Hiển thị 1-20 trong 1013 thuật ngữ
51 Trang 12345>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Mã bưu chính là tập hợp các ký tự thể hiện dưới dạng số dùng để xác định một cụm địa chỉ phát hoặc một địa chỉ phát cụ thể. 05/2004/QĐ-BBCVT
Mã bưu chính là tập hợp các ký tự thể hiện dưới dạng số dùng để xác định một cụm địa chỉ phát hoặc một địa chỉ phát cụ thể. 05/2004/QĐ-BBCVT
Mã bưu chính là tập hợp các ký tự thể hiện dưới dạng số dùng để xác định một cụm địa chỉ phát hoặc một địa chỉ phát cụ thể. 05/2004/QĐ-BBCVT
Mã bưu chính là tập hợp các ký tự thể hiện dưới dạng số dùng để xác định một cụm địa chỉ phát hoặc một địa chỉ phát cụ thể. 05/2004/QĐ-BBCVT
Mã chất thải nguy hại Là mã số của từng loại chất thải nguy hại trong Danh mục chất thải nguy hại 12/2006/TT-BTNMT
Mã chất thải nguy hại Là mã số của từng loại chất thải nguy hại trong Danh mục chất thải nguy hại 12/2006/TT-BTNMT
Mã chất thải nguy hại Là mã số của từng loại chất thải nguy hại trong Danh mục chất thải nguy hại 12/2006/TT-BTNMT
Mã chất thải nguy hại Là mã số của từng loại chất thải nguy hại trong Danh mục chất thải nguy hại 12/2006/TT-BTNMT
Mã cơ sở đào tạo liên tục Là hệ thống ký hiệu để phân loại và quản lý các cơ sở đào tạo liên tục được Bộ Y tế công nhận. 22/2013/TT-BYT
Mã doanh nghiệp là dãy số gồm mã quốc gia và số phân định tổ chức/doanh nghiệp, gồm từ bốn đến bảy số tiếp theo. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã doanh nghiệp là dãy số gồm mã quốc gia và số phân định tổ chức/doanh nghiệp, gồm từ bốn đến bảy số tiếp theo. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã doanh nghiệp là dãy số gồm mã quốc gia và số phân định tổ chức/doanh nghiệp, gồm từ bốn đến bảy số tiếp theo. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã doanh nghiệp là dãy số gồm mã quốc gia và số phân định tổ chức/doanh nghiệp, gồm từ bốn đến bảy số tiếp theo. 15/2006/QĐ-BKHCN
Mã dự án Là mã của dự án nêu tại Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ. Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ, mã dự án được nêu trong Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ chính 803/2007/QĐ-BKH
Mã dự án Là mã của dự án nêu tại Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ. Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ, mã dự án được nêu trong Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ chính 803/2007/QĐ-BKH
Mã dự án Là mã của dự án nêu tại Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ. Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ, mã dự án được nêu trong Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ chính 803/2007/QĐ-BKH
Mã dự án Là mã của dự án nêu tại Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ. Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ, mã dự án được nêu trong Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ chính 803/2007/QĐ-BKH
Mã hiệu lô cây giống Là ký hiệu của lô cây giống để xác định nguồn gốc của lô cây giống đó do tổ chức, cá nhân sản xuất giống tự đặt theo quy định 48/2008/QĐ-UBND
Mã hiệu lô cây giống Là ký hiệu của lô cây giống để xác định nguồn gốc của lô cây giống đó do tổ chức, cá nhân sản xuất giống tự đặt theo quy định 48/2008/QĐ-UBND
Mã hiệu lô cây giống Là ký hiệu của lô cây giống để xác định nguồn gốc của lô cây giống đó do tổ chức, cá nhân sản xuất giống tự đặt theo quy định 48/2008/QĐ-UBND
Mã hiệu lô cây giống Là ký hiệu của lô cây giống để xác định nguồn gốc của lô cây giống đó do tổ chức, cá nhân sản xuất giống tự đặt theo quy định 48/2008/QĐ-UBND
Mã hiệu lô giống là mã duy nhất được đặt cho một lô giống theo quy định để nhận biết và phân biệt với các lô giống khác, được sử dụng để quản lý và kiểm tra nguồn gốc của lô giống khi cần thiết 41/2007/QĐ-BNN
Mã hiệu lô giống là mã duy nhất được đặt cho một lô giống theo quy định để nhận biết và phân biệt với các lô giống khác, được sử dụng để quản lý và kiểm tra nguồn gốc của lô giống khi cần thiết 41/2007/QĐ-BNN
Mã hiệu lô giống là mã duy nhất được đặt cho một lô giống theo quy định để nhận biết và phân biệt với các lô giống khác, được sử dụng để quản lý và kiểm tra nguồn gốc của lô giống khi cần thiết 41/2007/QĐ-BNN
Mã hiệu lô giống là mã duy nhất được đặt cho một lô giống theo quy định để nhận biết và phân biệt với các lô giống khác, được sử dụng để quản lý và kiểm tra nguồn gốc của lô giống khi cần thiết 41/2007/QĐ-BNN
Mã hiệu nguồn giống Là ký hiệu của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống đặt theo quy định 18/2012/TT-BNNPTNT
Mã hiệu nguồn giống Là ký hiệu của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống đặt theo quy định 18/2012/TT-BNNPTNT
Mã hiệu nguồn giống Là ký hiệu của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống đặt theo quy định 18/2012/TT-BNNPTNT
Mã hiệu nguồn giống Là ký hiệu của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống đặt theo quy định 18/2012/TT-BNNPTNT
Mã hoá Là biểu diễn của thông tin (dữ liệu, đối tượng…) trong một hệ thống mã xác định 02/2012/TT-BTNMT
Mã hoá Là biểu diễn của thông tin (dữ liệu, đối tượng…) trong một hệ thống mã xác định 02/2012/TT-BTNMT
Mã hoá Là biểu diễn của thông tin (dữ liệu, đối tượng…) trong một hệ thống mã xác định 02/2012/TT-BTNMT
Mã hoá Là biểu diễn của thông tin (dữ liệu, đối tượng…) trong một hệ thống mã xác định 02/2012/TT-BTNMT
Mã hóa Là quá trình dùng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin 05/2011/QH13
Mã hóa Là quá trình dùng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin 05/2011/QH13
Mã hóa Là quá trình dùng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin 05/2011/QH13
Mã hóa Là quá trình dùng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin 05/2011/QH13
Mã HS là mã số phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu ghi trong Biểu thuế xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành 43/2010/TT-BTNMT
Mã HS là mã số phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu ghi trong Biểu thuế xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành 43/2010/TT-BTNMT
51 Trang 12345>»