Hiển thị 1-20 trong 74 thuật ngữ
4 Trang 1234>
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
IANA Là tổ chức quản lý tài nguyên địa chỉ IP (v4, v6) / số hiệu mạng cấp cao nhất (cấp toàn cầu), thực hiện việc phân phối tài nguyên cho các tổ chức quản lý cấp vùng (RIR). 264/QĐ-VNNIC
IATA: (International Air Transport Association) Là Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
IATA: (International Air Transport Association) Là Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
IATA: (International Air Transport Association) Là Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
IATA: (International Air Transport Association) Là Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
ICAO (International Civil Aviation Organization) là Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
ICAO (International Civil Aviation Organization) là Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
ICAO (International Civil Aviation Organization) là Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
ICAO (International Civil Aviation Organization) là Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
ICAO (International Civil Aviation Organization) Là Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế 5002/QĐ-CHK
ICAO (International Civil Aviation Organization) Là Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế 5002/QĐ-CHK
ICAO (International Civil Aviation Organization) Là Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế 5002/QĐ-CHK
ICAO (International Civil Aviation Organization) Là Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế 5002/QĐ-CHK
ICT-Index Là các hạng mục nhằm phản ánh đúng thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT tại một đơn vị, liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, tình hình ứng dụng CNTT, chính sách và môi trường tổ chức, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị 1498/QĐ-UBND
ICT-Index Là các hạng mục nhằm phản ánh đúng thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT tại một đơn vị, liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, tình hình ứng dụng CNTT, chính sách và môi trường tổ chức, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị 1498/QĐ-UBND
ICT-Index Là các hạng mục nhằm phản ánh đúng thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT tại một đơn vị, liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, tình hình ứng dụng CNTT, chính sách và môi trường tổ chức, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị 1498/QĐ-UBND
ICT-Index Là các hạng mục nhằm phản ánh đúng thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT tại một đơn vị, liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, tình hình ứng dụng CNTT, chính sách và môi trường tổ chức, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị 1498/QĐ-UBND
IDA là Hiệp hội Phát triển Quốc tế. 134/1998/TT/BTC
IDA là Hiệp hội Phát triển Quốc tế. 134/1998/TT/BTC
IDA là Hiệp hội Phát triển Quốc tế. 134/1998/TT/BTC
IDA là Hiệp hội Phát triển Quốc tế. 134/1998/TT/BTC
IDS Là Hệ thống tiếp nhận báo cáo và công bố thông tin công ty đại chúng của UBCKNN, bao gồm: Trang "Hệ thống công bố thông tin IDS" trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và "Phần mềm hỗ trợ công bố thông tin" trên IDS. 563/QĐ-UBCK
IEC Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission) 07/2012/TT-BCT
IEC Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission) 07/2012/TT-BCT
IEC Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission) 07/2012/TT-BCT
IEC Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission) 07/2012/TT-BCT
IECEE Schemes là phương thức chứng nhận của Uỷ ban quốc tế về thiết bị điện tử đối với hoạt động thử nghiệm thiết bị điện, điện tử. 08/2006/TT-BCN
IECEE Schemes là phương thức chứng nhận của Uỷ ban quốc tế về thiết bị điện tử đối với hoạt động thử nghiệm thiết bị điện, điện tử. 08/2006/TT-BCN
IECEE Schemes là phương thức chứng nhận của Uỷ ban quốc tế về thiết bị điện tử đối với hoạt động thử nghiệm thiết bị điện, điện tử. 08/2006/TT-BCN
IECEE Schemes là phương thức chứng nhận của Uỷ ban quốc tế về thiết bị điện tử đối với hoạt động thử nghiệm thiết bị điện, điện tử. 08/2006/TT-BCN
IFAB (International Football Association Board) Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế có thẩm quyền ban hành và sửa đổi, bổ sung Luật Thi đấu bóng đá 224/QĐ-BNV
IFAB (International Football Association Board) Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế có thẩm quyền ban hành và sửa đổi, bổ sung Luật Thi đấu bóng đá 224/QĐ-BNV
IFAB (International Football Association Board) Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế có thẩm quyền ban hành và sửa đổi, bổ sung Luật Thi đấu bóng đá 224/QĐ-BNV
IFAB (International Football Association Board) Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế có thẩm quyền ban hành và sửa đổi, bổ sung Luật Thi đấu bóng đá 224/QĐ-BNV
IFAD là Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế. 50/1997/TC/TCĐN
IFAD là Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế. 50/1997/TC/TCĐN
IFAD là Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế. 50/1997/TC/TCĐN
IFAD là Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế. 50/1997/TC/TCĐN
4 Trang 1234>