DanLuat 2015

Thủ tục sửa đổi điều lệ công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #457478 15/06/2017

  Thủ tục sửa đổi điều lệ công ty cổ phần

  Gửi Luật sư!

  CHị có thể cho em biết quy trình cụ thể khi sửa đổi điều lệ của công ty cổ phần không ạ?

  và thủ tục sửa đổi đó được quy định trong điều mấy của luật 68 ạ?

   

  Trân trọng cảm ơn

   
  716 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #496250   07/07/2018

  Chào bạn.

   Tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  - Thứ nhất, điều lệ công ty có thể được coi là "hợp đồng" hay "luật" của công ty, của các chủ sở hữu công ty. Điều lệ công ty do các bên tự lập nhưng có nội dung không được trái với các quy định của pháp luật liên quan.

   - Thứ hai, về thay đổi điệu lệ công ty thì theo điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau

  Điều 25. Điều lệ công ty

  1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

  Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

  d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm

  hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

  đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

  e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

  g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

  h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

  i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

  k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

  l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

  m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

  n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

  2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

  3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

  - Thứ 3,theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn là công ty cổ phần, bạn cần tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông để biểu quyết. Nếu biểu quyết đạt được tỷ lệ nhất định tán thành ( trên 51%) thì việc thay đổi điều lệ được thông qua đồng thơi điều lệ mới được sửa đổi bổ sung cũng có hiệu lực từ đó. Điều lệ mới được lưu lại thành văn bản, lưu hành ở nội bộ công ty.

  Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi. Do câu hỏi  hỏi của bạn khá chung nên nếu bạn muốn được tư vấn chi tiết hơn thì xin hãy liên hệ lại với tôi.

  Xin trân trọng cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-