Hiển thị 81-100 trong 1796 thuật ngữ
90 Trang «<3456789>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Bán buôn sản phẩm rượu Là hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối sản phẩm rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu 94/2012/NĐ-CP
Bán buôn sản phẩm rượu Là hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối sản phẩm rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu 94/2012/NĐ-CP
Bán buôn sản phẩm rượu Là hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối sản phẩm rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu 94/2012/NĐ-CP
Bán buôn sản phẩm rượu Là hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối sản phẩm rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu 94/2012/NĐ-CP
Bản cam kết là tài liệu trong Hồ sơ thi tuyển được đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu để cam kết tính xác thực thông tin và thực hiện các trách nhiệm của mình theo quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển. 12/2012/TT-BTTTT
Bản cam kết là tài liệu trong Hồ sơ thi tuyển được đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu để cam kết tính xác thực thông tin và thực hiện các trách nhiệm của mình theo quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển. 12/2012/TT-BTTTT
Bản cam kết là tài liệu trong Hồ sơ thi tuyển được đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu để cam kết tính xác thực thông tin và thực hiện các trách nhiệm của mình theo quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển. 12/2012/TT-BTTTT
Bản cam kết là tài liệu trong Hồ sơ thi tuyển được đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu để cam kết tính xác thực thông tin và thực hiện các trách nhiệm của mình theo quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển. 12/2012/TT-BTTTT
Bản cam kết bảo vệ môi trường là bản phân tích, dự báo các loại chất thải phát sinh của dự án cụ thể để đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu, xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. 29/2010/QĐ-UBND
Bản cam kết bảo vệ môi trường là bản phân tích, dự báo các loại chất thải phát sinh của dự án cụ thể để đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu, xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. 29/2010/QĐ-UBND
Bản cam kết bảo vệ môi trường là bản phân tích, dự báo các loại chất thải phát sinh của dự án cụ thể để đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu, xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. 29/2010/QĐ-UBND
Bản cam kết bảo vệ môi trường là bản phân tích, dự báo các loại chất thải phát sinh của dự án cụ thể để đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu, xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. 29/2010/QĐ-UBND
Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành. 70/2006/QH11
Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành. 70/2006/QH11
Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành. 70/2006/QH11
Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành. 70/2006/QH11
Bản cáo trạng Quyết định của viện kiểm sát truy tố bị can trước tòa án. Bản cáo trạng phải dựa vào bản kết luận điều tra để nêu rõ: ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; ai là người đã thực hiện hành vi phạm tội, thủ đoạn, mục đích, hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ; nhân thân của bị can và mọi tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự được áp dụng. Bản cáo trạng phải được giao cho bị can. Từ điển Luật học trang 26
Bản cáo trạng Quyết định của viện kiểm sát truy tố bị can trước tòa án. Bản cáo trạng phải dựa vào bản kết luận điều tra để nêu rõ: ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; ai là người đã thực hiện hành vi phạm tội, thủ đoạn, mục đích, hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ; nhân thân của bị can và mọi tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự được áp dụng. Bản cáo trạng phải được giao cho bị can. Từ điển Luật học trang 26
Bản cáo trạng Quyết định của viện kiểm sát truy tố bị can trước tòa án. Bản cáo trạng phải dựa vào bản kết luận điều tra để nêu rõ: ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; ai là người đã thực hiện hành vi phạm tội, thủ đoạn, mục đích, hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ; nhân thân của bị can và mọi tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự được áp dụng. Bản cáo trạng phải được giao cho bị can. Từ điển Luật học trang 26
Bản cáo trạng Quyết định của viện kiểm sát truy tố bị can trước tòa án. Bản cáo trạng phải dựa vào bản kết luận điều tra để nêu rõ: ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; ai là người đã thực hiện hành vi phạm tội, thủ đoạn, mục đích, hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ; nhân thân của bị can và mọi tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự được áp dụng. Bản cáo trạng phải được giao cho bị can. Từ điển Luật học trang 26
Bản chào giá là bản chào bán điện năng lên thị trường điện của mỗi tổ máy, được đơn vị chào giá nộp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu bản chào giá quy định tại Thông tư này. 03/2013/TT-BCT
Bản chào giá là bản chào bán điện năng lên thị trường điện của mỗi tổ máy, được đơn vị chào giá nộp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu bản chào giá quy định tại Thông tư này. 03/2013/TT-BCT
Bản chào giá là bản chào bán điện năng lên thị trường điện của mỗi tổ máy, được đơn vị chào giá nộp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu bản chào giá quy định tại Thông tư này. 03/2013/TT-BCT
Bản chào giá là bản chào bán điện năng lên thị trường điện của mỗi tổ máy, được đơn vị chào giá nộp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu bản chào giá quy định tại Thông tư này. 03/2013/TT-BCT
Bản chào giá cuối cùng giờ tới Là bản chào giá sửa đổi áp dụng cho giờ tới cuối cùng mà Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhận được 60 phút trước giờ vận hành 23/QĐ-ĐTĐL
Bản chào giá cuối cùng giờ tới Là bản chào giá sửa đổi áp dụng cho giờ tới cuối cùng mà Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhận được 60 phút trước giờ vận hành 23/QĐ-ĐTĐL
Bản chào giá cuối cùng giờ tới Là bản chào giá sửa đổi áp dụng cho giờ tới cuối cùng mà Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhận được 60 phút trước giờ vận hành 23/QĐ-ĐTĐL
Bản chào giá cuối cùng giờ tới Là bản chào giá sửa đổi áp dụng cho giờ tới cuối cùng mà Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhận được 60 phút trước giờ vận hành 23/QĐ-ĐTĐL
Bản chào giá cuối cùng ngày tới Là bản chào giá cuối cùng Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhận được trước thời điểm chấm dứt chào giá ngày D 23/QĐ-ĐTĐL
Bản chào giá cuối cùng ngày tới Là bản chào giá cuối cùng Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhận được trước thời điểm chấm dứt chào giá ngày D 23/QĐ-ĐTĐL
Bản chào giá cuối cùng ngày tới Là bản chào giá cuối cùng Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhận được trước thời điểm chấm dứt chào giá ngày D 23/QĐ-ĐTĐL
Bản chào giá cuối cùng ngày tới Là bản chào giá cuối cùng Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhận được trước thời điểm chấm dứt chào giá ngày D 23/QĐ-ĐTĐL
Bản chào giá lập lịch là bản chào giá được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chấp nhận để lập lịch huy động ngày tới, giờ tới. 03/2013/TT-BCT
Bản chào giá lập lịch là bản chào giá được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chấp nhận để lập lịch huy động ngày tới, giờ tới. 03/2013/TT-BCT
Bản chào giá lập lịch là bản chào giá được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chấp nhận để lập lịch huy động ngày tới, giờ tới. 03/2013/TT-BCT
Bản chào giá lập lịch là bản chào giá được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chấp nhận để lập lịch huy động ngày tới, giờ tới. 03/2013/TT-BCT
Ban Chấp hành Cơ quan quản lý, lãnh đạo, giám sát và tổ chức hoạt động của Liên doàn Bóng đá Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội 224/QĐ-BNV
Ban Chấp hành Cơ quan quản lý, lãnh đạo, giám sát và tổ chức hoạt động của Liên doàn Bóng đá Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội 224/QĐ-BNV
Ban Chấp hành Cơ quan quản lý, lãnh đạo, giám sát và tổ chức hoạt động của Liên doàn Bóng đá Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội 224/QĐ-BNV
Ban Chấp hành Cơ quan quản lý, lãnh đạo, giám sát và tổ chức hoạt động của Liên doàn Bóng đá Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội 224/QĐ-BNV
Ban Chỉ đạo là Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. 115/QĐ-BNN-TCLN
90 Trang «<3456789>»