quốc gia thành viên. Mã quốc gia của Việt Nam là 893. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã quốc gia là số đầu gồm ba chữ số do tổ chức GS1 cấp cho các quốc gia thành viên. Mã quốc gia của Việt Nam là 893. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã sản phẩm Là mã số do nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gán cho từng sản phẩm. Mã sản phẩm có thể bao gồm thông tin về nhóm sản phẩm nhằm mục đích phân loại các sản phẩm quảng cáo. 90/2008/NĐ-CP
Mã sản phẩm Là mã số do nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gán cho từng sản phẩm. Mã sản phẩm có thể bao gồm thông tin về nhóm sản phẩm nhằm mục đích phân loại các sản phẩm quảng cáo. 90/2008/NĐ-CP
Mã sản phẩm Là mã số do nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gán cho từng sản phẩm. Mã sản phẩm có thể bao gồm thông tin về nhóm sản phẩm nhằm mục đích phân loại các sản phẩm quảng cáo. 90/2008/NĐ-CP
Mã sản phẩm Là mã số do nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gán cho từng sản phẩm. Mã sản phẩm có thể bao gồm thông tin về nhóm sản phẩm nhằm mục đích phân loại các sản phẩm quảng cáo. 90/2008/NĐ-CP
Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã số biên nhận hồ sơ là mã số được cấp cho tổ chức, công dân khi đăng ký thực hiện một dịch vụ công. Ứng với mỗi hồ sơ chỉ có một mã số biên nhận duy nhất. Với mã số này, tổ chức, công dân và cơ quan quản lý có thể tra cứu thông tin hồ sơ và theo dõi kết quả xử lý hồ sơ. 4550/QĐ-UBND
Mã số C.A.S Là mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 44/2010/TT-BYT
Mã số C.A.S Là mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 44/2010/TT-BYT
Mã số C.A.S Là mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 44/2010/TT-BYT
Mã số C.A.S Là mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 44/2010/TT-BYT
Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service) Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 20/2010/TT-BYT
Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service) Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 20/2010/TT-BYT
Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service) Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 20/2010/TT-BYT
Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service) Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ 20/2010/TT-BYT
Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hoá chất theo quy tắc của tổ chức Chemical Abstracts Service (CAS). 12/2006/TT-BCN
Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hoá chất theo quy tắc của tổ chức Chemical Abstracts Service (CAS). 12/2006/TT-BCN
Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hoá chất theo quy tắc của tổ chức Chemical Abstracts Service (CAS). 12/2006/TT-BCN
Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hoá chất theo quy tắc của tổ chức Chemical Abstracts Service (CAS). 12/2006/TT-BCN
Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hóa chất theo quy tắc của Chemical Abstracts Service (một Ban thuộc Hội hóa học Mỹ, viết tắt là CAS). 28/2010/TT-BCT
Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hóa chất theo quy tắc của Chemical Abstracts Service (một Ban thuộc Hội hóa học Mỹ, viết tắt là CAS). 28/2010/TT-BCT
Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hóa chất theo quy tắc của Chemical Abstracts Service (một Ban thuộc Hội hóa học Mỹ, viết tắt là CAS). 28/2010/TT-BCT
Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hóa chất theo quy tắc của Chemical Abstracts Service (một Ban thuộc Hội hóa học Mỹ, viết tắt là CAS). 28/2010/TT-BCT
Mã số chuẩn EAN-13 là mã số tiêu chuẩn do tổ chức mã số mã vạch quốc tế quy định để áp dụng chung trên toàn thế giới, mã số bao gồm mười ba chữ số - viết tắt là EAN 13. 49/2010/QĐ-UBND
Mã số chuẩn EAN-13 là mã số tiêu chuẩn do tổ chức mã số mã vạch quốc tế quy định để áp dụng chung trên toàn thế giới, mã số bao gồm mười ba chữ số - viết tắt là EAN 13. 49/2010/QĐ-UBND
Mã số chuẩn EAN-13 là mã số tiêu chuẩn do tổ chức mã số mã vạch quốc tế quy định để áp dụng chung trên toàn thế giới, mã số bao gồm mười ba chữ số - viết tắt là EAN 13. 49/2010/QĐ-UBND
Mã số chuẩn EAN-13 là mã số tiêu chuẩn do tổ chức mã số mã vạch quốc tế quy định để áp dụng chung trên toàn thế giới, mã số bao gồm mười ba chữ số - viết tắt là EAN 13. 49/2010/QĐ-UBND
Mã số địa điểm toàn cầu (GLN) Global Location Number: là dãy số có mười ba chữ số quy định cho tổ chức/doanh nghiệp và địa điểm, gồm mã quốc gia, số phân định tổ chức/doanh nghiệp hoặc địa điểm và một số kiểm tra. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã số địa điểm toàn cầu (GLN) Global Location Number: là dãy số có mười ba chữ số quy định cho tổ chức/doanh nghiệp và địa điểm, gồm mã quốc gia, số phân định tổ chức/doanh nghiệp hoặc địa điểm và một số kiểm tra. 15/2006/QĐ-BKHCN
51 Trang <1234567>»