Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc

Chủ đề   RSS   
 • #511232 30/12/2018

  Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc

  Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc là thu nhập dưới hình thức tiền công do một cá nhân là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định tranh đánh thuế 2 lần với Việt Nam thu được từ hoạt động làm công tại Việt Nam và ngược lại. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc không bao gồm thu nhập của các cá nhân với tư cách cá nhân hành nghề độc lập, thành viên ban giám đốc doanh nghiệp, nghệ sĩ, vận động viên, nhân viên phục vụ cho Chính phủ nước ngoài và tiền công dưới hình thức tiền lương hưu.

  Một cá nhân là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định tranh đánh thuế 2 lần với Việt Nam có thu nhập từ hoạt động làm công tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập làm công đó theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, cá nhân này sẽ được miễn thuế thu nhập đối với tiền công thu được tại Việt Nam nếu thỏa mãn cả 3 điều kiện sau đây:

  - Cá nhân đó có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong giai đoạn 12 tháng bắt đầu hoặc kết thúc trong năm tính thuế;

  - Chủ lao động không phải là đối tượng cư trú của Việt Nam bất kể tiền công đó được trả trực tiếp bởi chủ lao động hoặc thông qua một đối tượng đại diện cho chủ lao động;

  - Tiền công đó không do một cơ sở thường trú mà chủ lao động có tại Việt Nam chịu và phải trả.

  Xem tại: Thông tư 205/2013/TT-BTC

   
  1517 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận