DanLuat 2015

Thù lao Hội đồngquản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #242836 31/01/2013

  Thù lao Hội đồngquản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần

  Xin luật sư tư vấn giúp.

  Đại hội cổ đông không chịu trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có vi phạm không? Biểu quyết về vấn đề trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đạt tỷ lệ bao nhiêu % thì hợp lệ.

   
  20029 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #242878   31/01/2013

  thanhhlu
  thanhhlu
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/06/2012
  Tổng số bài viết (189)
  Số điểm: 3180
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 91 lần


  Chào bạn! 

  Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì có thể  được quy định trong Điều lệ, Nội quy, quy định của công ty. Việc ĐHĐCĐ không chi trả thù lao là vi phạm quy định tại ĐIều 117 và Điều 125  Luật Doanh nghiệp 2005:  

  "Điều 117. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

  1. Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

  2. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

  a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

  c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.  " 

   

  Điều 125. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định thì thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của thành viên;

  2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;

  3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty. 

  Vấn đề chi trả thù lao luật quy định rồi nên không cần biểu quyết nữa bạn à. 

  Chúc các bạn thành công. 

   

  Luật sư Nguyễn Tiến Thành - Công ty Luật TNHH SEC Việt Nam

  Email: Tienthanhbg09@gmail.com

  Hotline: 01688 024 604 - 01234110689

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhhlu vì bài viết hữu ích
  binhqhks (01/02/2013)
 • #243386   04/02/2013

  Cảm ơn luật sư. Xin Luật sư tư vấn thêm.

  Tỉ lệ biểu quyết  mức trả lượng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong Đại hội đồng cổ đông chiếm bao nhiêu % là hợp lệ.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-