Hiển thị 3941-3960 trong 32635 thuật ngữ
1.632 Trang «<196197198199200201202>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Chống va trôi Là thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa sự cố đâm va vào các công trình 40/2010/TT-BGTVT
Chống va trôi Là thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa sự cố đâm va vào các công trình 40/2010/TT-BGTVT
Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng Là tổ chức, cá nhân được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 88/2010/NĐ-CP
Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng Là tổ chức, cá nhân được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 88/2010/NĐ-CP
Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng Là tổ chức, cá nhân được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 88/2010/NĐ-CP
Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng Là tổ chức, cá nhân được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 88/2010/NĐ-CP
Chủ bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến thủy nội địa hoặc được chủ đầu tư giao quản lý bến thủy nội địa 43/2012/QĐ-UBND
Chủ bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến thủy nội địa hoặc được chủ đầu tư giao quản lý bến thủy nội địa 43/2012/QĐ-UBND
Chủ bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến thủy nội địa hoặc được chủ đầu tư giao quản lý bến thủy nội địa 43/2012/QĐ-UBND
Chủ bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến thủy nội địa hoặc được chủ đầu tư giao quản lý bến thủy nội địa 43/2012/QĐ-UBND
Chủ bến khách ngang sông Là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến khách ngang sông hoặc được chủ đầu tư giao quản lý bến 25/2011/QĐ-UBND
Chủ bến khách ngang sông Là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến khách ngang sông hoặc được chủ đầu tư giao quản lý bến 25/2011/QĐ-UBND
Chủ bến khách ngang sông Là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến khách ngang sông hoặc được chủ đầu tư giao quản lý bến 25/2011/QĐ-UBND
Chủ bến khách ngang sông Là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến khách ngang sông hoặc được chủ đầu tư giao quản lý bến 25/2011/QĐ-UBND
Chủ cảng, bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa hoặc được chủ đầu tư giao quản lý cảng, bến thủy nội địa. 25/2010/TT-BGTVT
Chủ cảng, bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa hoặc được chủ đầu tư giao quản lý cảng, bến thủy nội địa. 25/2010/TT-BGTVT
Chủ cảng, bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa hoặc được chủ đầu tư giao quản lý cảng, bến thủy nội địa. 25/2010/TT-BGTVT
Chủ cảng, bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa hoặc được chủ đầu tư giao quản lý cảng, bến thủy nội địa. 25/2010/TT-BGTVT
Chủ chương trình, dự án là Ban được thành lập gồm đại diện có thẩm quyền của cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan với nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giám sát và điều phối thực hiện chương trình, dự án. Trong một số trường hợp cần thiết, trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ, Ban chỉ đạo có thể bao gồm đại diện nhà tài trợ 38/2013/NĐ-CP
Chủ chương trình, dự án là Ban được thành lập gồm đại diện có thẩm quyền của cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan với nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giám sát và điều phối thực hiện chương trình, dự án. Trong một số trường hợp cần thiết, trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ, Ban chỉ đạo có thể bao gồm đại diện nhà tài trợ 38/2013/NĐ-CP
Chủ chương trình, dự án là Ban được thành lập gồm đại diện có thẩm quyền của cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan với nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giám sát và điều phối thực hiện chương trình, dự án. Trong một số trường hợp cần thiết, trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ, Ban chỉ đạo có thể bao gồm đại diện nhà tài trợ 38/2013/NĐ-CP
Chủ chương trình, dự án là Ban được thành lập gồm đại diện có thẩm quyền của cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan với nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giám sát và điều phối thực hiện chương trình, dự án. Trong một số trường hợp cần thiết, trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ, Ban chỉ đạo có thể bao gồm đại diện nhà tài trợ 38/2013/NĐ-CP
Chủ chương trình, dự án ODA Là các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án theo nội dung đã được phê duyệt, và quản lý, sử dụng hoặc chuyển giao cho các địa phương, các đơn vị khác quản lý, sử dụng công trình sau khi chương trình, dự án kết thúc 76/2009/QĐ-UBND
Chủ chương trình, dự án ODA Là các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án theo nội dung đã được phê duyệt, và quản lý, sử dụng hoặc chuyển giao cho các địa phương, các đơn vị khác quản lý, sử dụng công trình sau khi chương trình, dự án kết thúc 76/2009/QĐ-UBND
Chủ chương trình, dự án ODA Là các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án theo nội dung đã được phê duyệt, và quản lý, sử dụng hoặc chuyển giao cho các địa phương, các đơn vị khác quản lý, sử dụng công trình sau khi chương trình, dự án kết thúc 76/2009/QĐ-UBND
Chủ chương trình, dự án ODA Là các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án theo nội dung đã được phê duyệt, và quản lý, sử dụng hoặc chuyển giao cho các địa phương, các đơn vị khác quản lý, sử dụng công trình sau khi chương trình, dự án kết thúc 76/2009/QĐ-UBND
Chủ cơ sở là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ về pháp lý đối với các hoạt động của cơ sở. 02/2013/QĐ-TTg
Chủ cơ sở là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ về pháp lý đối với các hoạt động của cơ sở. 02/2013/QĐ-TTg
Chủ cơ sở là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ về pháp lý đối với các hoạt động của cơ sở. 02/2013/QĐ-TTg
Chủ cơ sở là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ về pháp lý đối với các hoạt động của cơ sở. 02/2013/QĐ-TTg
Chủ cơ sở chăn nuôi là chủ sở hữu cơ sở chăn nuôi động vật. 35/2013/QĐ-UBND
Chủ công ten nơ Là Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác sử dụng công ten nơ 72/2011/TT-BGTVT
Chủ công ten nơ Là Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác sử dụng công ten nơ 72/2011/TT-BGTVT
Chủ công ten nơ Là Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác sử dụng công ten nơ 72/2011/TT-BGTVT
Chủ công ten nơ Là Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác sử dụng công ten nơ 72/2011/TT-BGTVT
Chủ công trình người quản lý sử dụng và có trách nhiệm về pháp lý đối với công trình xây dựng. 41/2013/QĐ-UBND
Chủ công trình biển là chủ sở hữu, người quản lý, người khai thác hoặc người thuê công trình biển. 33/2011/TT-BGTVT
Chủ công trình biển là chủ sở hữu, người quản lý, người khai thác hoặc người thuê công trình biển. 33/2011/TT-BGTVT
Chủ công trình biển là chủ sở hữu, người quản lý, người khai thác hoặc người thuê công trình biển. 33/2011/TT-BGTVT
Chủ công trình biển là chủ sở hữu, người quản lý, người khai thác hoặc người thuê công trình biển. 33/2011/TT-BGTVT
1.632 Trang «<196197198199200201202>»