Thừa kế quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #529542 30/09/2019

  Thừa kế quyền sử dụng đất

  Mình muốn hỏi vợ chồng nhận quyền thừa kế đất đai từ cha mẹ, vậy khi làm thủ tục trong sổ đỏ ghi tên vợ chồng đồng sở hữu được hay không? Sau khi nhận thừa kế tài sản là mảnh đất từ cha mẹ ruột cho người chồng! Khi làm sổ đỏ có thể thêm tên người vợ được hay không?

   
  523 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #529543   30/09/2019

  Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình 2014:

  "Điều 26. Đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng

  1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Luật này".

  "Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng

  ...

  3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung". 

  "Điều 34. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung

  1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

  2. Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này".

  "Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

  1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung". 

  =>Như vậy:

  Trường hợp vợ chồng đều được thừa kế tài sản từ bố mẹ (xác định là tài sản chung) và tài sản này pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng (Ví dụ GCNQSDĐ) thì phải ghi tên của cả 02 vợ chồng (trừ trường hợp người vợ hoặc người chồng có văn bản ủy quyền cho người còn lại đại diện đứng tên). 

  Trường hợp trong thời kỳ hôn nhân, người chồng được thừa kế riêng từ bố mẹ (tài sản riêng của người chồng) nhưng người chồng muốn nhập tài sản này vào tài sản chung thì có thể ghi tên cả hai vợ chồng trên GCNQSDĐ, pháp luật không có quy định hạn chế. 

   
  Báo quản trị |