Hiển thị 1-20 trong 43 thuật ngữ
3 Trang 123>
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
EAN là tên của tổ chức mã số mã vạch quốc tế trước tháng 2 năm 2005. 15/2006/QĐ-BKHCN
EAN là tên của tổ chức mã số mã vạch quốc tế trước tháng 2 năm 2005. 15/2006/QĐ-BKHCN
EAN là tên của tổ chức mã số mã vạch quốc tế trước tháng 2 năm 2005. 15/2006/QĐ-BKHCN
EAN là tên của tổ chức mã số mã vạch quốc tế trước tháng 2 năm 2005. 15/2006/QĐ-BKHCN
eCoSys là Hệ thống quản lý và cấp C/O điện tử do Bộ Thương mại triển khai theo Đề án quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử được phê duyệt tại Quyết định số 0519/QĐ-BTM ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thương mại. eCoSys có địa chỉ là http://ecosys.mot.gov.vn. 18/2007/QĐ-BTM
eCoSys là Hệ thống quản lý và cấp C/O điện tử do Bộ Thương mại triển khai theo Đề án quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử được phê duyệt tại Quyết định số 0519/QĐ-BTM ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thương mại. eCoSys có địa chỉ là http://ecosys.mot.gov.vn. 18/2007/QĐ-BTM
eCoSys là Hệ thống quản lý và cấp C/O điện tử do Bộ Thương mại triển khai theo Đề án quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử được phê duyệt tại Quyết định số 0519/QĐ-BTM ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thương mại. eCoSys có địa chỉ là http://ecosys.mot.gov.vn. 18/2007/QĐ-BTM
eCoSys là Hệ thống quản lý và cấp C/O điện tử do Bộ Thương mại triển khai theo Đề án quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử được phê duyệt tại Quyết định số 0519/QĐ-BTM ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thương mại. eCoSys có địa chỉ là http://ecosys.mot.gov.vn. 18/2007/QĐ-BTM
ECVN là Cổng Thương mại điện tử quốc gia do Bộ Thương mại quản lý, có địa chỉ là http://www.ecvn.com. 18/2007/QĐ-BTM
ECVN là Cổng Thương mại điện tử quốc gia do Bộ Thương mại quản lý, có địa chỉ là http://www.ecvn.com. 18/2007/QĐ-BTM
ECVN là Cổng Thương mại điện tử quốc gia do Bộ Thương mại quản lý, có địa chỉ là http://www.ecvn.com. 18/2007/QĐ-BTM
ECVN là Cổng Thương mại điện tử quốc gia do Bộ Thương mại quản lý, có địa chỉ là http://www.ecvn.com. 18/2007/QĐ-BTM
e-mail là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin thông qua các hộp thư điện tử trên Internet của các tổ chức và cá nhân. Mỗi hộp thư có tên gồm @ 53/2012/TT-BGDĐT
e-mail là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin thông qua các hộp thư điện tử trên Internet của các tổ chức và cá nhân. Mỗi hộp thư có tên gồm @ 53/2012/TT-BGDĐT
e-mail là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin thông qua các hộp thư điện tử trên Internet của các tổ chức và cá nhân. Mỗi hộp thư có tên gồm @ 53/2012/TT-BGDĐT
e-mail là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin thông qua các hộp thư điện tử trên Internet của các tổ chức và cá nhân. Mỗi hộp thư có tên gồm @ 53/2012/TT-BGDĐT
EMC Là khả năng hoạt động thoả đáng của thiết bị hoặc hệ thống trong môi trường điện từ và không tạo ra nhiễu điện từ quá mức làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của thiết bị khác trong môi trường đó 11/2012/TT-BKHCN
EMC Là khả năng hoạt động thoả đáng của thiết bị hoặc hệ thống trong môi trường điện từ và không tạo ra nhiễu điện từ quá mức làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của thiết bị khác trong môi trường đó 11/2012/TT-BKHCN
EMC Là khả năng hoạt động thoả đáng của thiết bị hoặc hệ thống trong môi trường điện từ và không tạo ra nhiễu điện từ quá mức làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của thiết bị khác trong môi trường đó 11/2012/TT-BKHCN
EMC Là khả năng hoạt động thoả đáng của thiết bị hoặc hệ thống trong môi trường điện từ và không tạo ra nhiễu điện từ quá mức làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của thiết bị khác trong môi trường đó 11/2012/TT-BKHCN
eMOIT Là Trang thông tin nội bộ ngành công thương có địa chỉ là http://home.moit.gov.vn. 4907/QĐ-BCT
eMOIT Là Trang thông tin nội bộ ngành công thương có địa chỉ là http://home.moit.gov.vn. 4907/QĐ-BCT
eMOIT Là Trang thông tin nội bộ ngành công thương có địa chỉ là http://home.moit.gov.vn. 4907/QĐ-BCT
eMOIT Là Trang thông tin nội bộ ngành công thương có địa chỉ là http://home.moit.gov.vn. 4907/QĐ-BCT
eMOT là mạng thông tin nội bộ của Bộ Thương mại có địa chỉ là http://emot 16/QĐ-QLCT
eMOT là mạng thông tin nội bộ của Bộ Thương mại có địa chỉ là http://emot 16/QĐ-QLCT
eMOT là mạng thông tin nội bộ của Bộ Thương mại có địa chỉ là http://emot 16/QĐ-QLCT
eMOT là mạng thông tin nội bộ của Bộ Thương mại có địa chỉ là http://emot 16/QĐ-QLCT
EN 132 1999 Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Định nghĩa thuật ngữ của và những biểu đồ - thống kê (Respiratory protective devices- Definition of terms and pictograms). 07/2012/TT-BLĐTBXH
EN 132 1999 Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Định nghĩa thuật ngữ của và những biểu đồ - thống kê (Respiratory protective devices- Definition of terms and pictograms). 07/2012/TT-BLĐTBXH
EN 132 1999 Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Định nghĩa thuật ngữ của và những biểu đồ - thống kê (Respiratory protective devices- Definition of terms and pictograms). 07/2012/TT-BLĐTBXH
EN 132 1999 Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Định nghĩa thuật ngữ của và những biểu đồ - thống kê (Respiratory protective devices- Definition of terms and pictograms). 07/2012/TT-BLĐTBXH
EN 132:1999 Là những phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Thuật ngữ và những biểu đồ - Thống kê (Respiratory protective devices - Definition of terms and pictograms) 25/2012/TT-BLĐTBXH
EN 132:1999 Là những phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Thuật ngữ và những biểu đồ - Thống kê (Respiratory protective devices - Definition of terms and pictograms) 25/2012/TT-BLĐTBXH
EN 132:1999 Là những phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Thuật ngữ và những biểu đồ - Thống kê (Respiratory protective devices - Definition of terms and pictograms) 25/2012/TT-BLĐTBXH
EN 132:1999 Là những phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Thuật ngữ và những biểu đồ - Thống kê (Respiratory protective devices - Definition of terms and pictograms) 25/2012/TT-BLĐTBXH
EN 134 1998 Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Thuật ngữ của các bộ phận (Respiratory protective devices – Nomenclature of components) 07/2012/TT-BLĐTBXH
EN 134 1998 Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Thuật ngữ của các bộ phận (Respiratory protective devices – Nomenclature of components) 07/2012/TT-BLĐTBXH
EN 134 1998 Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Thuật ngữ của các bộ phận (Respiratory protective devices – Nomenclature of components) 07/2012/TT-BLĐTBXH
EN 134 1998 Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp- Thuật ngữ của các bộ phận (Respiratory protective devices – Nomenclature of components) 07/2012/TT-BLĐTBXH
3 Trang 123>