Hiển thị 1-6 trong 6 thuật ngữ
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Java Community Process Nghĩa là Tiến trình cộng đồng java (là một cơ chế chính thức cho phép các bên quan tâm phát triển các đặc tả tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ java) 269/BTTTT-ƯDCNTT
Java Community Process Nghĩa là Tiến trình cộng đồng java (là một cơ chế chính thức cho phép các bên quan tâm phát triển các đặc tả tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ java) 269/BTTTT-ƯDCNTT
Java Community Process Nghĩa là Tiến trình cộng đồng java (là một cơ chế chính thức cho phép các bên quan tâm phát triển các đặc tả tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ java) 269/BTTTT-ƯDCNTT
Java Community Process Nghĩa là Tiến trình cộng đồng java (là một cơ chế chính thức cho phép các bên quan tâm phát triển các đặc tả tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ java) 269/BTTTT-ƯDCNTT
JSR (Java Specification Request) Nghĩa là Yêu cầu đặc tả Java 269/BTTTT-ƯDCNTT
JSR (Java Specification Request) Nghĩa là Yêu cầu đặc tả Java 269/BTTTT-ƯDCNTT
JSR (Java Specification Request) Nghĩa là Yêu cầu đặc tả Java 269/BTTTT-ƯDCNTT
JSR (Java Specification Request) Nghĩa là Yêu cầu đặc tả Java 269/BTTTT-ƯDCNTT
Jus Cogens Thuật ngữ Latinh quy phạm pháp luật mệnh lệnh. Theo quy định tại Điều 53 của Công ước viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế thì đó là quy phạm pháp luật quốc tế chung được cộng đồng các quốc gia áp dụng và công nhận như là một chuẩn mực không được thoái thác trong việc chấp hành; quy phạm này chỉ có thể được hủy bỏ bằng một quy phạm tương tự của pháp luật quốc tế chung thông qua sau nó. Các quy phạm Jus conges không được pháp điển hóa thành bộ luật nhưng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế chung ngày nay đều có tính chất của các quy phạm Jus cogens, đó là các tiêu chuẩn, thước đo chủ yếu tính hợp pháp của tất cả các quy phạm khác của pháp luật quốc tế. Từ điển Luật học trang 242
Jus Cogens Thuật ngữ Latinh quy phạm pháp luật mệnh lệnh. Theo quy định tại Điều 53 của Công ước viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế thì đó là quy phạm pháp luật quốc tế chung được cộng đồng các quốc gia áp dụng và công nhận như là một chuẩn mực không được thoái thác trong việc chấp hành; quy phạm này chỉ có thể được hủy bỏ bằng một quy phạm tương tự của pháp luật quốc tế chung thông qua sau nó. Các quy phạm Jus conges không được pháp điển hóa thành bộ luật nhưng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế chung ngày nay đều có tính chất của các quy phạm Jus cogens, đó là các tiêu chuẩn, thước đo chủ yếu tính hợp pháp của tất cả các quy phạm khác của pháp luật quốc tế. Từ điển Luật học trang 242
Jus Cogens Thuật ngữ Latinh quy phạm pháp luật mệnh lệnh. Theo quy định tại Điều 53 của Công ước viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế thì đó là quy phạm pháp luật quốc tế chung được cộng đồng các quốc gia áp dụng và công nhận như là một chuẩn mực không được thoái thác trong việc chấp hành; quy phạm này chỉ có thể được hủy bỏ bằng một quy phạm tương tự của pháp luật quốc tế chung thông qua sau nó. Các quy phạm Jus conges không được pháp điển hóa thành bộ luật nhưng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế chung ngày nay đều có tính chất của các quy phạm Jus cogens, đó là các tiêu chuẩn, thước đo chủ yếu tính hợp pháp của tất cả các quy phạm khác của pháp luật quốc tế. Từ điển Luật học trang 242
Jus Cogens Thuật ngữ Latinh quy phạm pháp luật mệnh lệnh. Theo quy định tại Điều 53 của Công ước viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế thì đó là quy phạm pháp luật quốc tế chung được cộng đồng các quốc gia áp dụng và công nhận như là một chuẩn mực không được thoái thác trong việc chấp hành; quy phạm này chỉ có thể được hủy bỏ bằng một quy phạm tương tự của pháp luật quốc tế chung thông qua sau nó. Các quy phạm Jus conges không được pháp điển hóa thành bộ luật nhưng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế chung ngày nay đều có tính chất của các quy phạm Jus cogens, đó là các tiêu chuẩn, thước đo chủ yếu tính hợp pháp của tất cả các quy phạm khác của pháp luật quốc tế. Từ điển Luật học trang 242