DanLuat 2015

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh và tăng vốn điều lệ

Chủ đề   RSS   
 • #87298 09/03/2011

  haiauvungvinh

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh và tăng vốn điều lệ

  Xin chào. Em có một câu hỏi cần tư vấn như sau

  Công ty em năm 2011 có ý định thay đổi giấy phép kinh doanh cụ thể là thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ VNĐ lên 100 tỷ VNĐ. Vậy xin hỏi thủ tục gồm những gì, địa điểm làm ở đâu và mất khoảng thời gian là bao lâu?

  Xin chân thành cảm ơn

   
  24773 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #87390   09/03/2011

  LS_PhamDinhHung
  LS_PhamDinhHung
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (839)
  Số điểm: 4903
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 296 lần
  Lawyer

  Chào Bạn,

  Bạn có thể thực hiện việc thay đổi tại Sở Kế hoạch Đầu tư. Các tài liệu mẫu biểu đều có sẵn ở đây hoặc bạn truy cập vào website của các Sở Kế hoạch Đầu tư cũng có.

  Thân ái

  Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

  www.saigon-asialaw.com

  VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

  Đoàn LS TP HCM

  MB.0903759409

   
  Báo quản trị |  
 • #87575   10/03/2011

  bi414
  bi414

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (32)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 4 lần


  Bác LS Hùng trả lời hay quá

  Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng

  Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu...

   
  Báo quản trị |  
 • #87613   10/03/2011

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5289)
  Số điểm: 50720
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3520 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào #0072bc;">haiauvungvinh!

  Thủ tục thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh quy định tại Điều 34 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP như sau:

  1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

  c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

  Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

  Thời hạn thực hiện việc đăng ký thay đổi quy định tại Điều 15 Thông tư số 14/2010/TT-BKH:

  1. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi các nội dung này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  2. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc những người có thẩm quyền trong doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quyết định (hoặc Nghị quyết) bằng văn bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong vòng mười ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Biên bản họp có quy định cụ thể về thời hạn ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) khác với thời hạn nêu trên.


  Còn thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ quy định tại Điều 40:

  1. Trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

  c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;

  d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

  đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

  Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty.

  2. Không thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  3. Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

  4. Vốn điều lệ công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán.

  Chúc bạn thành công!

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #88140   14/03/2011

  songvu
  songvu
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2009
  Tổng số bài viết (780)
  Số điểm: 5036
  Cảm ơn: 393
  Được cảm ơn 234 lần


  Còn bác Bachthanh trả lời ok quá !
   
  Báo quản trị |  
 • #266997   05/06/2013

  huonglan89
  huonglan89

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2013
  Tổng số bài viết (25)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 4 lần


   

  haiauvungvinh viết:

   

  Xin chào. Em có một câu hỏi cần tư vấn như sau

  Công ty em năm 2011 có ý định thay đổi giấy phép kinh doanh cụ thể là thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ VNĐ lên 100 tỷ VNĐ. Vậy xin hỏi thủ tục gồm những gì, địa điểm làm ở đâu và mất khoảng thời gian là bao lâu?

  Xin chân thành cảm ơn

   

   

  Xin chào bạn @haiauvungvinh

  Mình ở bên tư vấn luật Bravolaw, xin được trả lời câu hỏi về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ của bạn như sau:

  1. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

  a/ Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

  • Thông báo thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu quy định tại đây);
  • Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
  • Đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của hợp tác xã;
  • Đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật;
  • Văn bản chứng minh chức danh cụ thể tương ứng đối với người có chứng chỉ hành nghề đó;
  • Trường hợp doanh nghiệp không còn đủ điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và các chức danh quản lý doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng ký giảm ngành, nghề không còn đủ điều kiện.

  b/ Quy trình thực hiện

  Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2. Nộp hồ sơ:

  - Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

  Bước 3.Nhận kết quả:

  - Nhận kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

  - Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người đến nhận.

  2. Thủ tục tăng vốn điều lệ

  a/ Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

  • Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký)
  • Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
  • Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

  b/ Tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ

  Bước 1. Nộp hồ sơ: Hợp tác xã nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.

  Bước 3. Trả kết quả: người nộp hồ sơ nộp lại Giấy biên nhận, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  3. Thời gian hoàn thành các thủ tục: là 5 ngày

   

  Cập nhật bởi huonglan89 ngày 05/06/2013 10:29:15 SA Cập nhật bởi huonglan89 ngày 05/06/2013 10:28:08 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #361926   10/12/2014

  tranhuuhanh1307
  tranhuuhanh1307

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2014
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 150
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Doanh nghiệp, công ty tiến hành soạn hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội theo nội dung bao gồm:
  - Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo chứng thực (sẽ nộp bản gốc khi lấy kết quả)
  - Giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi giấy phép kinh doanh tại hà nội (Biên bản, Quyết định, Thông báo Thuế, Chứng chỉ đối với trường hợp bổ sung ngành nghề yêu cầu chứng chỉ, giấy chứng nhận ký quỹ trong trường hợp ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định, v.v….)
  Bạn có thể tham khảo thay đổi giấy phép kinh doanh
   
  Báo quản trị |  
 • #415877   17/02/2016

  giaphattran
  giaphattran
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2015
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 900
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 13 lần


  Chào bạn! 

  Với yêu cầu của bạn, việc thay đổi vốn lên mức 100 tỷ bạn cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh  Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố nơi công ty bạn đặt trụ sở chính. 

  Về thành phần hồ sơ bạn tham khảo theo thông tư 20/2015 mới bạn hành. 

  Cần hỗ trợ gì thêm bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Gia Phát để được hướng dẫn. 

  Thanks! 

  Cập nhật bởi giaphattran ngày 17/02/2016 11:12:24 CH sửa chính tả
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-