Hiển thị 1-20 trong 1796 thuật ngữ
90 Trang 12345>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Bã mía Là phần còn lại sau khi mía nguyên liệu đã được ép lấy nước mía 29/2012/TT-BNNPTNT
Bã mía Là phần còn lại sau khi mía nguyên liệu đã được ép lấy nước mía 29/2012/TT-BNNPTNT
Bã mía Là phần còn lại sau khi mía nguyên liệu đã được ép lấy nước mía 29/2012/TT-BNNPTNT
Bã mía Là phần còn lại sau khi mía nguyên liệu đã được ép lấy nước mía 29/2012/TT-BNNPTNT
Bậc là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bậc có một hệ số tiền lương. 117/2003/NĐ-CP
Bậc là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bậc có một hệ số tiền lương. 117/2003/NĐ-CP
Bậc là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bậc có một hệ số tiền lương. 117/2003/NĐ-CP
Bậc là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bậc có một hệ số tiền lương. 117/2003/NĐ-CP
Bậc chịu lửa Là đặc trưng chịu lửa của nhà và công trình theo tiêu chuẩn được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các kết cấu xây dựng chính 12/2012/TT-BXD
Bậc chịu lửa Là đặc trưng chịu lửa của nhà và công trình theo tiêu chuẩn được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các kết cấu xây dựng chính 12/2012/TT-BXD
Bậc chịu lửa Là đặc trưng chịu lửa của nhà và công trình theo tiêu chuẩn được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các kết cấu xây dựng chính 12/2012/TT-BXD
Bậc chịu lửa Là đặc trưng chịu lửa của nhà và công trình theo tiêu chuẩn được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các kết cấu xây dựng chính 12/2012/TT-BXD
Backend systems là Hệ thống phụ trợ 269/BTTTT-ƯDCNTT
Backend systems là Hệ thống phụ trợ 269/BTTTT-ƯDCNTT
Backend systems là Hệ thống phụ trợ 269/BTTTT-ƯDCNTT
Backend systems là Hệ thống phụ trợ 269/BTTTT-ƯDCNTT
Bài Có sự tổng hợp, so sánh, phân tích các báo cáo, phát hiện vấn đề mới; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu 52/2012/QĐ-UBND
Bài Có sự tổng hợp, so sánh, phân tích các báo cáo, phát hiện vấn đề mới; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu 52/2012/QĐ-UBND
Bài Có sự tổng hợp, so sánh, phân tích các báo cáo, phát hiện vấn đề mới; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu 52/2012/QĐ-UBND
Bài Có sự tổng hợp, so sánh, phân tích các báo cáo, phát hiện vấn đề mới; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu 52/2012/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tuyên bố một văn bản không có hiệu lực thi hành vì trái với hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản của cấp trên. "Quốc hội bãi bỏ các văn bản của chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội" (Điều 84 - Hiến pháp năm 1992). Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng ... (Điều 114 - Hiến pháp năm 1992). Hội đồng nhân dân có quyền bãi bỏ những quyết định sai trái của ủy ban nhân dân cùng cấp, những nghị quyết sai trái của hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp (Điều 2, 18 - Luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 1994). Từ điển Luật học trang 21
Bãi bỏ Quyết định của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tuyên bố một văn bản không có hiệu lực thi hành vì trái với hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản của cấp trên. "Quốc hội bãi bỏ các văn bản của chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội" (Điều 84 - Hiến pháp năm 1992). Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng ... (Điều 114 - Hiến pháp năm 1992). Hội đồng nhân dân có quyền bãi bỏ những quyết định sai trái của ủy ban nhân dân cùng cấp, những nghị quyết sai trái của hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp (Điều 2, 18 - Luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 1994). Từ điển Luật học trang 21
Bãi bỏ Quyết định của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tuyên bố một văn bản không có hiệu lực thi hành vì trái với hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản của cấp trên. "Quốc hội bãi bỏ các văn bản của chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội" (Điều 84 - Hiến pháp năm 1992). Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng ... (Điều 114 - Hiến pháp năm 1992). Hội đồng nhân dân có quyền bãi bỏ những quyết định sai trái của ủy ban nhân dân cùng cấp, những nghị quyết sai trái của hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp (Điều 2, 18 - Luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 1994). Từ điển Luật học trang 21
Bãi bỏ Quyết định của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tuyên bố một văn bản không có hiệu lực thi hành vì trái với hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản của cấp trên. "Quốc hội bãi bỏ các văn bản của chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội" (Điều 84 - Hiến pháp năm 1992). Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng ... (Điều 114 - Hiến pháp năm 1992). Hội đồng nhân dân có quyền bãi bỏ những quyết định sai trái của ủy ban nhân dân cùng cấp, những nghị quyết sai trái của hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp (Điều 2, 18 - Luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 1994). Từ điển Luật học trang 21
Bãi bỏ điều ước quốc tế là tuyên bố của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về từ bỏ hiệu lực của điều ước quốc tế đã ký kết. 07/1998/PL-UBTVQH10
Bãi bỏ điều ước quốc tế là tuyên bố của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về từ bỏ hiệu lực của điều ước quốc tế đã ký kết. 07/1998/PL-UBTVQH10
Bãi bỏ điều ước quốc tế là tuyên bố của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về từ bỏ hiệu lực của điều ước quốc tế đã ký kết. 07/1998/PL-UBTVQH10
Bãi bỏ điều ước quốc tế là tuyên bố của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về từ bỏ hiệu lực của điều ước quốc tế đã ký kết. 07/1998/PL-UBTVQH10
Bãi cá đẻ Là các vùng ngập thường xuyên và bán ngập cá đến đẻ trứng, được quy định cấm đánh bắt trong mùa sinh sản 1882/2012/QĐ-UBND
Bãi cá đẻ Là các vùng ngập thường xuyên và bán ngập cá đến đẻ trứng, được quy định cấm đánh bắt trong mùa sinh sản 1882/2012/QĐ-UBND
Bãi cá đẻ Là các vùng ngập thường xuyên và bán ngập cá đến đẻ trứng, được quy định cấm đánh bắt trong mùa sinh sản 1882/2012/QĐ-UBND
Bãi cá đẻ Là các vùng ngập thường xuyên và bán ngập cá đến đẻ trứng, được quy định cấm đánh bắt trong mùa sinh sản 1882/2012/QĐ-UBND
Bãi chôn lấp chất thải rắn là một diện tích hoặc một khu đất đã được quy hoạch, được lựa chọn, thiết kế, xây dựng để chôn lấp chất thải rắn nhằm giảm tối đa các tác động tiêu cực của BCL tới môi trường. 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD
Bãi chôn lấp chất thải rắn là một diện tích hoặc một khu đất đã được quy hoạch, được lựa chọn, thiết kế, xây dựng để chôn lấp chất thải rắn nhằm giảm tối đa các tác động tiêu cực của BCL tới môi trường. 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD
Bãi chôn lấp chất thải rắn là một diện tích hoặc một khu đất đã được quy hoạch, được lựa chọn, thiết kế, xây dựng để chôn lấp chất thải rắn nhằm giảm tối đa các tác động tiêu cực của BCL tới môi trường. 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD
Bãi chôn lấp chất thải rắn là một diện tích hoặc một khu đất đã được quy hoạch, được lựa chọn, thiết kế, xây dựng để chôn lấp chất thải rắn nhằm giảm tối đa các tác động tiêu cực của BCL tới môi trường. 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD
Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh Là một khu đất hoặc một diện tích đã được quy hoạch, được lựa chọn, thiết kế, xây dựng để chôn lấp chất thải rắn thông thường nhằm giảm tối đa các tác động tiêu cực của BCL tới môi trường. 2037/QĐ-UBND
Bãi chứa rác thải xây dựng Là nơi để đổ, chôn lấp các loại rác thải xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố quy định 1023/2006/QĐ-UBND
Bãi chứa rác thải xây dựng Là nơi để đổ, chôn lấp các loại rác thải xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố quy định 1023/2006/QĐ-UBND
90 Trang 12345>»