Hiển thị 3821-3840 trong 32635 thuật ngữ
1.632 Trang «<190191192193194195196>»
Thuật ngữ Mô tả Nguồn
Chợ chuyên doanh Là chợ kinh doanh chuyên biệt một ngành hàng hoặc một số ngành hàng có đặc thù và tính chất riêng 18/2011/QĐ-UBND
Chợ chuyên doanh Là chợ kinh doanh chuyên biệt một ngành hàng hoặc một số ngành hàng có đặc thù và tính chất riêng 18/2011/QĐ-UBND
Chợ có kinh doanh sản phẩm thuỷ sản là địa điểm cố định diễn ra các hoạt động mua bán thực phẩm thủy sản và có thể bao gồm hoạt động thu mua, sơ chế 55/2011/TT-BNNPTNT
Chợ có kinh doanh sản phẩm thuỷ sản là địa điểm cố định diễn ra các hoạt động mua bán thực phẩm thủy sản và có thể bao gồm hoạt động thu mua, sơ chế 55/2011/TT-BNNPTNT
Chợ có kinh doanh sản phẩm thuỷ sản là địa điểm cố định diễn ra các hoạt động mua bán thực phẩm thủy sản và có thể bao gồm hoạt động thu mua, sơ chế 55/2011/TT-BNNPTNT
Chợ có kinh doanh sản phẩm thuỷ sản là địa điểm cố định diễn ra các hoạt động mua bán thực phẩm thủy sản và có thể bao gồm hoạt động thu mua, sơ chế 55/2011/TT-BNNPTNT
Chợ công nghệ, hội chợ công nghệ, triển lãm công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ là nơi trưng bày, giới thiệu, mua bán công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khác về chuyển giao công nghệ 80/2006/QH11
Chợ công nghệ, hội chợ công nghệ, triển lãm công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ là nơi trưng bày, giới thiệu, mua bán công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khác về chuyển giao công nghệ 80/2006/QH11
Chợ công nghệ, hội chợ công nghệ, triển lãm công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ là nơi trưng bày, giới thiệu, mua bán công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khác về chuyển giao công nghệ 80/2006/QH11
Chợ công nghệ, hội chợ công nghệ, triển lãm công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ là nơi trưng bày, giới thiệu, mua bán công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khác về chuyển giao công nghệ 80/2006/QH11
Chợ cửa khẩu là chợ được lập ra trong khu vực biên giới trên đất liền gần với cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng không thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. 08/2006/QĐ-BTM
Chợ cửa khẩu là chợ được lập ra trong khu vực biên giới trên đất liền gần với cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng không thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. 08/2006/QĐ-BTM
Chợ cửa khẩu là chợ được lập ra trong khu vực biên giới trên đất liền gần với cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng không thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. 08/2006/QĐ-BTM
Chợ cửa khẩu là chợ được lập ra trong khu vực biên giới trên đất liền gần với cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng không thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. 08/2006/QĐ-BTM
Chợ dân sinh Là chợ kinh doanh các mặt hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của dân cư khu vực. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ dân sinh Là chợ kinh doanh các mặt hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của dân cư khu vực. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ dân sinh Là chợ kinh doanh các mặt hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của dân cư khu vực. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ dân sinh Là chợ kinh doanh các mặt hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của dân cư khu vực. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng áp dụng với các chợ xây dựng trên địa bàn xã theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Công thương. 54/2009/TT-BNNPTNT
Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng áp dụng với các chợ xây dựng trên địa bàn xã theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Công thương. 54/2009/TT-BNNPTNT
Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng áp dụng với các chợ xây dựng trên địa bàn xã theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Công thương. 54/2009/TT-BNNPTNT
Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng áp dụng với các chợ xây dựng trên địa bàn xã theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Công thương. 54/2009/TT-BNNPTNT
Chợ đầu mối Là chợ có vai trò chủ yếu thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế hoặc của ngành hàng để tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ đầu mối Là chợ có vai trò chủ yếu thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế hoặc của ngành hàng để tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ đầu mối Là chợ có vai trò chủ yếu thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế hoặc của ngành hàng để tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ đầu mối Là chợ có vai trò chủ yếu thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế hoặc của ngành hàng để tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác. 13/2006/QĐ-BXD
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Là chợ chủ yếu tập trung lượng hàng hoá lớn về nông sản thực phẩm để chế biến, đóng gói, giao dịch mua bán hàng hoá, tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác 1181/2006/QĐ-UB
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Là chợ chủ yếu tập trung lượng hàng hoá lớn về nông sản thực phẩm để chế biến, đóng gói, giao dịch mua bán hàng hoá, tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác 1181/2006/QĐ-UB
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Là chợ chủ yếu tập trung lượng hàng hoá lớn về nông sản thực phẩm để chế biến, đóng gói, giao dịch mua bán hàng hoá, tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác 1181/2006/QĐ-UB
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Là chợ chủ yếu tập trung lượng hàng hoá lớn về nông sản thực phẩm để chế biến, đóng gói, giao dịch mua bán hàng hoá, tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác 1181/2006/QĐ-UB
Chợ hạng 2 Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng 52/2012/QĐ-UBND
Chợ hạng 2 Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng 52/2012/QĐ-UBND
Chợ hạng 2 Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng 52/2012/QĐ-UBND
Chợ hạng 2 Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng 52/2012/QĐ-UBND
Chợ hạng 3 Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận 52/2012/QĐ-UBND
Chợ hạng 3 Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận 52/2012/QĐ-UBND
Chợ hạng 3 Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận 52/2012/QĐ-UBND
Chợ hạng 3 Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận 52/2012/QĐ-UBND
Chợ họp thường xuyên Là chợ họp tất cả các ngày trong tuần 62/2008/QĐ-UBND
Chợ họp thường xuyên Là chợ họp tất cả các ngày trong tuần 62/2008/QĐ-UBND
Chợ họp thường xuyên Là chợ họp tất cả các ngày trong tuần 62/2008/QĐ-UBND
Chợ họp thường xuyên Là chợ họp tất cả các ngày trong tuần 62/2008/QĐ-UBND
1.632 Trang «<190191192193194195196>»