DanLuat 2015

Thủ tục xin giải thể doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #14202 12/08/2009

  lehungkt

  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục xin giải thể doanh nghiệp

  Quy trình giải thể doanh nghiệp (Công ty TNHH) cần những bước gì? và thủ tục như thế nào?
   
  20590 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #14203   11/08/2008

  danzkolaw01
  danzkolaw01

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  lehungkt viết:
  Quy trình giải thể doanh nghiệp (Công ty TNHH) cần những bước gì? và thủ tục như thế nào?

  troi ah
  gui mai den danzkolaw01@gmail.com se biết chi tiết
  0936080308
  Gặp Hoàng
  OK chúc bạn may mắn
   
  Báo quản trị |  
 • #14204   14/08/2008

  lethigam_ms
  lethigam_ms
  Top 150
  Lớp 1

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 82 lần


  Thủ tục nè bạn!

  Bạn có thể xem nội dung của Luật Phá sản doanh nghiệp
  Bạn không nói rõ bạn yêu cầu phá sản trong vai trò gì?! Bạn xem mình thuộc đối tượng nào thì làm thủ tục và hồ sơ theo đối tượng đó nhé!

  Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi DN có trụ sở chính nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố.

  Toà án nhân dân quận, huyện có thẩm quyền nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện đó.

   Những người có quyền nộp đơn

  -   Chủ nợ

  - Ngư­ời lao động trong trư­ờng hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được l­ương, các khoản nợ khác cho ngư­ời lao động

  -   Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nư­ớc

  -   Các cổ đông công ty cổ phần

  -   Thành viên hợp danh công ty hợp danh.

   Những người có nghĩa vụ nộp đơn:

  - Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

   I. Người nộp đơn là chủ nợ

  Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  b) Tên, địa chỉ của ng­ười làm đơn;

  c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

  d) Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán;

  đ) Quá trình đòi nợ;

  e) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

   II. Người nộp đơn là người lao động

  1. Đại diện cho ng­ười lao động đ­ược cử hợp pháp sau khi đ­ược quá nửa số ng­ười lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; đối với doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện cho ng­ười lao động đ­ược cử hợp pháp phải đựơc quá nửa số người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc tán thành.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  b) Tên, địa chỉ của ng­ừơi làm đơn;

  c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

  d) Số tháng nợ tiền l­ương, tổng số tiền l­ương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả đ­ược cho ng­ười lao động;

  đ) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

   III. Người nộp đơn là doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

  1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  b) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  c) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

  3. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải đ­ược gửi cho Toà án có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Luật phá sản.

  4. Phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các giấy tờ, tài liệu sau đây:

  a) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải đ­ựơc tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;

  b) Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục đ­ược tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;

  c) Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy đư­ợc (Mẫu);

  d) Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ ch­ưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm (Mẫu);

  đ) Danh sách những ng­ươì mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chư­a đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm (Mẫu);

  e) Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp;

  g) Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

   IV. Người nộp đơn là chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước

  1. Khi nhận thấy doanh nghiệp nhà n­ước lâm vào tình trạng phá sản mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu đu­ợc thực hiện như mục III trên đây.

   V. Người nộp đơn là các cổ đông công ty cổ phần

  1. Khi nhận thấy công ty cổ phần lâm vào tình trạng phá sản thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của điều lệ công ty; nếu điều lệ công ty không quy định thì việc nộp đơn đ­ược thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Tr­ường hợp điều lệ công ty không quy định mà không tiến hành đ­ược đại hội cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần đó.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu đ­ược thực hiện như mục III, trừ các giấy tờ, tài liệu điểm d, đ và e .

   VI. Người nộp đơn là thành viên công ty hợp danh

  1. Khi nhận thấy công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá sản thì thành viên hợp danh có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh đó.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu đ­ược thực hiện như mục III.

   Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tòa án có thẩm quyền.

  danzkolaw01 ích kỷ quá, hic 

   
  Báo quản trị |  
 • #14205   17/08/2008

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 100
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Bạn Gấm trả lời nhầm sang thủ tục phá sản rồi.

  Trường hợp bạn hỏi là giải thể cơ mà.
  - Trước tiên, thẩm quyền quyết định giải thể của Hội đồng Thành viên. Các thành viên họp và nhất trí ra Biên bản, trên cơ sở đó Chủ tịch hội đồng thành viên ra quyết định giải thể Doanh nghiệp.
  - Trong thời hạn 7 ngày, phải gửi quyết định đến phòng ĐKKD, các chủ nợ nếu có, niêm yết tại trụ sở công ty.
  - Đăng 3 số báo liên tiếp. (nhớ là bạn phải mua và giữ lại các số báo đó nhé, để sau này còn nộp lại cho Phòng ĐKKD).
  - Làm công văn xin quyết toán thuế và đóng mã số thuế tại chi cục thuế, nếu còn nợ thuế hoặc nợ hóa đơn phải hoàn lại. Nếu không còn vướng mắc gì về các nghĩa vụ tài chính, chi cục thuế sẽ cấp cho DN một bản xác nhận đã đóng mã số thuế.
  - Đợi đủ 30 ngày kể từ ngày đăng số báo cuối cùng, bạn nộp hồ sơ giải thể lên Phòng ĐKKD bao gồm: Biên bản, Quyết định, thông báo giải thể, 03 số báo đã đăng, giấy xác nhận đã đóng Mã số thuế, ĐKKD bản gốc.
  - Sau khi thụ lý hồ sơ, Phòng ĐKKD sẽ kiểm tra nếu không còn gì vướng mắc, họ sẽ thông báo lại cho doanh nghiệp là còn thiếu giấy chứng nhận đã trả dấu. Lúc này DN mới nên đi trả lại dấu bên Công an. Sở dĩ không nên trả dấu ngay bởi vì nếu hồ sơ có sai sót phải ký và đóng dấu lại, lúc đó mà không còn dấu thì rất phức tạp. 
  - Trả dấu xong, nộp bổ sung cho Phòng ĐKKD và đợi ngày được thông báo giải thể từ Phòng ĐKKD.
  Luật sư Mai Xuân Hương


   
  Báo quản trị |  
 • #14206   14/08/2008

  lethigam_ms
  lethigam_ms
  Top 150
  Lớp 1

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 82 lần


  Xin lỗi, bổ sung liền!

  Thủ tục giải thể doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp như sau:
  1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH)
  2. Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH (quyết định phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005).
  3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp do Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
  4. Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
  5. Doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nơi đặt trụ sở chính) hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sơ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể).
  6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp).
  7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế (hoặc Công văn của Cục thuế xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
  8. Thông báo của doanh nghiệp về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
  9. Giấy Chứng nhận của Công an cấp tỉnh về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (bản sao công chứng hợp lệ).

  Cám ơn LS Xuân Hương , ngày giờ thì chưa biết cụ thể., xem ở câu trả lời của LS Xuân Hương nhé!

  Nhân tiện đây được biết thêm một thủ tục nữa, hổng sao!

   
  Báo quản trị |  
 • #14207   17/08/2008

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 100
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Chào bạn Gấm

  "" ?
  Hình như tôi nhận được lời mời uống cafe thì phải, nhưng thế này thì tôi chẳng biết phải nhận lời như thế nào cả. híc
   
  Báo quản trị |  
 • #14208   04/03/2009

  tranthiphuongnga
  tranthiphuongnga

  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thu tuc giai the cong ty 100% von nuoc ngoai (chua hoat dong)

  Sếp tôi thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài từ năm 2006 về lĩnh vực lắp ráp điện tử tại Hải Dương, nhưng đến nay công ty chưa có bất kỳ hoạt động nào ngoài việc được cấp Giấy phép kinh doanh, được cấp con dấu và mã số thuế.
  Công ty đã mua đất tại Hải Dương và thanh toán toàn bộ tiền thuê đất cho Ban Quản lý Khu công nghiệp với thời gian thuê là 47 năm. Nay do không có nhu cầu sử dụng lô đất nói trên, Sếp tôi muốn trả lại lô đất cho Ban quản lý khu công nghiệp và tiến hành giải thể công ty.
  Nhở thư viện pháp luật tư vấn cho tôi các thủ tục cần thiết để tiến hành giải thể công ty.

   
  Báo quản trị |  
 • #14209   16/03/2009

  hoaithuongtrau
  hoaithuongtrau

  Sơ sinh

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin cho biết mẫu đơn xin giải thể công ty
   
  Báo quản trị |  
 • #14210   12/08/2009

  thaohuong9812000
  thaohuong9812000

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  CHÀO BẠN.

          Mình cần xin mẫu đơn giải thể cty tnhh, mẫu theo sở kế hoạch đầu tư. Bạn nào có cho mình xin với vì mình đang cần gấp.
  Chân thành cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-